Th? t?, 25/11/2020 - 06:38

M? s? 3936:

R?t n??c m?t c?nh ng??i ph? n? nghèo ki?t qu? sau v? tai n?n giao th?ng

Dan trí

Khi ?ang ?i giao hàng, ng??i ph? n? nghèo g?p tai n?n b? ?a ch?n th??ng, d?p ph?i 2 bên, gan v? ?? 2… Gia ?ình v?n ?? nghèo khó, gi? thêm ng??i n?m vi?n khi?n cu?c s?ng c?a h? càng ki?t qu?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ang ch?m sóc v? t?i B?nh vi?n ?a khoa t?nh Thanh Hóa, anh Nguy?n Bá Tr?ng (SN 1994, trú t?i th?n 4, x? H?p Ti?n, huy?n Tri?u S?n (Thanh Hóa) chia s?: “C?ng vì cu?c s?ng m?u sinh, ki?m thêm ít ti?n trang tr?i cho gia ?ình, v? em bán hàng qu?n áo ? l? ???ng, h?m 13/10, khi ?i giao hàng cho khách thì b? xe ? t? con t?ng tr?c di?n khi?n v? em v?ng cách ?i?m tai n?n h?n 20m”.

R?t n??c m?t c?nh ng??i ph? n? nghèo ki?t qu? sau v? tai n?n giao th?ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? Lê Th? L? b? ?a ch?n th??ng sau tai n?n giao th?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau tai n?n, ch? Lê Th? L? (SN 1997, v? anh Tr?ng) ???c g?p rút ??a ?i c?p c?u t?i B?nh vi?n ?a khoa H?p L?c (Thanh Hóa) trong tình tr?ng nguy k?ch. Sau khi ???c c?p c?u, v?i tinh th?n “còn n??c còn tát”, gia ?ình anh Tr?ng l?p t?c ??a ch? L? ra Hà N?i ?? ch?a tr?.

T?i b?nh vi?n, các bác s? cho bi?t ch? L? b? ?a ch?n th??ng, chan ph?i g?y x??ng h?, chan trái r?n x??ng m?t cá, hai tay b? d?p c?, v? gan ?? 2, d?p ph?i 2 bên... ??c bi?t, b?nh nhan còn b? ch?n th??ng s? n?o, ch?y máu màng m?m, phù n?o lan t?a.

Sau khi m? chan ?? ??nh hình ph?n x??ng g?y và ?i?u tr? ?a ch?n th??ng qua c?n nguy k?ch, do ?i?u ki?n gia ?ình khó kh?n, anh Tr?ng và gia ?ình xin chuy?n ch? L? v? B?nh vi?n ?a khoa t?nh Thanh Hóa ?? ti?n ch?m sóc và ti?p t?c ?i?u tr? các v?t th??ng trên c? th?.

Hi?n tr??ng v? tai n?n giao th?ng khi?n ng??i ph? n? tr? b? ?a ch?n th??ng

“Theo các bác s? thì v? em c?n ph?u thu?t thêm hai l?n n?a ?? dùng ?inh c? ??nh x??ng chan và ?i?u tr? các v?t th??ng khác trên c? th?, quá trình ?i?u tr? t?i b?nh vi?n có th? kéo dài. Em lo nh?t là gi? ch?a bi?t ki?m ti?n ? ?au ?? ti?p t?c ?i?u tr? cho v?”. Ng??i ch?ng tr? v?a nói v?a cúi g?m m?t xu?ng, hai tay vò ??u v? b?t l?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?nh tình c?a ch? L? ph?i ?i?u tr? kéo dài và t?n kém, song hoàn c?nh c?a gia ?ình ch? l?i v? cùng éo le, khó kh?n ch?ng ch?t khó kh?n. Nhà có 5 kh?u, c? con gái m?i 3 tu?i c?a v? ch?ng ch? L? ?ang ph?i g?i ng??i than ch?m sóc.

Trong khi ?ó, ?ng Nguy?n Bá Linh (SN 1964, b? ch?ng ch? L?) b? b?nh s?i th?n lau n?m, ?? m? th?n 2 l?n ?? l?y s?i; bà D??ng Th? Lu?n (SN 1962, m? ch?ng ch? L?) b? b?nh th?n phù n??c, ?? ph?i ph?u thu?t c?t b? m?t qu? th?n vào n?m 2015.

Ch?a d?ng l?i ? ?ó, n?m 2018 bà Lu?n ti?p t?c ph?i m? ?? c?t b? ru?t th?a b? s?ng viêm, hi?n t?i bà b? u máu ? gan, s?c kh?e r?t y?u.

