Th? t?, 25/11/2020 - 18:03

T?i 25/11, Vi?t Nam có 5 ca m?c m?i Covid-19

Dan trí

B? Y t? th?ng tin ?ay ??u là 5 ca nh?p c?nh, ???c cách ly ngay. Nh? v?y, ??n nay s? ca b?nh t?i n??c ta ?? t?ng lên 1.321.

Tính t? 18h ngày 24/11 ??n 18h ngày 25/11, Vi?t Nam có 5 ca m?c m?i Covid-19, ??u là ca nh?p c?nh ???c cách ly ngay t?i Bà R?a - V?ng Tàu (1), TP. H? Chí Minh (2) và ?à N?ng (2).

C? th?:

- CA B?NH 1317 (BN1317) t?i Bà R?a - V?ng Tàu: nam, 33 tu?i, qu?c t?ch Vi?t Nam, có ??a ch? t?i x? Lapeng, huy?n Phú Thi?n, t?nh Gia Lai.

Ngày 11/11, b?nh nhan t? Pháp nh?p c?nh San bay Tan S?n Nh?t trên chuy?n bay VN5010, ???c cách ly ngay, l?y m?u xét nghi?m t?i t?nh Bà R?a - V?ng Tàu. K?t qu? xét nghi?m l?n 2 ngày 24/11 d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Hi?n b?nh nhan ???c cách ly, ?i?u tr? t?i Trung tam Y t? huy?n Long ?i?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó trên chuy?n bay này ?? ghi nh?n 3 ca d??ng tính v?i SARS-CoV-2, ??u ???c cách ly ngay t?i TP. H? Chí Minh.

T?i 25/11, Vi?t Nam có 5 ca m?c m?i Covid-19 - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- CA B?NH 1318 (BN1318) t?i H? Chí Minh: nam, 37 tu?i, là chuyên gia, qu?c t?ch ?n ??.

Ngày 21/11, b?nh nhan t? ?n ?? nh?p c?nh San bay Tan S?n Nh?t trên chuy?n bay EK392, ???c cách ly ngay, l?y m?u xét nghi?m t?i TP. H? Chí Minh. K?t qu? xét nghi?m l?n 1 ngày 24/11 d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Hi?n b?nh nhan ???c cách ly, ?i?u tr? t?i B?nh vi?n D? chi?n C? Chi.

- CA B?NH 1319 (BN1319) t?i H? Chí Minh: nam, 23 tu?i, là chuyên gia, qu?c t?ch Hàn Qu?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 21/11, b?nh nhan t? Hàn Qu?c nh?p c?nh San bay Tan S?n Nh?t trên chuy?n bay KE681, ???c cách ly ngay, l?y m?u xét nghi?m t?i TP. H? Chí Minh. K?t qu? xét nghi?m ngày 24/11 d??ng tính v?i SARS-CoV-2.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n các b?nh nhan ???c cách ly, ?i?u tr? t?i B?nh vi?n D? chi?n C? Chi.

- CA B?NH 1320 (BN1320) t?i ?à N?ng: nam, 57 tu?i, qu?c t?ch Vi?t Nam, có ??a ch? t?i ph??ng 8, TP. V?ng Tàu, t?nh Bà R?a - V?ng Tàu.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- CA B?NH 1321 (BN1321) t?i ?à N?ng: nam, 24 tu?i, qu?c t?ch Vi?t Nam, có ??a ch? t?i Ph??ng Xuan ??nh, Qu?n B?c T? Liêm, TP. Hà N?i.

Ngày 23/11, các b?nh nhan trên t? Hàn Qu?c nh?p c?nh San bay ?à N?ng trên chuy?n bay VN431, ???c cách ly ngay, l?y m?u xét nghi?m t?i ?à N?ng. K?t qu? xét nghi?m ngày 24/11 d??ng tính v?i SARS-CoV-2.

Hi?n các b?nh nhan ???c cách ly, ?i?u tr? t?i B?nh vi?n Ph?i ?à N?ng.

T?i 25/11, Vi?t Nam có 5 ca m?c m?i Covid-19 - 2

T?ng s? ng??i ti?p xúc g?n và nh?p c?nh t? vùng d?ch ?ang ???c theo d?i s?c kh?e (cách ly): 16.030, trong ?ó:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- Cách ly t?p trung t?i b?nh vi?n: 197

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- Cách ly t?p trung t?i c? s? khác: 14.887

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- Cách ly t?i nhà, n?i l?u trú: 946.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? tình hình ?i?u tr?, theo báo cáo c?a Ti?u ban ?i?u tr? Ban ch? ??o Qu?c gia phòng, ch?ng d?ch Covid-19:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- S? ca am tính v?i SARS-CoV-2:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD+ L?n 1: 12

+ L?n 2: 6

+ L?n 3: 12

- S? ca t? vong: 35 ca.

- S? ca ?i?u tr? kh?i: 1.153 ca.

Nam Ph??ng