Ch? nh?t, 22/11/2020 - 06:27

Ng??i dan vùng "r?n l?" ph?n kh?i ngày kh?i c?ng "xóm nhà phao" c?u sinh

Dan trí

C?ng trình “Xóm nhà phao báo Dan trí” v?i t?ng m?c ??u t? 1,5 t? ??ng t? ngu?n ?ng h? c?a b?n ??c ?? ???c kh?i c?ng dành t?ng ng??i dan vùng "r?n l?", huy?n Minh Hoá, t?nh Qu?ng Bình.

Kh?i c?ng c?ng trình "Xóm nhà phao báo Dan trí" t?i "r?n l?" Qu?ng Bình do b?n ??c Dan trí ?ng h?

Ngày 21/11, báo ?i?n t? Dan trí ph?i h?p v?i chính quy?n huy?n Minh Hóa ?? long tr?ng t? ch?c L? kh?i c?ng xay d?ng c?ng trình “Xóm nhà phao báo Dan trí” do b?n ??c, các nhà h?o tam dành t?ng 50 h? nghèo và c?n nghèo t?i ?2 x? Tan Hóa - Minh Hóa c?a vùng "r?n l?", huy?n Minh Hoá, Qu?ng Bình.

Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL? kh?i c?ng xay d?ng "Xóm nhà phao Báo Dan trí" di?n ra t?i huy?n Minh Hóa, t?nh Qu?ng Bình.

Theo nhà báo Ph?m Tu?n Anh, T?ng Biên t?p báo ?i?n t? Dan trí, "n??c lên thì nhà n?i", m?t nguyên lí t??ng ch?ng ??n gi?n ?ó c?a nh?ng ng?i nhà phao ch?ng l? vùng "r?n l?" Qu?ng Bình, nh?ng nó ?? tr? thành nh?ng chi?c phao c?u sinh cho hàng tr?m sinh m?ng ng??i dan n?i ?ay.

T? y t??ng ?ó, c?ng trình “Xóm nhà phao báo Dan trí” ?? ra ??i v?i t?ng m?c ??u t? 1,5 t? ??ng, do b?n ??c báo Dan trí, các nhà h?o tam chung tay ?óng góp th?ng qua ch??ng trình “B?n ??c Dan trí chung tay ?ng h? mi?n Trung ru?t th?t”. C?ng trình này g?m 50 c?n nhà phao ch?ng l?, trong ?ó x? Minh Hóa 35 c?n nhà và x? Tan Hóa 15 c?n nhà.

Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhà báo Ph?m Tu?n Anh, T?ng Biên t?p báo ?i?n t? Dan trí (bên ph?i)?

Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 3

Bà Ph?m Th? Han, Ch? t?ch U? ban MTTQVN t?nh Qu?ng Bình cùng l?nh ??o huy?n Minh Hóa tham d? l? kh?i c?ng.

Bu?i L? kh?i c?ng có s? tham d? c?a Nhà báo Ph?m Tu?n Anh, T?ng Biên t?p báo ?i?n t? Dan trí. V? phía l?nh ??o t?nh Qu?ng Bình có bà Ph?m Th? Han, Ch? t?ch ?y ban MTTQVN t?nh Qu?ng Bình; l?nh ??o S? Lao ??ng - Th??ng binh và X? h?i, l?nh ??o huy?n Minh Hóa, l?nh ??o 2 x? Tan Hóa, Minh Hóa và ??ng ??o bà con nhan dan.

Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 4
Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 5

Nhà báo Ph?m Tu?n Anh, T?ng Biên t?p báo ?i?n t? Dan trí phát bi?u t?i L? Kh?i c?ng c?ng trình "Xóm nhà phao báo Dan trí", do b?n ??c báo Dan trí và các nhà h?o tam ?ng h?.

Phát bi?u t?i bu?i l? kh?i c?ng, Nhà báo Ph?m Tu?n Anh, T?ng Biên t?p báo ?i?n t? Dan trí ?? bày t? s? s? chia v?i ng??i dan và chính quy?n các t?nh mi?n Trung v?a tr?i qua nh?ng ??t "b?o ch?ng b?o, l? ch?ng l?", gay thi?t h?i r?t n?ng n? v? ng??i và tài s?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?m th?c hi?n các ho?t ??ng x? h?i, báo Dan trí c?ng ?? huy ??ng và nh?n ???c s? tin yêu c?a b?n ??c, các nhà h?o tam, qua ?ó quyên góp ?ng h? ???c 6 t? ??ng ?? h? tr? ng??i dan kh?c ph?c m?a l?, tái thi?t cu?c s?ng.