R?t n??c m?t c?nh ng??i ph? n? nghèo ki?t qu? sau v? tai n?n giao th?ng - 2
Anh Tr?ng ch?a bi?t làm sao ?? có ti?n lo cho v? ?ang n?m vi?n ?i?u tr?.

Nhà ? n?ng th?n, sinh ho?t c?a n?m nhan kh?u tr?ng c? vào b?n sào ru?ng, ti?n c?ng ph? h? c?a anh Tr?ng và ti?n l?i bán qu?n áo ven ???ng c?a ch? L?. Ti?n nong tích cóp ???c ch?ng là bao l?i l?n l??t chi phí h?t vào nh?ng l?n ph?u thu?t, ch?a tr? ?m ?au c?a b? m? anh Tr?ng. Do gia ?ình kh?ng thu?c di?n h? nghèo, kinh t? khó kh?n nên ch? L? kh?ng mua b?o hi?m y t?. Nay g?p tai n?n ?i vi?n, ph?i thanh toán 100% chi phí ch?a tr? khi?n kinh t? gia ?ình càng ki?t qu? h?n.

Khi ???c h?i v? vi?c l?y ti?n ?au ra ?? lo ch?a tr? b?nh cho v?, anh Tr?ng cho bi?t: “Chi phí ch?a tr? cho v? em ??n nay ?? h?t kho?ng 200 tri?u ??ng. S? ti?n này do anh em h? hàng cho m??n t?m, m?i ng??i m?t ít gom l?i. Em ?ang làm th? t?c ?? mang gi?y t? nhà ??t ?i vay ti?n ngan hàng. V? em n?u kh?ng có ti?n ?? s?m ph?u thu?t ph?n ??u thì s? nguy hi?m ??n tính m?ng, gi? có bán nhà ?? l?y ti?n c?u ng??i thì c?ng ph?i bán th?i anh ?, sau này ? ch? nào thì tính sau. Nh?ng kh? n?i, ? vùng quê nghèo heo hút, có ph?i nói bán nhà là bán ???c ?au, em lo ch?a bi?t ki?m ?au ra ti?n ?? ch?y ch?a cho v?”.

V? phía ng??i va ch?m giao th?ng v?i ch? L?, theo anh Tr?ng cho bi?t, gia ?ình c?ng ?? nh?n ???c h? tr? h?n 40 tri?u ??ng và hi?n ?ang ch? k?t qu? ?i?u tra c?a c? quan ch?c n?ng.?

R?t n??c m?t c?nh ng??i ph? n? nghèo ki?t qu? sau v? tai n?n giao th?ng - 3
Tranh th? v? th?m con gái m?i 3 tu?i, anh Tr?ng l?i v?i v? tr? l?i vi?n ch?m v?.

Nói v? hoàn c?nh c?a gia ?ình anh Tr?ng, ?ng Nguy?n V?n Bình, hàng xóm th? dài: “Ch? hi?u sao mà nhà anh Tr?ng l?i nhi?u ng??i ?m ?au ??n th?, h?t b? m? ?i vi?n gi? l?i ??n v? nó. Kh? n?i nhà anh Tr?ng c?ng thu?c di?n khó kh?n kinh t? ch? ch? d? gi? gì. Chúng t?i ? ?ay c?ng là dan quê nghèo c?, c?ng ch? có th? ch?m sóc con nh?, ?? ??n b? m? Tr?ng lúc ?m ?au ?? nó yên tam m?t ph?n mà ? vi?n lo cho v?”.

Bác s? Lê Ng?c Bi?n, Phó tr??ng Khoa Ph?u thu?t th?n kinh - L?ng ng?c, B?nh vi?n ?a khoa t?nh Thanh Hóa cho bi?t: B?nh nhan Lê Th? L? b? tai n?n giao th?ng ?a ch?n th??ng: Ch?n th??ng s? n?o, ch?y máu màng m?m, phù n?o lan t?a, ch?n th??ng ng?c kín, g?y nhi?u x??ng s??n, d?p ph?i hai bên, ch?n th??ng b?ng, v? gan ?? 3, g?y h? 2 x??ng c?ng chan ph?i...

C?ng theo bác s? Bi?n, b?nh nhan ?? ???c h?i s?c tích c?c, m? khí qu?n d?n l?u màng ph?i hai bên. Trong quá trình ?i?u tr?, b?nh nhan b? nhi?m trùng ph?i, ph?i dùng kháng sinh nhi?u. Hi?n t?i, b?nh nhan ?? ???c rút ?ng n?i khí qu?n, rút d?n l?u màng ph?i, nh?ng v?n còn tình tr?ng l? m?. Chan c?a b?nh nhan ?ang c? ??nh ngoài, s? ph?i m? l?i.

