Sau nhi?u n?m ??ng hành cùng v?i b?nh nhan trong cu?c chi?n ch?ng ung th?, PGS.TS Tr?n Thanh H??ng, Phó Vi?n tr??ng Vi?n Ung th? Qu?c gia, Tr??ng phòng nghiên c?u khoa h?c và H?p tác qu?c t? cho r?ng, ?? chi?n th?ng ung th?, th? mà ng??i b?nh c?n kh?ng ch? là nh?ng nh?ng ca ph?u thu?t, nh?ng li?u trình hóa x? tr? hay nh?ng li?u thu?c, mà quan tr?ng kh?ng kém ?ó chính là s? s? chia ??n t? nh?ng ng??i than yêu, c?ng ??ng, các y bác s? và ??c bi?t là c? nh?ng b?nh nhan ung th? khác.

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 1

D??i góc ?? là m?t chuyên gia tam ly h?c, theo PGS.TS Tr?n Thanh H??ng, ?? có th? ???ng ??u v?i ung th?, b?nh nhan kh?ng ch? c?n ch?a tr? t?n th??ng trong c? th?, mà còn c? hàng tá lo au, phi?n mu?n, suy ngh? tiêu c?c mà c?n b?nh nan y này ?? gián ti?p gay ra. Chính vì v?y, sát cánh cùng v?i b?nh nhan ung th? trên m?t tr?n tinh th?n chính là nhi?m v? kh?ng ch? c?a ??i ng? y, bác s? mà còn c?a c? gia ?ình và c?ng ??ng.

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 2
PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 3

Là ng??i có nhi?u n?m nghiên c?u v? d?ch t? h?c ung th?, theo bà nh?ng thói quen x?u nào ?ang ??y ng??i Vi?t ??n g?n h?n v?i c?n b?nh nan y này?

Tr??c tiên ph?i nói ??n m?t th?c tr?ng là t? l? hút thu?c lá c?a ng??i Vi?t Nam, ??c bi?t là nam gi?i ?ang ? m?c r?t cao v?i 47%, ?ay là m?t trong nh?ng nguyên nhan chính gay nên ung th? ph?i c?ng nh? nhi?u lo?i ung th? khác. Bên c?nh ?ó còn có: L?m d?ng r??u bia; ch? ?? ?n kh?ng h?p ly; ít v?n ??ng th? l?c. ??c bi?t, ngoài nh?ng y?u t? hành vi này, theo t?i còn m?t nguyên nhan n?a r?t ??c tr?ng c?a ng??i Vi?t chính là s? thi?u h?t ki?n th?c v? ung th?, mà bi?u hi?n ?i?n hình chính là h?u h?t m?i ng??i khi nghe ??n ung th? th??ng r?t s?, t? ?ó d?n ??n th?c tr?ng ng?i ?i khám ??nh kì, khám sàng l?c phát hi?n s?m ung th?.

V?y tam ly chung ng?i ?i khám sàng l?c phát hi?n s?m ung th? có ph?i là nguyên nhan chính d?n ??n th?c tr?ng ?a ph?n tr??ng h?p phát hi?n ung th? ? Vi?t Nam ch? y?u là khi b?nh ?? phát tri?n n?ng kh?ng, th?a bác s??

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?úng v?y! K?t qu? t? m?t nghiên c?u do Vi?n Ung th? Qu?c gia k?t h?p v?i nhi?u b?nh vi?n ung b??u trên c? n??c t?ng h?p ???c.

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 4

Bên c?nh ?ó, ?a ph?n ng??i dan ch?a y th?c ???c r?ng, khám sàng l?c ung th? kh?ng ch? m?t l?n mà ph?i ??nh k?, tùy theo gi?i, ?? tu?i và tùy thu?c vào t?ng lo?i ung th?. Nh?ng nhìn chung, ng??i dan nên khám s?c kh?e ??nh k?, ít nh?t m?i n?m m?t l?n ?? ki?m tra t?ng th? c?ng nh? sàng l?c b?nh ung th?.

Bà có th? phan tích r? h?n v? giá tr? mang l?i c?a vi?c khám sàng l?c, phát hi?n s?m ung th??

Y ngh?a mang l?i c?a vi?c ??nh k? khám sàng l?c, phát hi?n s?m ung th? là r?t l?n. Th? nh?t, khi phát hi?n b?nh ? giai ?o?n s?m thì vi?c ?i?u tr? kh?ng ph?c t?p; th? hai là gi?m ?áng k? chi phí ?i?u tr?; th? ba là b?nh nhan hoàn toàn có th? ?i?u tr? kh?i b?nh.

