Th? t?, 25/11/2020 - 08:31

Giao Hàng Ti?t Ki?m b? hacker khai thác l? h?ng trên máy ch?

Dan trí

L? h?ng b? khai thác trên máy ch? phát tri?n ?ng d?ng c?a Giao hàng Ti?t ki?m cho phép hacker chi?m ?o?t nhi?u th?ng tin và rao bán d? li?u c?ng khai trên Internet.

Giao Hàng Ti?t Ki?m b? hacker khai thác l? h?ng trên máy ch? - 1

Giao Hàng Ti?t Ki?m ??i m?t nguy c? rò r? hàng nghìn th?ng tin khách hàng

Theo Medium, h? th?ng c?a Giaohangtietkiem (GHTK) d??ng nh? ?ang b? hacker t?n c?ng, và ?ánh c?p g?n 4GB m? ngu?n h? th?ng. ?i?u này ?? khi?n nhi?u khách hàng c?a GHTK lo ng?i th?ng tin tài kho?n cá nhan c?a h? b? l? l?t, sau ?ó ???c trao ??i c?ng khai trên m?ng Internet.

Theo chia s? c?a nhóm hacker, th?ng tin mà chúng khai thác xu?t phát t? m?t l? h?ng b?o m?t l?n trên h? th?ng c?a GHTK. L? h?ng này cho phép b?t k? ai c?ng có th? xem, ch?nh s?a ho?c thay ??i tên m? c?a các d? án. Sai sót c?ng có th? ??n t? vi?c ??t m?t kh?u h? th?ng trên GHTK có ?? b?o m?t th?p, kh?ng ?? tin c?y, Medium cho bi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGiaohangtietkiem (GHTK) là ??n v? v?n chuy?n th??ng m?i ?i?n t? chuyên nghi?p t?i Vi?t Nam, ra ??i t? n?m 2013. C?ng ty này chuyên cung c?p các d?ch v? giao hàng t?n n?i, ti?n l?i cho các c?a hàng ho?c doanh nghi?p tr?c tuy?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i ph?m vi ho?t ??ng r?ng kh?p v?i h?n 1.000 chi nhánh trên c? n??c, GHTK hi?n có h?n 20.000 khách hàng, ph?c v? hàng tri?u ??n hàng m?i tháng. C?ng ty chuy?n phát này c?ng ?ang n?m trong tay m?t l??ng d? li?u l?n g?m các th?ng tin quan tr?ng nh? tên, s? ?i?n tho?i, ??a ch? ng??i dùng.

Giao Hàng Ti?t Ki?m b? hacker khai thác l? h?ng trên máy ch? - 2

M? ngu?n b? l? ???c hacker c?ng khai trên m?ng Internet.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong b?i c?nh th??ng m?i ?i?n t?, m?ng x? h?i ?ang là xu h??ng phát tri?n c?a n?n kinh t? s? - và ??c bi?t là thanh toán tr?c tuy?n ngày càng ph? bi?n, vi?c b?o v? th?ng tin ng??i tiêu dùng c?n ???c ??t lên hàng ??u.

Hi?n t?i v?n ch?a có b?t k? th?ng tin nào v? vi?c d? li?u cá nhan c?a khách hàng s? d?ng d?ch v? GHTK b? khai thác hay kh?ng. Tuy nhiên v?i r?i ro này, k?ch b?n ?ó hoàn toàn có th? x?y ra theo nh?n ??nh c?a Medium.

Trên th?c t?, GHTK kh?ng ph?i là c?ng ty ??u tiên g?p ph?i s? c? liên quan t?i rò r? d? li?u ho?c m? ngu?n h? th?ng. H?n 50 c?ng ty, bao g?m c? Microsoft, Adobe, Lenovo, AMD, Qualcomm, MediaTek,... c?ng ?? t?ng là n?n nhan c?a các t? ch?c t?i ph?m m?ng.

Ph?n h?i v?i Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD tr??c th?ng tin trên, GHTK xác nh?n sau khi ki?m tra l?i h? th?ng, ?? phát hi?n th?y m?t máy ch? phát tri?n ?ng d?ng c?a c?ng ty có l? h?ng b?o m?t, có th? ?? cho phép ??i t??ng ?ánh c?p m?t ph?n m? ngu?n ?ng d?ng c?a GHTK. Tuy nhiên, ?ay là máy ch? c?, kh?ng còn s? d?ng n?a.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng th?i, ??n v? này kh?ng ??nh th?ng tin b? l? kh?ng bao g?m th?ng tin khách hàng. "L? h?ng b?o m?t ??i t??ng s? d?ng khai thác ?? ???c GHTK ?? kh?c ph?c t? tr??c ?ó. Máy ch? ?ng d?ng ?? ???c c?p nh?t phiên b?n m?i nh?t. M?i th?ng tin khách hàng và ??i tác GHTK v?n ???c ??m b?o an toàn", ??i di?n GHTK cho bi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, ??i di?n GHTK cho bi?t ?? ??m b?o an toàn th?ng tin, ??n v? này c?ng ?? liên t?c ch? ??ng th?c hi?n rà soát an toàn th?ng tin toàn b? và có thêm các bi?n pháp nghi?p v? ??nh k? theo tháng nh?m gia t?ng tính b?o m?t trên toàn h? th?ng.

Nguy?n Nguy?n