Th? b?y, 07/11/2020 - 06:49

Dan m?ng M? phát cu?ng v?i chàng ch?n bò ng??i Vi?t

Dan trí

???c coi là hi?n t??ng m?ng có s?c hút khá… khó hi?u ? Vi?t Nam, SoYTiet ti?p t?c ???c các sao n?i ti?ng trên th? gi?i nh?c tên và chia s? r?m r? trên m?ng x? h?i.

Bên c?nh nh?ng xu h??ng t?t y?u, nh?ng th?ng tin h?u ích, thu hút tri?u ng??i xem, thì m?ng x? h?i v?n lu?n ?n ch?a nh?ng ?i?u khó hi?u - khó ly gi?i. Có l? m?t trong s? ?ó thu?c v? SoYTiet (tên th?t là S? Y Ti?t) - chàng trai ch?n bò g?c Bình ??nh.

Ch? b?ng nh?ng clip ng?n ghi l?i c?nh ng?i ??m s? b?ng ti?ng Anh v?i ch?t gi?ng khá "ng?ng ngh?u" và bi?u c?m hài h??c, SoYtiet ?? gay "b?o" trên m?ng x? h?i th? gi?i trong su?t m?t th?i gian dài.

Clip "hi?n t??ng m?ng" SoYTiet ??m s? b?ng ti?ng Anh

Trong b?i c?nh cu?c b?u c? ? M? ?ang di?n ra h?t s?c c?ng th?ng, clip "??m s?" c?a SoYTiet l?i b?t ng? ???c nh?c t?i. Có l? chính s? m?c m?c, gi?n d? trong nh?ng video c?a anh ?? khi?n khán gi? kh?p n?i và c? nh?ng ng?i sao l?n yêu m?n. ??c bi?t h?n, nó hoàn toàn phù h?p v?i k? b?u c? T?ng th?ng M? n?m nay.

Ng??i m? ??u cho trào l?u này là n? rapper n?i ti?ng Cardi B v?i vi?c ??ng t?i clip c?a SoYTiet trên trang cá nhan h?m 4/10 v?a qua, kèm theo bình lu?n: "?ay là ng??i duy nh?t t?i tin t??ng trong vi?c ki?m phi?u".

Li?n sau ?ó, ca s? Rihanna c?ng ??t cau h?i: "Ng??i anh em này ? ?au khi chúng ta ?ang c?n?".

Dan m?ng M? phát cu?ng v?i chàng ch?n bò ng??i Vi?t - 1

SoYTiet v?i clip "??m s?" b?t ng? ???c Cardi B, Rihanna nh?c t?i trên m?ng x? h?i Instagram.

Ngay l?p t?c, c?n s?t SoYTiet ?? ???c nhi?u ngh? s? n?i ti?ng ? M? và hàng tri?u fan trên th? gi?i h??ng ?ng. Bài ??ng c?a Rihanna trên Instagram ?? thu hút h?n 100 tri?u l??t theo d?i. Nhi?u sao M? nh? rapper Snoop Dogg, Wiz Khalifa,... ?? chia s? l?i clip ??m s? c?a SoYTiet.

Trên th?c t?, ?ay kh?ng ph?i l?n ??u tiên SoYTiet gay "b?o" trên m?ng x? h?i M?.? T? h?i gi?a tháng 7, anh chàng ch?n bò ng??i Vi?t b?t ??u n?i lên sau khi ???c nhi?u ng?i sao th? gi?i nh? Justin Bieber, Snoop Dogg, Chris Brown chia s? l?i clip ??m s? b?ng ti?ng Anh trên Instagram và TikTok.

S? thành c?ng ngoài mong ??i c?a SoYTiet khi?n ng??i ta ??t cau h?i nghi v?n, vì tr??c ?ó kh?ng lau, kênh TikTok và YouTube c?a anh chàng g?n nh? kh?ng h? ???c ng??i Vi?t bi?t ??n. Ho?c n?u có c?ng kh?ng ?? l?i nhi?u ?n t??ng, v?i n?i dung ch? y?u là các clip "t?u" hài, "múa" v?, k? chuy?n khi ?i ch?n bò, trong gi? ngh? gi?i lao.

Dan m?ng M? phát cu?ng v?i chàng ch?n bò ng??i Vi?t - 2

B?n than SoYTiet c?ng kh?ng có ngo?i hình b?t m?t và các clip ???c dàn d?ng h?t s?c ??n s?. Có th? nói r?ng ?i?m l?i th? duy nh?t c?a anh chàng ?ó là lu?n t? tin và vui v? m?i khi xu?t hi?n.

Th? nh?ng ??n nay, có th? nói r?ng SoYTiet ?? tr? thành m?t "hi?n t??ng m?ng", khi thu hút hàng tri?u l??t theo d?i các trang m?ng x? h?i, trong ?ó có nhi?u ngh? s? và sao n?i ti?ng ng??i M?.?

Theo th?ng kê, ch? riêng kênh YouTube c?a SoYTiet c?ng thu hút h?n 400 ngàn l??t ??ng ky, và g?n 600 ngàn l??t theo d?i trên Instagram. Trong khi ?ó, tài kho?n TikTok c?a anh chàng ?? có h?n 1,3 tri?u ng??i theo d?i.

S? thành c?ng c?a SoYTiet ???c ví v?i "hi?n t??ng m?ng" Bà Tan Vlog trong n?m 2019, v?i cùng m?t ?i?m chung là "ch?t" m?c m?c, gi?n d?, pha tr?n y?u t? hài h??c và g?n g?i v?i ng??i xem.

Nguy?n Nguy?n