Th? t?, 25/11/2020 - 10:00

Th?m m? Hoàng Tu?n khai tr??ng c? s? t?i H?i Phòng

Dan trí

Sáng ngày 22/11, Th?m m? Hoàng Tu?n ?? khai tr??ng c? s? th? 3 và t? ch?c Ngày h?i Th?m m? cho M?i ng??i 2020 t?i khu ?? th? Vinhomes Imperia v?i s? tham d? c?a g?n 1.000 khách hàng.

Th?m m? Hoàng Tu?n khai tr??ng c? s? t?i H?i Phòng - 1

S? ki?n này ?? ?ánh d?u b??c phát tri?n ti?p theo c?a th??ng hi?u Th?m m? Hoàng Tu?n sau h?n 8 n?m hình thành và phát tri?n, tr? thành m?t trong nh?ng h? th?ng th?m m? uy tín và ch?t l??ng t?i mi?n B?c.

L? khai tr??ng thành c?ng t?t ??p

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?úng 9h9ph, d??i s? ch?ng ki?n c?a ??ng ??o khách hàng, l? khai tr??ng ?? chính th?c di?n ra.

Th?m m? Hoàng Tu?n khai tr??ng c? s? t?i H?i Phòng - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ?ay, Ti?n s?, bác s? Hoàng Thành Tu?n ?? gi?i thi?u s? l??c v? toàn b? ??i ng? nhan s?, c? s? v?t ch?t, c?ng ngh? và d?ch v? t?i Th?m m? Hoàng Tu?n.

Th?m m? Hoàng Tu?n t?i H?i Phòng ???c xay d?ng và thi?t l?p v?i các c?ng ngh?, thi?t b? th?m m? hi?n ??i s? mang ??n ch?t l??ng d?ch v? chuyên nghi?p và ??ng c?p, ?áp ?ng m?i nhu c?u làm ??p c?a khách hàng.

TS, BS Hoàng Thanh Tu?n (Giám ??c Th?m m? Hoàng Tu?n) cho bi?t: V?i s? ra ??i c?a c? s? t?i H?i Phòng, Th?m m? Hoàng Tu?n ?? chính th?c có m?t t?i 3 h?t nhan kinh t? c?a B?c B? là Hà N?i - H?i Phòng - H? Long. Th?m m? Hoàng Tu?n H?i Phòng h?a h?n s? tr? thành ??a ch? làm ??p yêu thích và tin c?y c?a ng??i dan thành ph? Hoa ph??ng ??.

Náo nhi?t v?i kh?ng khí c?a Ngày h?i th?m m?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau l? khai tr??ng là Ngày h?i Th?m m? cho M?i ng??i 2020 (Beauty Festival for All). H?u h?t khách hàng tham d? s? ki?n ?? tr?c ti?p ???c các chuyên gia, bác s? t? v?n ? nhi?u d?ch v? nh? ph?u thu?t, da li?u, nha khoa, spa và phun x?m th?m m?. Trong ?ó, r?t nhi?u khách hàng ?? ??ng ky th?c hi?n d?ch v? ngay sau ?ó ?? có c? h?i nh?n ???c nh?ng ?u ??i và ph?n quà h?p d?n.

Th?m m? Hoàng Tu?n khai tr??ng c? s? t?i H?i Phòng - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên c?nh ?ó, các khách hàng ?? ???c th??ng th?c các màn ca múa nh?c ??c s?c t?i t? các ca s? nh? NS?T Vi?t Hoàn, Lê Hi?u, Hoa Tr?n, D??ng Hoàng Y?n…; ???c l?ng nghe chia s? t? các bác s? v? các d?ch v? n?i b?t t?i Th?m m? Hoàng Tu?n c?ng nh? làm th? nào ?? làm ??p an toàn, hi?u qu?.

Th?m m? Hoàng Tu?n khai tr??ng c? s? t?i H?i Phòng - 4

TH?M M? HOàNG TU?N H?I PHòNG

  • ??a ch?: S? 12B, Manhattan 09, K?T Vinhomes Imperia, P. Th??ng Ly, Q. H?ng Bàng, H?i Phòng.
  • Hotline: 1900 6030 - 0932 888 606
  • Website: drhoangtuan.vn

Tr??ng Th?nh