Th? t?, 25/11/2020 - 15:56

Ng??i ???c ví là "Mark Zuckerberg phiên b?n Nga" chê bai iPhone 12 th?m t?

Dan trí

Sau khi ra m?t, iPhone 12 ?? nh?n ???c nhi?u nh?n xét khác nhau. Pavel Durov, ng??i ???c xem là "Mark Zuckerberg c?a Nga" ?? có nh?ng l?i chê bai iPhone 12 Pro th?m t?.

Ng??i ???c ví là Mark Zuckerberg phiên b?n Nga chê bai iPhone 12 th?m t? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPavel Durov, ng??i ???c xem nh? "Mark Zuckerberg phiên b?n Nga", ?? chê bai iPhone 12 m?t cách th?m t?

Pavel Durov, nhà sáng l?p và CEO c?a ?ng d?ng nh?n tin Telegram c?ng nh? m?ng x? h?i VK (m?ng x? h?i ph? bi?n nh?t t?i Nga), ???c gi?i c?ng ngh? ví nh? "Mark Zuckererg phiên b?n Nga", sau khi s? h?u và s? d?ng m?t chi?c iPhone 12 Pro m?i c?a Apple ?? có nh?ng l?i chê bai th?m t? dành cho chi?c smartphone này trên trang Telegram cá nhan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong ?ó, Durov ?? ch? trích iPhone 12 Pro thi?u ?i s? ??c ?áo và ??i m?i, mà "?ay ch? là m?t chi?c iPhone 5 c? l?n v?i camera t?i t?", c?ng nh? ch? trích ph?n "tai th?" trên s?n ph?m khi?n cho iPhone 12 Pro có thi?t k? l?i th?i và di?n tích s? d?ng ? m?t tr??c b? thu nh?.

"V?a dùng th? m?t chi?c iPhone 12 Pro, m?t ph?n c?ng c?c k? khó hi?u. Nó tr?ng gi?ng nh? m?t phiên b?n ngo?i c? c?a iPhone 5 t? n?m 2012, nh?ng v?i m?t d?y camera x?u xí nh? ra ? ba ?? cao khác nhau. Ph?n tai th? và vi?n r?ng v?n còn ?ó, t?o ra m?t t? l? màn hình trên than máy th?p và c?m giác l?i th?i nói chung cho thi?t b?", Durov vi?t trên trang Telegram cá nhan.

"9 n?m sau khi Steve Jobs qua ??i, c?ng ty v?n ?ang s?ng d?a vào c?ng ngh? và danh ti?ng mà ?ng ?? xay d?ng, mà kh?ng có b?t k? s? ??i m?i y ngh?a nào. Kh?ng có gì ng?c nhiên khi doanh s? iPhone ??u n?m nay ?? gi?m 21%. N?u xu h??ng này ti?p t?c, trong 7 ??n 10 n?m n?a, th? ph?n c?a iPhone toàn c?u s? kh?ng còn ?áng k?", Durov chia s? thêm.

D? nhiên, ?ay ch? là c?m nh?n và y ki?n cá nhan c?a Pavel Durov, tuy nhiên, nhi?u c? dan m?ng c?ng ?? ??ng tình v?i y ki?n này và cho r?ng Apple ?ang ngày càng thi?u ?i s? sáng t?o và kh?ng dám m?o hi?m ??i m?i thi?t k? c?a iPhone.

T.Th?y
Theo PleTime