Th? t?, 25/11/2020 - 16:22

Th?m h?a làm ??p b?i các "?ao ph?" th?m m? d?m

Dan trí

Nhi?u n?n nhan ?? r?i vào tình tr?ng tàn ph?, h?y ho?i nhan s?c sau khi b? các "lò" th?m m? d?m d? d? ph?u thu?t. Nh?ng k? "tay ngang" b?t ch?p t?t c? vì ti?n ?ang ??y ng??i khác vào nguy hi?m.

Tàn phai nhan s?c khi ?i làm ??p?

Kh?ng hài lòng v?i ??i m?t 1 mí, h?i x?ch c?a mình, ch? N.T.P.H. ?? tìm hi?u trên m?ng x? h?i r?i tìm ??n m?t c? s? th?m m? trên ??a bàn qu?n 1, TPHCM c?t mí m?t và h? x?ch. Tuy nhiên, sau cu?c ph?u thu?t t?n hàng ch?c tri?u ??ng, m?t b?nh nhan b? b?m tím, s?ng l?n. Sau khi h?t s?ng n?, ng??i b?nh kh?ng th? nh?m ???c m?t.?

??n b?nh vi?n M?t, TPHCM ki?m tra, n? b?nh nhan ???c bác s? xác ??nh, ca ph?u thu?t tr??c ?ó t?i c? s? th?m m? ?? xam l?n c? nang mí gay t?n th??ng khó h?i ph?c. Sau nhi?u l?n khi?u n?i nh?ng c? s? th?m m? kh?ng ch?u gi?i quy?t, b?nh nhan làm ??n t? cáo lên S? Y t? TPHCM. Sau khi c? quan ch?c n?ng vào cu?c thì phát hi?n, c? s? th?m m? ph?u thu?t cho b?nh nhan ch?a ???c c?p phép ho?t ??ng.

Th?m h?a làm ??p b?i các
C? gái tr? b? bi?n d?ng khu?n m?t, di ch?ng s?o l?i sau khi tiêm ch?t làm ??y

M?t n?n nhan khác là c? gái tr? L.N.L.K. (26 tu?i, ng? t?i qu?n Bình Tan) ?? ??n m?t vi?n th?m m? trên ??a bàn ?? làm ??p. Sau khi ???c t? v?n, ng??i b?nh quy?t ??nh th?c hi?n ph??ng pháp tiêm ch?t làm ??y cho 2 bên r?nh m?i và má giúp khu?n m?t can ??i h?n.

Tuy nhiên, khi tiêm bên trái, b?nh nhan th?y ?au nhói, c?n ?au ti?p t?c kéo dài. Th?y b?nh nhan kêu ?au, nhan viên c? s? th?m m? ?? tiêm thu?c gi?i. Tuy nhiên, 2 ngày sau ng??i b?nh b? s?ng ?au m?i và nhan trung bên trái. Di?n ti?n ngày càng n?ng khi?n b?nh nhan ph?i ??n B?nh vi?n Da Li?u, TPHCM th?m khám trong tình tr?ng n?i h?ng ban, phù n? ? m?i, r?nh m?i, má, b? m?t ?óng mài vàng. Các bác s? ?? n? l?c ?i?u tr? ch?ng nhi?m trùng, tuy nhiên sau tai n?n, c? gái s? ??i m?t v?i di ch?ng s?o l?i trên g??ng m?t.

G?n ?ay nh?t là n? b?nh nhan T.T.T.N. (24 tu?i, ng? t?i Lam ??ng) ph?i ??n TPHCM th?m khám, ?i?u tr? do tai bi?n ??c bi?t nguy hi?m sau ph?u thu?t nang m?i. B?nh nhan cho bi?t ?? chi 25 tri?u ??ng ?? nang m?i t?i m?t spa trên ??a bàn Lam ??ng. Sau ph?u thu?t, m?i b? bi?n d?ng, ch?y m?, nhi?m trùng n?ng, th?ng vách ng?n.

B?t ch?p c? tính m?ng b?nh nhan vì ??ng ti?n

Trên th?c t? h?u h?t các tai n?n ?ang x?y ra ??u ???c th?c hi?n t?i các c? s? th?m m? "chui" ch?a ???c c?p phép ho?t ??ng ho?c nh?ng "lò" th?m m? do nh?ng ng??i kh?ng có chuyên m?n, k? thu?t l?p nên ho?t ??ng phi pháp trong các spa làm tóc, làm móng…

Th?c s? - Bác s? Lê Th?o Hi?n, khoa Th?m m? Da, B?nh vi?n Da Li?u, TPHCM cho bi?t, làm ??p t?i các c? s? kh?ng ?? tiêu chu?n theo quy ??nh, thi?u chuyên m?n ng??i b?nh d? ??i m?t v?i nh?ng nguy c? tai bi?n. M?t khác, các c? s? kh?ng uy tín nguy c? s? d?ng s?n ph?m tr?i n?i lu?n ? m?c cao s? gia t?ng các r?i ro cho ng??i b?nh.

Th?m h?a làm ??p b?i các

N? b?nh nhan b? th?ng vách ng?n m?i sau ph?u thu?t nang m?i t?i spa

Cùng quan ?i?m trên, TS.BS Nguy?n Phan Tú Dung, m?t chuyên gia trong l?nh v?c th?m m? cho bi?t: "Khi t?i h?i c? gái b? ph?u thu?t h?ng m?i, c? cho bi?t ng??i ph?u thu?t cho mình là ch? c? s? spa. Khi ?ang m? thì chó r??t ?u?i nhau trong phòng, ng??i ph?u thu?t còn ?ùa gi?n v?i chó. ?ay kh?ng ph?i là c? s? th?m m? mà ch? là "lò" th?m m? m? chui b?i nh?ng ng??i tay ngang ch? có k? n?ng làm móng, làm tóc ?i h?c l?m ? ?au ?ó vài ngày r?i v? d? b?nh nhan ph?u thu?t".

TS Tú Dung b?c xúc: "Nh?ng ng??i kh?ng có chuyên m?n nh?ng vì ti?n h? b?t ch?p t?t c?, ??y b?nh nhan vào s? nguy hi?m. Ngoài vi?c phòng m? kh?ng ??m b?o, kh?ng v? trùng d??i tay "?ao ph?" th?m m? b?nh nhan có th? t? vong vì nh?ng ?i?u r?t ??n gi?n nh? s?c thu?c gay tê".

Các bác s? khuy?n cáo c?ng ??ng, ?? tránh nh?ng tai n?n nguy hi?m có th? x?y ra, tr??c khi quy?t ??nh ?i làm ??p b?ng b?t k? ph??ng pháp nào m?i ng??i c?n tìm hi?u k? c? s? mình s? ??n. Ch? ch?n nh?ng c? s? uy tín, ?? ???c c?p phép ho?t ??ng v?i bác s? th?m m? ?? ???c ?ào t?o chuyên m?n, có ch?ng ch? hành ngh?. Tuy?t ??i kh?ng giao phó sinh m?nh và nhan s?c c?a mình cho nh?ng ng??i kh?ng có chuyên m?n nh?ng c? s? ho?t ??ng phi pháp.

Van S?n