Th? t?, 25/11/2020 - 08:26

CEO Cisco: Th? gi?i ?? v?nh vi?n thay ??i tr??c ??i d?ch Covid-19

Dan trí

C?ng cu?c chuy?n ??i s? ?ang t?ng t?c h?n bao gi? h?t, và các doanh nghi?p c?n nhanh chóng thích ?ng ?? cùng nhau ??t ???c thành c?ng theo cách t?t nh?t.

CEO Cisco: Th? gi?i ?? v?nh vi?n thay ??i tr??c ??i d?ch Covid-19 - 1

C?ng ngh? giúp doanh nghi?p gi?m th?i gian tri?n khai d? án, và duy trì các ch?c n?ng thi?t y?u c?a ??i s?ng.

??i d?ch Covid-19 cho th?y c?ng ngh? ?óng vai trò then ch?t kh?ng ch? ? k?t n?i an toàn ?? tri?n khai c?ng vi?c, mà còn giúp duy trì các ch?c n?ng thi?t y?u c?a ??i s?ng.

Trong b?i c?nh ?ó, các c? quan chính quy?n ??a ph??ng và qu?c gia ?ang ?ng phó và thích nghi b?ng cách chuy?n ??i sang m? hình cung c?p d?ch v? và duy trì ho?t ??ng qu?n ly ?i?u hành t? xa.

Tr??c ??i d?ch Covid-19, vi?c chuy?n ??i sang m? hình làm vi?c t? xa là m?t tr?i nghi?m m?i ??i v?i r?t nhi?u ng??i. Tuy nhiên, theo m?t kh?o sát c?a Cisco, hi?n có trên 50% s? nhan viên chính ph? mong mu?n ???c làm vi?c t? xa t? 8 ngày tr? lên m?i tháng. ?i?u này cho th?y b??c chuy?n t? m? hình truy?n th?ng sang áp d?ng c?ng ngh? ?ang di?n ra h?t s?c r? r?t.

Ngoài ra, trong 6 tháng ??u n?m 2020, vi?c áp d?ng Telehealth (ch?m sóc s?c kh?e t? xa) t?i M? ?? t?ng g?n 50%. Ch? trong vài tháng, h?n 1.2 t? tr? em trên kh?p hành tinh ?? chuy?n sang ph??ng pháp h?c t?p k?t h?p.?

CEO Cisco: Th? gi?i ?? v?nh vi?n thay ??i tr??c ??i d?ch Covid-19 - 2

?ng Chuck Robbins - CEO Cisco, kh?ng ??nh chuy?n ??i sang c?ng ngh? là xu th? t?t y?u ?? gi?i các bài toán trong ?i?u ki?n bình th??ng m?i.

"Th? gi?i ?? v?nh vi?n thay ??i, và r?t nhi?u t? ch?c ?? ph?i ?ng phó c?ng ngh? và tri?n khai nhanh chóng các gi?i pháp trong ?i?u ki?n bình th??ng m?i", ?ng Chuck Robbins - CEO Cisco cho bi?t t?i H?i ngh? ??i tác tr?c tuy?n toàn di?n, di?n ra ngày 28/10.

Theo ?ó, các c? quan qu?n ly trên toàn th? gi?i c?n ph?i cung c?p n?ng l?c c?ng tác li?n m?ch, d? dàng ?? các c? quan l?p pháp làm vi?c t? xa và k?t h?p làm vi?c tr?c ti?p, cho phép h? h?i h?p m?t cách an toàn và b?o m?t, trong khi v?n tuan th? các quy ??nh pháp lu?t và truy?n th?ng.

CEO Cisco nh?n m?nh r?ng 75% c?ng ty M? cho bi?t h? s? thúc ??y quá trình chuy?n ??i c?ng ngh? do h?u qu? c?a ??i d?ch, nh? m?t s? b?t bu?c ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a th? gi?i m?i này.

Theo ?ng Oliver Tuszik, Phó Ch? t?ch c?p cao, T? ch?c ??i tác Toàn c?u c?a Cisco, nh?ng thay ??i này s? cho phép Cisco và các ??i tác có th? thích nghi nhanh, có m?i quan h? ch?t ch? h?n và ??t l?i nhu?n cao h?n trong ho?t ??ng.

?ng nh?n m?nh: "C?ng cu?c chuy?n ??i ?ang t?ng t?c h?n bao gi? h?t, và ?ay là cách chúng ta tr? nên ‘S?n sàng cho t??ng lai’, ?? cùng nhau ??t ???c thành c?ng theo cách t?t nh?t".

Nguy?n Nguy?n