Th? t?, 25/11/2020 - 09:57

B?n ??c giúp ?? gia ?ình c?ng nhan m?t tích ? Rào Tr?ng 3 h?n 18 tri?u ??ng

Dan trí

Tr??c hoàn c?nh c?a gia ?ình c?ng nhan th?y ?i?n Rào Tr?ng 3 - Lê ?ình Hà hi?n ?ang m?t tích, b?n ??c báo Dan trí ?? giúp ?? h?n 18 tri?u ??ng ?? gia ?ình v??t qua giai ?o?n khó kh?n tr??c m?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 24/11, PV báo Dan trí t?i ??k L?k cùng ??i di?n H?i Ch? th?p ?? th? x? Bu?n H?, UBND ph??ng Thi?n An (th? x? Bu?n H?) ?? ??n th?m h?i, ??ng viên và trao s? ti?n 18.644.000 ??ng c?a b?n ??c báo Dan trí (k?t chuy?n tu?n 4/10 và 1/11) g?i v? giúp ?? ng??i than c?a anh Lê ?ình Hà.

B?n ??c giúp ?? gia ?ình c?ng nhan m?t tích ? Rào Tr?ng 3 h?n 18 tri?u ??ng - 1
PV báo Dan trí cùng ??i di?n chính quy?n th? x? Bu?n H? trao s? ti?n trên 18 tri?u ??ng giúp ?? ng??i than c?a anh Lê ?ình Hà

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAnh Lê ?ình Hà (30 tu?i, c?ng nhan c?ng nhan k? thu?t ?i?n c?a th?y ?i?n Rào Tr?ng 3) hi?n là m?t trong nh?ng n?n nhan m?t tích sau s? c? s?t l? ??t kinh hoàng x?y ra vào ngày 13/10 v?a qua t?i Th?a Thiên Hu?.

Nghe tin anh Hà g?p n?n, anh ch? trong gia ?ình v? cùng hoang mang, lo l?ng. Ng??i v?i vàng ra Hu? ch? tin t?c ng??i ? nhà s?t ru?t ngóng ch? t?ng phút, t?ng gi? nh?ng v?n b?t v? am tín.

B? m? anh Hà m?t ?i ?? l?i m?t ng??i cháu gái khuy?t t?t, anh Hà nh?n nu?i d??ng. Hàng tháng anh Hà ?i làm, góp ti?n g?i v? nh? gia ?ình anh trai (hoàn c?nh c?ng khó kh?n) ch?m sóc ng??i cháu.

Sau khi hoàn c?nh gia ?ình anh Hà ???c chia s? trên báo Dan trí qua bài vi?t: “Ng??i than c?ng nhan v? s?t l? t?i Rào Tr?ng 3: Hà ?i! Em ?ang ? ?au”, b?n ??c ?? ?i?n tho?i ??n ??ng viên và g?i ti?n th?ng qua Ch??ng trình Nhan ái c?a báo ?i?n t? Dan trí ?? giúp ?? ng??i than anh Hà.

Ch? Lê Th? Hoa (ch? gái anh Hà) r?t xúc ??ng tr??c tình c?m l?n lao c?a nh?ng t?m lòng h?o tam ?? chia s? v?i gia ?ình ch? trong th?i ?i?m khó kh?n này. “T?i xin ???c ??i di?n gia ?ình c?m ?n ??n b?n ??c báo Dan trí ?? th??ng ??n Hà, th??ng cháu gái c?a chúng t?i. Nh?ng t?m chan tình c?a m?i ng??i, gia ?ình xin ???c ghi nh?n và m?i kh?ng quên”, ch? Hoa chia s?.

C?ng theo ch? Hoa, gia ?ình ch? ?? ch? h?n 1 tháng tr?i qua nh?ng v?n kh?ng nh?n ???c b?t k? th?ng tin nào t? ng??i em và gia ?ình th?c s? kh?ng còn hi v?ng v? s? s?ng c?a anh Hà mà ch? mong c? quan ch?c n?ng s?m tìm th?y anh ?? gia ?ình ???c an lòng.

“Hàng ngày th?ng qua báo ?ài, chúng t?i bi?t c? quan ch?c n?ng ?ang ngày ?êm v?t v? ?? tìm ki?m các n?n nhan m?t tích ? Rào Tr?ng 3 nên r?t c?m kích và bi?t ?n. T?i mong sao s?m tìm th?y t?t c? n?n nhan ?? các gia ?ình ???c an ?i và các chi?n s? s? b?t kh? c?c khi tìm ki?m t?i khu v?c này”, ch? Hoa nói thêm.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDRiêng v?i s? ti?n nh?n ???c, ch? Hoa cho bi?t gia ?ình ch? s? s? d?ng t?t c? s? ti?n lo cho cháu Lê Th? Kim Oanh (11 tu?i) b? khuy?t t?t. B?i, cháu Oanh là ng??i ch?u nhi?u thi?t thòi và là ng??i mà anh Hà yêu th??ng, quan tam nh?t.

T?i bu?i trao quà b?n ??c Dan trí ?ng h?, ?ng Nguy?n B?y, Phó Ch? t?ch H?i Ch? th?p ?? th? x? Bu?n H? g?i l?i c?m ?n ??n báo Dan trí ?? làm c?u n?i ?? giúp ?? cho hoàn c?nh c?a gia ?ình anh Hà và ?ng c?ng mong mu?n báo s? ti?p t?c ??ng hành trong nh?ng ho?t ??ng thi?n nguy?n c?a ??a ph??ng c?ng nh? toàn t?nh ??k L?k.

Thúy Di?m