Th? t?, 25/11/2020 - 06:45

Ng??i ph? n? "?m trái tim l?i nh?p” ngh?n ngào khi ???c b?n ??c giúp ??

Dan trí

10 n?m tr?i ch? Ph?ng s?ng cùng "trái tim l?i nh?p" vì kh?ng có ti?n ph?u thu?t. Trong lúc ng?t nghèo, ch? nh?n ???c s? giúp ?? t? b?n ??c Dan Trí v?i s? ti?n h?n 120 tri?u ??ng.

Ngày 24/11, PV Dan trí cùng ??i di?n Ngan hàng SHB ?? ??n th?m và thay m?t b?n ??c trao t?ng gia ?ình anh Nguy?n V?n Hoàng s? ti?n: 123.996.000 ??ng ?? giúp v? anh là ch? Nguy?n Th? Ph?ng làm ph?u thu?t. Trong ?ó, 83.996.000 ??ng là s? ti?n b?n ??c Dan Trí chung tay giúp ?? và 40.000.000 ??ng là s? ti?n ???c Ngan hàng TMCP Sài Gòn - Hà N?i (SHB), Chi nhánh TPHCM h? tr?.

Ng??i ph? n? ?m trái tim l?i nh?p” ngh?n ngào khi ???c b?n ??c giúp ?? - 1

??i di?n ngan hàng SHB và PV Dan Trí ??i di?n b?n ??c trao ??n ch? Ph?ng s? ti?n 123.996.000 ??ng.

Ch? Ph?ng là nhan v?t trong bài vi?t: “Tính m?ng mong manh c?a ng??i ph? n? 10 n?m ?au ??n ?m trái tim l?i nh?p”, ???c ??ng t?i trên báo ?i?n t? Dan trí.

Hi?n t?i, ch? Ph?ng ?? th?c hi?n xong cu?c ph?u thu?t tim và ?ang n?m t?i Vi?n tim TP.HCM ?? ???c theo d?i thêm. Giay phút ?ón nh?n s? h? tr? t? b?n ??c và ngan hàng SHB, ch? Ph?ng ?? b?t khóc vì xúc ??ng.

Anh Hoàng ch?ng ch? c?ng kh?ng kìm n?i nh?ng gi?t n??c m?t, ng?m ngùi chia s?: “Nh? có s? h? tr? c?a b?n ??c và phía ngan hàng mà v? t?i m?i có ti?n ?? m? tim. N?u kh?ng có s? giúp ?? này t?i th?t c?ng kh?ng bi?t làm sao ?? c?u v?. T?i bi?t ?n b?n ??c, bi?t ?n ngan hàng và báo Dan Trí nhi?u l?m”.

Ròng r? 10 n?m tr?i, vì hoàn c?nh khó kh?n, kh?ng có ti?n mà ch? ph?i chung s?ng cùng c?n b?nh h?p van tim 2 lá. ??n lúc c?n b?nh chuy?n bi?n n?ng, khi?n ch? Ph?ng lúc nào ch? c?ng trong tình tr?ng khó th?, m?t m?i, ?i l?i khó kh?n. B? t?c, anh Hoàng, ch?ng ch? Ph?ng m?i th?ng qua Dan Trí c?u c?u s? giúp ?? c?a nh?ng nhà h?o tam.

Anh Nguy?n Duy Linh, cán b? Phòng Hành chính Ngan hàng SHB Chi nhánh TPHCM chia s?: “??n t?n n?i th?m m?i th?y ???c hoàn c?nh gia ?ình ch? Ph?ng th?c s? khó kh?n. Nh? báo Dan Trí là nh?p c?u n?i thì chúng t?i m?i bi?t ???c nh?ng hoàn c?nh khó kh?n nh? gia ?ình c?a ch? Nguy?n Th? Ph?ng. SHB lu?n mu?n h??ng ??n nh?ng ho?t ??ng an sinh x? h?i và hy v?ng ???c ??ng hành cùng báo Dan Trí ?? giúp ?? nhi?u hoàn c?nh h?n”.

Th? Qu?nh