Th? hai, 12/10/2020 - 06:37

Thi?u niên ??ng video ?ánh m? lên TikTok, khi?n dan m?ng ph?n n?

Dan trí

M?t thi?u niên ng??i Singapore ?? khi?n c? dan m?ng ph?n n? sau khi ??ng t?i m?t ?o?n video lên TikTok, trong ?ó cho th?y thi?u niên này ?? to ti?ng quát m?ng và th?m chí ?ánh c? m? c?a mình.

?o?n clip ???c ??ng t?i lên m?ng x? h?i cho th?y m?t thi?u niên, ?ang m?c ??ng ph?c c?a m?t Geylang Methodist School (m?t ng?i tr??ng c?p 2 t?i Singapore), ?ang liên t?c m?ng ch?i m?t ng??i ph? n?, sau ?ó ???c xác ??nh là m? c?a thi?u niên.

N?i dung ?o?n h?i tho?i gi?a hai ng??i cho th?y thi?u niên ?? xin ti?n m? c?a mình, nh?ng ng??i m? ?? ??a cho c?u bé s? ti?n quá ít. Khi ng??i m? gi?i thích cho con trai r?ng bà kh?ng th? ??a thêm ti?n, thi?u niên này ?? liên t?c m?ng ch?i m? c?a mình, th?m chí còn dùng tay tát vào m?t c?a ng??i m? nhi?u l?n khi bà ?ang ng?i ? d??i sàn.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCu?i ?o?n clip, nhi?u ng??i ?? có th? nghe th?y ng??i m? ph?i th?t lên: “V?y ?ay là cách con ??i x? v?i m? c?a mình hay sao?”.

Thi?u niên ??ng video ?ánh m? lên TikTok, khi?n dan m?ng ph?n n? - 1

Thi?u niên liên t?c quát m?ng và ?ánh vào m?t m? mình khi?n c? dan m?ng ph?n n? (?nh c?t t? clip)

?o?n video sau ?ó ???c chính thi?u niên ??ng t?i lên TikTok nh?ng ?? b? g? b? do vi ph?m chính sách c?a ?ng d?ng này. Tuy nhiên, ?o?n video sau ?ó ?? ???c nhi?u ng??i khác chia s? l?i trên các n?n t?ng m?ng x? h?i khác nh? Facebook và Twitter, thu hút hàng tri?u l??t xem và bình lu?n c?a c? dan m?ng, mà ?a ph?n trong s? ?ó ??u bày t? s? ph?n n? v?i hành ??ng c?a thi?u niên trong ?o?n clip.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“?ánh m? c?a mình vì b?t c? ly do gì ??u là hành ??ng kh?ng th? ch?p nh?n ???c, thi?u niên này x?ng ?áng ph?i ch?u s? tr?ng tr?”, m?t c? dan m?ng bình lu?n.

“Th?t kh?ng th? ch?p nh?n ???c. T?i th?y th??ng cho ng??i m? khi ph?i th?t lên ??y u?t ?c vì hành ??ng c?a con trai mình”, m?t ng??i dùng Facebook khác chia s?.

“Hành ??ng cam ch?u c?a ng??i m? d??ng nh? cho th?y bà ?? th??ng xuyên b? con trai c?a mình ?ánh ??p nh? v?y. Th?t khó có th? tin ???c khi c?u bé này thì m?i ?ang h?c c?p hai”, m?t c? dan m?ng khác nh?n xét.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, nhi?u ng??i l?i cho r?ng m?t ph?n l?i trong s? vi?c c?ng thu?c v? ng??i m?, khi ng??i này ?? quá nu?ng chi?u con trai mình khi?n c?u bé có hành ??ng quá ?áng ??n nh? v?y.

“N?u ng??i m? có bi?n pháp giáo d?c con mình t?t h?n, ch?c h?n ng??i con trai s? kh?ng bao gi? có hành ??ng ng? ngh?ch ??n nh? v?y. Nhi?u b?c ph? huynh th??ng nu?ng chi?u con mình quá m?c khi?n chúng tr? nên h? h?ng”, m?t ng??i dùng Facebook nh?n xét.

