Th? t?, 25/11/2020 - 10:05

B?n ??c Dan trí giúp ?? 2 cháu bé b? v? ngày m? m?t h?n 180 tri?u ??ng

Dan trí

Ngày 21/11 v?a qua, PV Dan trí thay m?t b?n ??c trao s? ti?n h?n 180 tri?u ??ng t?i gia ?ình 2 cháu bé b? v? sau khi ng??i m? qua ??i vì ung th?.

B?n ??c Dan trí giúp ?? 2 cháu bé b? v? ngày m? m?t h?n 180 tri?u ??ng

Theo ?ó, PV Dan trí ?? trao s? ti?n nói trên ??n bà Tr?n Th? Dung (70 tu?i), m? ?? c?a c? giáo Nguy?n Th? Tam (34 tu?i, giáo viên tr??ng THPT Thái L?o, huy?n H?ng Nguyên, Ngh? An), là nhan v?t trong bài vi?t mang m? s? 3907: “?au xót nhìn 2 ??a con th? b? v? ngày m?t m?, ng??i ch?ng ?au ??n nh?p vi?n”.

?ay là s? ti?n c?a b?n ??c Dan trí, các nhà h?o tam t? kh?p m?i mi?n g?i ?ng h?, chia s?, giúp ?? gia ?ình c? giáo Nguy?n Th? Tam, trong tu?n 4 tháng 10 và tu?n 1 tháng 11/2020.?

B?n ??c Dan trí giúp ?? 2 cháu bé b? v? ngày m? m?t h?n 180 tri?u ??ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPV Dan trí trao quà b?n ??c t?i gia ?ình c? giáo Tam.

C? giáo Nguy?n Th? Tam là giáo viên tr??ng THPT Thái L?o (huy?n H?ng Nguyên, Ngh? An) ?? v?nh vi?n ra ?i do c?n b?nh ung th? khi tu?i ??i còn khá tr? khi?n nhi?u ng??i bàng hoàng, xót xa.?

T?i tr??ng, c? Tam là m?t giáo viên tài n?ng và ??y nhi?t huy?t, ???c ??ng nghi?p, h?c trò v? cùng quy m?n. H?n th? n?a, c? là giáo viên d?y gi?i c?p t?nh, m?t cán b? ?oàn n?ng n?, m?t t?m g??ng v? ngh? l?c v??t khó c?a tr??ng THPT Thái L?o.

B?n ??c Dan trí giúp ?? 2 cháu bé b? v? ngày m? m?t h?n 180 tri?u ??ng - 2

C? giáo Tam qua ??i, ?? l?i 2 con nh? b? v?. Con gái ??u 7 tu?i, bé trai m?i 20 tháng. Hi?n bé trai h?n 20 tháng tu?i ?? ???c ??a v? nhà bà ngo?i nu?i d??ng.

Tr??c s? ra ?i ??t ng?t, hai ??a con ch? Tam nh? b? v?, ch?ng ch? là anh Lê Minh Tu?n b? tai bi?n tr??c ?ó c?ng ?? s?c, lên c?n co gi?t, ph?i vào c?p c?u t?i Trung tam ??t qu? b?nh vi?n ?a khoa t?nh Ngh? An.?

H?m ?ó, ngày ??a tang ch? Tam ng??i than l?i ph?i chia ??i, m?t s? vào vi?n ch?m anh Tu?n, m?t s? ??a c? giáo Tam v? n?i an ngh? cu?i cùng...

C? giáo Tam qua ??i ??t ng?t ?? l?i hai con th? và ng??i ch?ng ?ang c?p c?u khi?n nhi?u ng??i xót th??ng, kh?ng c?m ???c n??c m?t.

B?n ??c Dan trí giúp ?? 2 cháu bé b? v? ngày m? m?t h?n 180 tri?u ??ng - 3

Anh Tu?n b? tai bi?n và ?ang ???c ?i?u tr? t?i b?nh vi?n.

T?i bu?i trao quà, bà Tr?n Th? Dung, m? ru?t c? Tam chia s?: “Hi?n nay ch?ng nó ?ang n?m ?i?u tr? t?i b?nh vi?n. Hai ??a con nh?, thì m?t ??a ?ang ? n?i ?i h?c, còn th?ng cu sau thì v? ? v?i bà ngo?i. Tr??c s? ra ?i ??t ng?t c?a Tam, gia ?ình t?i xót xa l?m nh?ng ?ành ch?p nh?n ch? bi?t làm sao ???c. Gi? ?ay, ch? mong b? nó kh?i b?nh còn lo cho hai ??a nh? n?a. Qua ?ay, t?i xin c?m ?n ??n quy b?n ??c báo Dan trí ?? k?p th?i chia s? nh?ng m?t mát ?au th??ng v?i gia ?ình t?i trong th?i gian qua, ??c bi?t là giúp ?? hai ??a tr?…”.?

Nói ?o?n bà Dung ?? úp m?t khóc vì th??ng con gái m?i ngày nào ?ó còn v? th?m m?, nay ?? v?nh vi?n ra ?i ?? l?i hai ??a con nh? b? v? gi?a dòng ??i.??

Nguy?n Phê