Th? t?, 25/11/2020 - 17:24

2020 ch?a h?t, Samsung ?? ra m?t b? ??i smartphone ??u tiên c?a n?m 2021

Dan trí

Dù n?m 2020 ch?a k?t thúc, Samsung ?? gi?i thi?u 2 m?u smartphone s? ra m?t ??u tiên vào n?m 2021, v?i tên g?i l?n l??t Galaxy A12 và A02S.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD2 s?n ph?m m?i thu?c dòng smartphone Galaxy A c?a Samsung s? nh?m ??n phan khúc t?m trung, trong ?ó, Galaxy A12 ???c xem là phiên b?n nang c?p c?a Galaxy A11 ra m?t vào tháng 3/2020. S?n ph?m s? h?u màn hình 6,5-inch ?? phan gi?i HD+, v?i thi?t k? d?ng "gi?t n??c" ?? b? trí camera tr??c ?? phan gi?i 8 megapixel.

2020 ch?a h?t, Samsung ?? ra m?t b? ??i smartphone ??u tiên c?a n?m 2021 - 1

Galaxy A11

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên trong s?n ph?m là b? vi x? ly 8 l?i (ch?a r? lo?i vi x? ly, xung nh?p t?i ?a 2.3GHz), ?i kèm tùy ch?n b? nh? RAM 3GB, b? nh? l?u tr? 32GB ho?c 4GB/64GB và 6GB/128GB, t?t c? ??u h? tr? khe c?m th? nh? ngoài. M?t sau c?a s?n ph?m là c?m 4 camera, ???c ??t trên m?t hình ch? nh?t, v?i camera chính 48 megapixel, camera góc r?ng 5 megapixel, camera ghi nh?n ?? sau tr??ng ?nh và camera ch?p ?nh macro ??u có ?? phan gi?i 2 megapixel.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS?n ph?m ???c tích h?p c?m bi?n van tay ? c?nh bên và ???c trang b? th?i pin có dung l??ng 5.000mAh, h? tr? s?c nhanh 15W.

Galaxy A12 s? ???c bán ra vào tháng 1/2021 v?i giá kh?i ?i?m 212 USD cho phiên b?n b? nh? 3GB/21GB và phiên b?n cao c?p nh?t v?i b? nh? 6GB/128GB s? có giá 236 USD.

2020 ch?a h?t, Samsung ?? ra m?t b? ??i smartphone ??u tiên c?a n?m 2021 - 2

Galaxy A02S

Chi?c smartphone th? 2 ???c Samsung bán ra vào ??u n?m 2021 ?ó là Galaxy A02S. So v? c?u hình, Galaxy A02S có ph?n thua kém so v?i Galaxy A11, khi s?n ph?m ch? có b? nh? RAM 3GB, ?i kèm b? nh? l?u tr? 32GB, mà kh?ng có thêm các tùy ch?n b? nh? cao h?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGalaxy A02S có màn hình 6,5-inch ?? phan gi?i HD+, bên trong là b? vi x? ly Snapdragon 450 (8 l?i x? ly, xung nh?p t?i ?a 1.8GHz). M?t sau c?a s?n ph?m là c?m 3 camera, bao g?m camera chính 13 megapixel, camera ch?p ?nh macro và ghi nh?n ?? sau tr??ng ?nh ??u 2 megapixel. M?t tr??c c?a s?n ph?m là camera 5 megapixel, c?ng ???c b? trí d?ng "gi?t n??c".

Galaxy A02S kh?ng ???c trang b? c?m bi?n van tay, là tính n?ng ph? bi?n trên ph?n l?n smartphone hi?n nay. Bù l?i, s?n ph?m có th?i pin l?n dung l??ng 5.000mAh, h? tr? s?c nhanh 15W.

Galaxy A02S s? ???c bán ra th? tr??ng vào tháng 2/2021, v?i m?c giá 178 USD.

T.Th?y
Theo DTrends