Th? n?m, 27/02/2020 - 16:19

“Tr?n an tình” trong tam th? g?i ng??i th?y thu?c c?a b?nh nhan Covid-19

Dan trí

Ch? ph?i m?nh m? lên còn chúng em – c?ng ??ng ngoài kia – Vi?t nam mình n?a! ?ay m?i ch? là b??c ??u – Còn b??c 2,3, hi?n ??i h?n. Tin t??ng chúng em ch?a kh?i cho ch?. T?i r?i l?, c?m ?n Bác s?!

?ó là m?t ph?n trong b?c th? c?m ?n m?c m?c nh?ng th?u an tình c?a c? N.T.Y (55 tu?i) ? V?nh Phúc, c?ng là 1 trong 2 b?nh nhan cu?i cùng ???c B?nh vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng ?i?u tr? kh?i Covid-19

Tr??c ?ó, ngày 18/2 trong bu?i l? c?ng b? kh?i b?nh, c? Y. c?ng kh?ng gi?u n?i s? c?m kích c?a mình tr??c nh?ng quan tam, an c?n c?a các y, bác s? n?i ?ay trong phát bi?u: “T?i kh?ng bi?t nói gì h?n ngoài vi?c c?m ?n các cán b? c?a B?nh vi?n ?? ch?m sóc cho t?i trong 9 ngày ?i?u tr?. T? lúc làm th? t?c nh?p vi?n, c?ng tác làm v? sinh, ch?m sóc và ?i?u tr? hàng ngày cho ??n h?m nay, các bác s? và y tá lu?n an c?n và quan tam t?i”.

“Tr?n an tình” trong tam th? g?i ng??i th?y thu?c c?a b?nh nhan Covid-19 - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? N.T.Y (55 tu?i) ? V?nh Phúc, c?ng là 1 trong 2 b?nh nhan cu?i cùng ???c B?nh vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng ?i?u tr? kh?i Covid-19.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???c tr? v? V?nh Phúc ?oàn t? v?i gia ?ình, c? Y. v?n mang trong lòng s? bi?t ?n v?i nh?ng cán b? y t?, mà nh? c? ?? di?n t? trong b?c tam th? “?i?u tr? b?ng kh?i óc – Ch?m sóc b?ng trái tim”. B?c tam th? c? Y. g?i ??n t?p th? y, bác s? B?nh vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng, chính là bao tam t?, xúc c?m g?i g?m l?i v? nh?ng ngày tháng khó kh?n ???c s? sát cánh c?a các chi?n binh Blouse tr?ng trên tuy?n ??u ch?ng d?ch.

Xin g?i ??n Quy ??c gi? n?i dung b?c th? “Ni?m vui – C?m xúc khi tr? v? V?nh Phúc!” c?a c? N.T.Y, ?? thêm tran quy nh?ng con ng??i s?ng và làm vi?c ?? b?o v? cho s?c kh?e, tính m?ng c?a chính chúng ta, trong ngày l? tri an này.

Ni?m vui – C?m xúc khi tr? v? V?nh Phúc!

Xin g?i l?i bi?t ?n t?i ??ng, Chính Ph? - L??ng y, Bác s? - Cùng ??ng bào c? n??c ?? tr? giúp – c?u ch?a cho chúng t?i, 16 ca kh?ng may b? nhi?m virus covid-19: ?? kh?i b?nh ???c tr? v? v?i gia ?ình!

Tri an các y, Bác s? B?nh vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng, Hà N?i r?t nhi?u…

Tam t?. C?m xúc. Nh?ng ngày ?i?u tr? ? ?ay:

14h ngày 9-2, xe d?ng tr??c c?a BV, các y tá, nam-n?, than thi?n ra ?ón t?i. Sau m?t lát th? t?c nh?p Vi?n ?? xong. Bác s? m?i t?i ng?i ngh?, b?o có y tá ra ti?p ?ón ch?. Phong cách làm vi?c ? B?nh vi?n này r?t nhan v?n – l?ch s? - tình ng??i, c? y tá tr? ??p nh? nhàng giúp t?i c?m ?? v? phòng c?p c?u, Phòng áp l?c am 1, c?n phòng s?ch s? - ?m áp – yên t?nh. Lát sau Bác s? ?i?n ??n nói nh? nhàng, an c?n, ??ng viên t?i.

K?t qu? xét nghi?m c?a ch? là D??ng tính, có nguy c? s?t cao, tu?i ch? l?i cao. T?i v? cùng hoang mang…Th?i, t?i ?? b? b?nh r?i, có th? ch?a ti?p t?c ch?a n?u kh?ng ch?a ???c thì d?ng tay Bác s? ?!

Bác s?, ??ng viên, ch? ph?i m?nh m? lên còn chúng em – c?ng ??ng ngoài kia – Vi?t nam mình n?a! ?ay m?i ch? là b??c ??u – Còn b??c 2,3, hi?n ??i h?n. Tin t??ng chúng em chúng em ch?a kh?i cho ch?. T?i r?i l?, c?m ?n Bác s?!

Cách ch?m sóc c?a các c? y tá ? ?ay r?t chu ?áo: Làm ?n c?, v? sinh r?ng mi?ng – R?a tay s?ch s?, ?? ?m tính ???c v? c? ?!

Ngày 3 b?a C?m – N??c, ?em ??n kh?ng nhìn th?y t?i, c? l?i quay v? phòng g?i ?i?n b?o: C? ?i! Cháu ?em c?m n??c ??n r?i, c? l?y vào phòng ?n ?i ?. ?i y Bác s? ? ?ay sao mà t? t? v?i B?nh nhan quá! Nh?ng l?i nh?c nh? c?a các c? y tá làm t?i c?m xúc, r?i l?….

R?i xét nghi?m 2 l?n ??u ?m tính, chuy?n khoa N?i t?ng 7 ?? cách ly, các y Bác s? ? ?ay ??u quan tam t?i nh? v?y. “?i?u tr? b?ng kh?i óc – Ch?m sóc b?ng trái tim!!! T?i r?t tam ??c v?i hai cau nói trên.

Hy v?ng các B?nh vi?n khác ???c nh? B?nh vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng, Hà N?i. Còn r?t nhi?u ?i?u t?t ??p, y ngh?a ?? nói lên, nh?ng trang gi?y nh? ?? khép l?i. Xin d?ng bút.

Cu?i th?. Xin tran tr?ng – c?m ?n – tr??c t?m lòng c?a các y Bác s? ?? dành tr?n cho B?nh nhan chúng t?i. Than ái chào!

Kính Bút

BN.N.T.Y

TB: Nhan ngày Th?y thu?c Vi?t Nam, 27-1, kính chúc toàn th? các L??ng y – Bác s? S?c kh?e – H?nh phúc – Bình an, lu?n t?n tam v?i ngh?.

“Tr?n an tình” trong tam th? g?i ng??i th?y thu?c c?a b?nh nhan Covid-19 - 2

B?c th? c? Y. g?i ??n các y, bác s? B?nh vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng (?nh: BVCC).

Minh Nh?t