??ng th?i, b?nh nhan g?y, th? tr?ng suy ki?t, ?? tr? l?i cu?c s?ng bình th??ng, b?nh nhan c?n ph?i ???c ch?m sóc t?t. Do b?nh nhan b? ?a ch?n th??ng, nhi?m khu?n trong quá trình ?i?u tr? nên r?t t?n kém. Trong khi ?ó, hoàn c?nh gia ?ình khó kh?n, kh?ng có ?i?u ki?n.

R?t n??c m?t c?nh ng??i ph? n? nghèo ki?t qu? sau v? tai n?n giao th?ng - 4
B? m? già l?i mang b?nh t?t trong ng??i kh?ng th? giúp ???c gì cho con.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo anh Tr?ng thì các bác s? cho bi?t b?nh tình c?a v? anh còn c?n n?m vi?n ?i?u tr? trong ít nh?t t? 2 ??n 3 tháng n?a. ?ay là giai ?o?n ch? ph?c h?i các ch?n th??ng vùng ??u c?ng nh? h?i ph?c s?c kh?e c?a ch? L? sau tai n?n.

Con nh? nheo nhóc, b? m? già c?ng mang b?nh t?t nên s?c kh?e y?u, lao ??ng chính duy nh?t trong gia ?ình là anh Tr?ng gi? ?ay c?ng ph?i xin ngh? làm ?? ch?m sóc v? t?i b?nh vi?n, khi?n hoàn c?nh gia ?ình lam vào tình c?nh v? cùng khó kh?n…

M?i ?óng góp h?o tam xin g?i v?:

1. M? s? 3936: Anh Nguy?n Bá Tr?ng

??a ch?: Th?n 4, x? H?p Ti?n, huy?n Tri?u S?n, t?nh Thanh Hóa.

?T: 0983.183.691

2. Báo ?i?n t? Dan trí

Ng? 2 nhà s? 48 Gi?ng V?, ??ng ?a, Hà N?i

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@omayaclub.com

B?n ??c ?ng h? qua các tài kho?n sau:

* Tài kho?n VN? t?i VietComBank:

Tên TK:Báo ?i?n t? Dan trí

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? TK: 1017378606

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i: Ngan Hàng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam - Chi nhánh Thành C?ng - Hà N?i.

* Tài kho?n USD t?i VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAccount Number: 0451370477371

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSwift Code: BFTV VNVX 045

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài kho?n VN? t?i VietinBank:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTên TK: Báo ?i?n t? Dan trí

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? TK: 126000081304

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i: Ngan hàng Th??ng m?i C? ph?n C?ng Th??ng Vi?t Nam - Chi nhánh Hoàn Ki?m

* Tài kho?n VND t?i Ngan hàng TMCP ??u t? và phát tri?n Vi?t Nam (BIDV)

Tên Tài kho?n : Báo ?i?n t? Dan trí

S? Tài kho?n : 26110002631994

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i: Ngan hàng TMCP ??u t? và phát tri?n Vi?t Nam– Chi nhánh Tràng An

??a ch? : S? 11 ph? C?a B?c, Qu?n Ba ?ình, thành ph? Hà N?i; ?T: 0436869656.

* Tài kho?n VN? t?i Ngan hàng Quan ??i (MB)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTên TK: Báo ?i?n t? Dan trí

S? TK: 0231195149383

T?i Ngan hàng TMCP Quan ??i – Chi nhánh Thái Th?nh - Hà N?i

* Tài kho?n VND t?i Ngan hàng Agribank:

- Tên tài kho?n: Báo ?i?n t? Dan trí

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- S? tài kho?n VND: 1400206035022

- T?i Ngan hàng: Agribank CN Láng H?.

*?T?i Ngan hàng TMCP Sài Gòn - Hà N?i (SHB)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- Tên tài kho?n: Báo ?i?n t? Dan trí

- S? t?i kho?n VND: 1017589681

-? Chi nhánh Hà N?i.

3. V?n phòng ??i di?n c?a báo:

VP Hà T?nh: 46 Nguy?n C?ng Tr?, Ph??ng Tan Giang, TP Hà T?nh.

Tel: 0239.3.857.122

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVP ?à N?ng: 25 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n Thanh Khê, TP ?à N?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: s? 294 - 296 ???ng Tr??ng Sa, ph??ng 2, qu?n Phú Nhu?n, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong gi? Hành chánh) ho?c s? hotline 0974567567

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVP C?n Th?: 53/13 Ly T? Tr?ng, Q Ninh Ki?u, TP C?n Th?.

Tel: 0292.3.733.269

Duy Tuyên