Carol Balhetchet, m?t bác s? tam ly h?c, sau khi xem ?o?n clip cho r?ng d??ng nh? c?u bé ?? quá quen thu?c v?i hành vi x?u c?a mình và ??i v?i c?u bé ?ay là m?t ?i?u bình th??ng.

“T?i kh?ng ch?c t?i sao ng??i ph? n? l?i ?? cho c?u bé ?ánh mình, nh?ng n?u bà ?y ti?p t?c cho phép ?i?u ?ó x?y ra, ?i?u này s? khi?n cho tính cách c?u bé càng tr? nên x?u ?i khi tr??ng thành”, bác s? Balhetchet nh?n xét và cho bi?t thêm m?t s? b?c ph? huynh kh?ng bi?t cách thi?t l?p ranh gi?i và nói t? ch?i v?i con cái c?a h?, khi cho r?ng ?ó là m?t cách ?? th? hi?n tình yêu th??ng, nh?ng th?c ra là ?ang gay h?i cho con c?a mình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Các b?c ph? huynh ph?i bi?t cách t? ch?i con mình khi tr? ? ?? tu?i t? 3 ??n 5. H? c?n ph?i bi?t cách làm cha m? m?t cách c?ng r?n, nh?ng kh?ng tàn nh?n”, bác s? Balhetchet cho bi?t.

Thi?u niên ?ánh m? còn ??ng video lên TikTok khi?n dan m?ng ph?n n?

C?nh sát vào cu?c ?i?u tra và l?i xin l?i t? thi?u niên trong ?o?n clip

Nhi?u ng??i dùng Facebook t?i Singapore sau ?ó ?? th?ng báo s? vi?c v?i c? quan ch?c n?ng và c?nh sát t?i Singapore cho bi?t s? vào cu?c ?? ti?n hành ?i?u tra v? vi?c. Trong khi ?ó, phát ng?n viên c?a B? Phát tri?n Gia ?ình và X? h?i Singapore cho bi?t h? ?ang ?ánh giá xem gia ?ình trong v? vi?c có c?n ??n s? h? tr? nào hay kh?ng.

Sau khi s? vi?c gay nên làn sóng ph?n n? trong c?ng ??ng m?ng, thi?u niên trong ?o?n clip ?? ??ng t?i m?t th?ng ?i?p trên tài kho?n Instagram c?a mình, ?? ??a ra l?i xin l?i và gi?i thích v? s? vi?c.

Theo thi?u niên này thì s? vi?c trong ?o?n clip x?y ra khi mình và m? ?? tranh c?i v?i nhau v? vi?c ng??i m? ?? l?y 100 SGD (kho?ng 1,7 tri?u ??ng) ti?n tiêu v?t c?a c?u bé ?? cho m?t ng??i anh trai khác, khi?n c?u bé t?c gi?n. Thi?u niên này cho bi?t tình c?nh hi?n t?i c?a gia ?ình là r?t t?i t?, khi cha m? c?a c?u bé xem nhau nh? ng??i xa l? và kh?ng h? nói chuy?n v?i nhau.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThi?u niên này cho bi?t sau ?ó ?? nh?n ra l?i c?a mình và hi?n t?i c?u và m? ?? nói chuy?n bình th??ng v?i nhau.

Dù v?y, l?i gi?i thích c?a thi?u niên này v?n ch?a ?? ?? thuy?t ph?c c? dan m?ng t?i Singapore, nh?ng ng??i ?ang r?t ph?n n? v?i hành ??ng c?a c?u bé. Nhi?u ng??i v?n mong mu?n thi?u niên này ph?i ch?u m?t hình ph?t thích ?áng.

??i di?n c?a nhà tr??ng n?i c?u bé ?ang theo h?c cho bi?t hi?n h? ?? liên h? v?i gia ?ình và cha m? c?a thi?u niên và s? h?p tác v?i c?nh sát ?? gi?i quy?t v?n ??.

“C?u bé ?? xin l?i vì hành vi c?a mình và nhà tr??ng ?ang làm vi?c v?i gia ?ình, ph? huynh c?ng nh? c?nh sát ?? gi?i quy?t v?n ??”, ??i di?n c?a nhà tr??ng cho bi?t.

T.Th?y
Theo TNP/Storm