Th? n?m, 01/10/2020 - 07:10

Clip “hi?u ?ng ?o giác c?c thú v? v?i b?c tranh n?i ti?ng” gay s?t dan m?ng

Dan trí

?o?n clip ng?n t?o hi?u ?ng ?o giác ??y thú v? v?i b?c tranh n?i ti?ng “?êm ??y sao” c?a danh h?a ng??i Hà Lan Vincent van Gogh ?? “gay s?t” và khi?n nhi?u c? dan m?ng thích thú.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“?êm ??y sao” c?a danh h?a Vincent van Gogh, ???c v? vào n?m 1889, là m?t trong nh?ng b?c tranh n?i ti?ng nh?t th? gi?i, mà v?i nh?ng ng??i “mù m?” v? h?i h?a ho?c kh?ng yêu thích ngh? thu?t, khi nh?c ??n b?c tranh này c?ng ít nhi?u bi?t ??n.

Clip “hi?u ?ng ?o giác c?c thú v? v?i b?c tranh n?i ti?ng” gay s?t dan m?ng - 1

“?êm ??y sao” là m?t trong nh?ng b?c tranh n?i ti?ng nh?t trên th? gi?i

?i?m nh?n ?áng chú y trong b?c tranh c?a van Gogh ?ó là nh?ng vòng xoáy, t??ng tr?ng cho nh?ng chòm sao trên b?u tr?i. Chính nh? y?u t? này, m?t ?o?n clip ng?n t?o hi?u ?ng ?o giác ??y thú v? trên b?c tranh c?a van Gogh ?? ???c t?o ra và chia s? trên m?ng x? h?i.

Theo ?ó, b?n h?y th? nhìn vào vòng xoáy ? n?a trên ?o?n video trong kho?ng 20 giay, sau ?ó, nhìn vào b?c tranh “?êm ??y sao” ? n?a d??i, b?n s? c?m nh?n ???c m?t hi?u ?ng ?o giác ??c bi?t, gi?ng nh? b?c tranh c?a van Gogh ?ang chuy?n ??ng và gi?n n? ra.

?o?n clip ng?n t?o hi?u ?ng ?o giác ??y thú v? trên b?c tranh

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?o?n clip ng?n này ???c chia s? ??u tiên lên m?ng x? h?i Reddit, tr??c khi ???c ti?p t?c chia s? l?i trên các n?n t?ng m?ng x? h?i khác nh? Facebook, Twitter hay Instagram… và ?? nhanh chóng “gay s?t” trên toàn c?u, thu hút hàng tri?u l??t xem, hàng tr?m ngàn l??t bình lu?n và chia s?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u c? dan m?ng cho bi?t h? th?c s? b?t ng? v?i hi?u ?ng ??c bi?t mà mình nhìn th?y ???c t? ?o?n video. Th?m chí m?t s? c? dan m?ng nào hài h??c cho r?ng h? ?? có ???c m?t cách th?c m?i m? và thú v? h?n ?? th??ng th?c m?t tác ph?m ngh? thu?t n?i ti?ng.

Nhi?u ng??i ?? ??t ra cau h?i ph?i ch?ng ?ay chính là d?ng y ban ??u c?a h?a s? van Gogh khi v? b?c tranh “?êm ??y sao” và ??n bay gi? chúng ta m?i phát hi?n ra ???c ?i?u này?

Tuy nhiên, kh?ng ph?i ai c?ng nhìn th?y ???c hi?u ?ng ?o giác ??c bi?t t? ?o?n video. Nhi?u c? dan m?ng cho bi?t dù h? ?? r?t c? g?ng và t?p trung nhìn vào ?o?n video ?úng nh? h??ng d?n, nh?ng v?n kh?ng th? nhìn th?y m?t hi?u ?ng ??c bi?t nào xu?t hi?n.

Còn các b?n ??c Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD, b?n có nhìn th?y hi?u ?ng ?o giác ??c bi?t xu?t hi?n trong ?o?n video? H?y chia s? c?m ngh? c?a mình ? ph?n bình lu?n bên d??i!

T.Th?y