T?i các t?nh mi?n Trung nh?: Hà T?nh, Qu?ng Nam, Th?a Thiên Hu?, Qu?ng Tr?, báo ?i?n t? Dan trí ?? thay m?t b?n ??c ?ng h? hàng tr?m su?t quà b?ng ti?n m?t, m?i su?t tr? giá 1 tri?u ??ng; Ngoài ra, ?ng h? b?ng l??ng th?c, th?c ph?m nh?: g?o, n??c m?m, mu?i, mì t?m...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDRiêng t?i Qu?ng Bình, b?n ??c Dan trí c?ng ?? dành t?ng 300 su?t quà, m?i su?t 1 tri?u ??ng ?? h? tr? "nóng" bà con vùng l?. Ti?p ?ó, qua kh?o sát t?i 2 x? Tan Hóa và Minh Hóa, báo Dan trí ?? quy?t ??nh trích 1,5 t? ??ng t? ngu?n ?ng h? c?a b?n ??c ?? xay d?ng nhà phao dành t?ng bà con n?i ?ay.

Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 6

Nhà báo Ph?m Tu?n Anh, T?ng Biên t?p báo ?i?n t? Dan trí thay m?t b?n ??c trao bi?n t??ng tr?ng s? ti?n 1,5 t? ??ng do b?n ??c, các nhà h?o tam ?ng h?, xay d?ng nhà phao t?i? 2 x? Tan Hoá - Minh Hoá c?a huy?n Minh Hóa, t?nh Qu?ng Bình

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhà báo Ph?m Tu?n Anh c?ng cho bi?t, ??n nay, Báo Dan trí ?? xay d?ng ???c g?n 60 c?ng trình phòng h?c và c?u Dan trí kh?p c? n??c. ?ay là l?n ??u tiên, báo Dan trí tri?n khai m?t c?ng trình h??ng t?i cu?c s?ng n?i ? ?n ??nh cho ng??i dan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Xóm nhà phao là c?ng trình th? 4 mà b?n ??c báo Dan trí ?? tài tr? xay d?ng t?i Qu?ng Bình và là c?ng trình th? 3 t?i huy?n Minh Hóa. Tr??c ?ó, b?n ??c, các ??n v? doanh nghi?p th?ng qua báo Dan trí c?ng ?? h? tr? xay d?ng 1 cay c?u t?i x? Tr?ng Hóa; 1 c?ng trình phòng h?c t?i ?i?m tr??ng b?n Sy, Tr??ng M?m non x? Tr?ng Hóa. Ngoài ra, báo Dan trí c?ng ?? ph?i h?p xay d?ng m?t c?ng trình "Phòng h?c Khuy?n h?c và Dan trí" khác t?i Tr??ng M?m non x? Qu?ng Ti?n, huy?n Qu?ng Tr?ch”, nhà báo Ph?m Tu?n Anh th?ng tin.

Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 7

?ng ?inh Duy Luan, Phó Bí th? Th??ng tr?c Huy?n ?y Minh Hóa c?m ?n tình c?m c?a b?n ??c Dan trí dành cho ng??i dan t?i ??a ph??ng này.

V? phía huy?n Minh Hóa, ?ng ?inh Duy Luan, Phó Bí th? Th??ng tr?c Huy?n ?y cho bi?t, trong nh?ng n?m qua, x? Tan Hóa và Minh Hóa c?ng ?? ???c các c?p, ban ngành quan tam, tuy nhiên ??n nay, t? l? h? nghèo t?i 2 x? này v?n còn cao, h?n n?a l?i th??ng xuyên ph?i gánh ch?u thiên tai, l? l?t. Theo ?ng Luan, món quà c?a b?n ??c báo ?i?n t? Dan Trí r?t quy giá và có y ngh?a thi?t th?c ??i v?i nhan dan vùng “r?n l?” c?a huy?n Minh Hóa.

Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 8

Ng??i dan x? Minh Hóa và Tan Hóa theo d?i l? kh?i c?ng c?ng trình nhà phao.

“?ay là m?t s? ??ng viên r?t k?p th?i, r?t y ngh?a ??i v?i ??ng bào vùng l?. Thay m?t chính quy?n ??a ph??ng, cho phép t?i bày t? lòng c?m ?n sau s?c t?i s? quan tam c?a l?nh ??o báo Dan trí và b?n ??c c?a báo. Chúng t?i mong mu?n và hy v?ng ti?p t?c nh?n ???c nh?ng tình c?m, s? quan tam, giúp ??, t?o ?i?u ki?n v? m?i m?t c?a báo Dan trí, các t? ch?c, c? quan, ??n v?, các nhà h?o tam trong th?i gian t?i, ?? huy?n Minh Hóa nói chung và? x? Tan Hóa, Minh Hóa nói riêng ti?p t?c v??n lên, t?ng b??c thoát nghèo”, ?ng Luan bày t?.

Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 9

Nhà báo Ph?m Tu?n Anh...

Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 10

Và bà Ph?m Th? Han, Ch? t?ch ?y ban MTTQVN t?nh Qu?ng Bình t?ng quà các em h?c sinh t?i x? Minh Hóa.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhan d?p l? Kh?i c?ng xay d?ng c?ng trình “Xóm nhà phao Báo Dan trí”, nhà báo Ph?m Tu?n Anh, T?ng Biên t?p báo ?i?n t? Dan trí c?ng ?? dành t?ng 30 su?t quà cho 30 em h?c sinh có hoàn c?nh khó kh?n t?i x? Minh Hóa.

Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 11

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng Biên t?p báo Dan trí cùng Ch? t?ch M?t tr?n t?nh Qu?ng Bình ki?m tra th?c t? nhà phao ?ang ???c thi c?ng t?i th?n 3, x? Minh Hóa.

Ngay sau l? kh?i c?ng, Nhà báo Ph?m Tu?n Anh và bà Ph?m Th? Han cùng ?oàn ??i bi?u c?ng ?? ti?n hành ki?m tra th?c t? c?ng tác tri?n khai xay d?ng nhà phao dành t?ng các h? dan t?i th?n 3, Kim B?ng, x? Minh Hóa.

Khác v?i v? th?t th?n, m?t m?i nh?ng ngày l? v?a rút, các h? dan ???c tài tr? nhà phao t?i th?n này ?ang h?t s?c ph?n kh?i, vui m?ng khi ni?m m? ??c b?y lau nay c?a h? ?? tr? thành hi?n th?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAnh Tr??ng Vi?t Hùng vui m?ng chia s?: "Nhà phao là ni?m m? ??c c?a gia ?ình t?i và bà con ? x? Minh Hóa bay lau nay, nh? s? giúp ?? c?a b?n ??c báo Dan trí, các nhà h?o tam mà bà con chúng t?i m?i có ???c nh?ng c?n nhà phao ?? ??m b?o tính m?ng và tài s?n khi có m?a l?, kh?ng ph?i lo l?ng ch?y l? nh? tr??c ?ay n?a".

Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 12

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác c?ng nhan c?ng ?ang n? l?c thi c?ng ?? s?m hoàn thành c?ng trình vào cu?i tháng 12.

Theo d? ki?n, c?ng trình “Xóm nhà phao báo Dan trí” s? ???c hoàn thành vào cu?i tháng 12/2020. Nhà phao s? có di?n tích kho?ng 15m2, có th?? trú ???c cùng lúc 6 – 8 ng??i cùng nhi?u tài s?n, v?t nu?i khi có l?, theo thi?t k? c?a chính quy?n ??a ph??ng và nguy?n v?ng c?a ng??i dan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMái nhà và vách nhà phao làm b?ng t?n l?nh, có c?a s? ?? thoát hi?m và c?t ??nh h??ng cao t? 6 - 8m ???c c? ??nh v?i m?t ??t. Khi l? v?, nh?ng c?n nhà phao s? n?i lên trên m?t n??c, khi l? rút, nhà s? tr? v? v? trí ban ??u.

Tan Hóa và Minh Hóa là 2 x? nghèo c?a huy?n Minh Hóa và là x? n?m tr?n trong vùng “r?n l?”. Bà con n?i ?ay th??ng xuyên ph?i tr?i qua nh?ng tr?n l? kinh hoàng. Nh?ng mái nhà l?i chìm n?i trong bi?n n??c mênh m?ng, nh?ng c?nh ng??i cheo leo n?i nóc t?, cành cay... ch? cho tai ??ng tr?i qua.

Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 13

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDX? Tan Hóa chìm trong n??c l?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong tr?n l? vào tháng 10 v?a qua, x? Tan Hóa và x? Minh Hóa ng?p sau t? 5 ??n 8m, hàng tr?m h? dan t?i 2 x? này, ??c bi?t là t?i x? Minh Hóa, n?i ch?a có nhà phao, bà con nhan dan ph?i b? nhà ch?y l?, bi?t bao tài s?n, v?t nu?i b? cu?n tr?i theo dòng l? d?.

Ng??i dan vùng r?n l? ph?n kh?i ngày kh?i c?ng xóm nhà phao c?u sinh - 14

Còn t?i x? Minh Hóa, dù n??c ?? rút t? lau, tuy nhiên d?u v?t c?a tr?n l? l?ch s? v?n còn h?n in trên t??ng nhà dan, g?n ngang mái nhà.

C?ng b?i l? ?ó, v?i vùng “r?n l?” c?a huy?n Minh Hóa, nhà phao t? lau ?? ???c xem là phao c?u sinh, ng??i dan có th? tr? bám, an tam sinh s?ng, ch? ??ng ?ng phó khi có l? v?.

Ti?n Thành - ??ng Tài