Th?c t? ?? cho th?y nhi?u b?nh ung th? hi?n nay n?u ???c ch?n ?oán và xác ??nh s?m thì vi?c ?i?u tr? r?t thành c?ng, ví d? nh? ung th? vú, ung th? c? t? cung, ung th? ??i tr?c tràng…

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 5
PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 6

Xin bà chia s? nh?ng gi?i pháp, chi?n d?ch v? khám sàng l?c ung th? trong c?ng ??ng, mà mình cùng c?ng s? ?? và ?ang th?c hi?n?

Tr??c tiên ph?i nói ??n m?t th?c tr?ng là t? l? hút thu?c lá c?a ng??i Vi?t Nam, ??c bi?t là nam gi?i ?ang ? m?c r?t cao v?i 47%, ?ay là m?t trong nh?ng nguyên nhan chính gay nên ung th? ph?i c?ng nh? nhi?u lo?i ung th? khác. Bên c?nh ?ó còn có: L?m d?ng r??u bia; ch? ?? ?n kh?ng h?p ly; ít v?n ??ng th? l?c. ??c bi?t, ngoài nh?ng y?u t? hành vi này, theo t?i còn m?t nguyên nhan n?a r?t ??c tr?ng c?a ng??i Vi?t chính là s? thi?u h?t ki?n th?c v? ung th?, mà bi?u hi?n ?i?n hình chính là h?u h?t m?i ng??i khi nghe ??n ung th? th??ng r?t s?, t? ?ó d?n ??n th?c tr?ng ng?i ?i khám ??nh kì, khám sàng l?c phát hi?n s?m ung th?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??nh kì hàng n?m, chúng t?i ??u th?c hi?n các ch??ng trình khám sàng l?c ung th? vú, ung th? c? t? cung, ung th? ??i tr?c tràng, ung th? tuy?n giáp. ??c bi?t, chi?n d?ch “Vì ph? n?, vì ngày mai: T?m soát ngay khi sang tu?i 40” là chi?n d?ch sàng l?c phát hi?n s?m b?nh ung th? vú. ?ay là m?t trong nh?ng chi?n d?ch thành c?ng nh?t, ???c c?ng ??ng và x? h?i bi?t ??n r?ng r?i. “Vì ph? n?, vì ngày mai” ???c t? ch?c th??ng niên, b?t ??u t? n?m 2013, th??ng ???c tri?n khai vào tháng 10, c?ng là tháng phòng ch?ng ung th? vú qu?c t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong ch??ng trình này, chúng t?i t? ch?c r?t nhi?u các ho?t ??ng, kh?ng ch? d?ng l?i ? vi?c sàng l?c phát hi?n s?m ra các tr??ng h?p b? ung th? vú, mà còn là m?t chi?n d?ch truy?n th?ng ?? nang cao nh?n th?c c?ng ??ng bao g?m ch? em ph? n? và th?m chí là nam gi?i, ?? h? tr? thành m?t kênh tuyên truy?n, khuy?n khích chính ng??i m?, ng??i ch? mình th??ng xuyên ?i khám sàng l?c. Ngoài ra, ch??ng trình này c?ng ???c chúng t?i t? ch?c ? các c?ng ty, xí nghi?p có nhi?u ch? em ph? n?, v?i m?c ?ích là v?n ??ng các nhà l?nh ??o doanh nghi?p ??a khám sàng l?c ung th? vú vào danh m?c c?a ho?t ??ng ki?m tra s?c kh?e ??nh k? cho c?ng nhan, ng??i lao ??ng c?a mình.

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 7

Chi?n d?ch “Sàng l?c ngay khi sang tu?i 40: Vì ph? n?, vì ngày mai” ??t gi?i nh?t trong cu?c thi gi?i pháp sáng t?o y t? c?ng ??ng n?m 2016 c?ng là m?t minh ch?ng cho nh?ng thành c?ng và giá tr? th?c ti?n mang l?i cho c?ng ??ng c?a chi?n d?ch này.

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 8
PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 9

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???c bi?t, chi?n d?ch “Vì ph? n?, vì ngày mai” ???c t? ch?c th?c hi?n b?i qu? Ngày mai t??i sáng, bà có th? chia s? thêm các ho?t ??ng vì b?nh nhan ung th? khác c?a qu? nhan ái này?

Qu? Ngày mai t??i sáng ???c thành l?p vào n?m 2011, xu?t phát ?i?m là t? nh?ng bác s? làm trong ngành ung th?. Nh? các b?n c?ng bi?t, hoàn c?nh b?nh nhan ung th? h?u h?t ??u r?t là khó kh?n, ch?ng ki?n th?c t? này các bác s? ?? quy?t ??nh l?p nên m?t qu? t? thi?n có tên ??y ?? là Qu? h? tr? b?nh nhan ung th? - Ngày mai t??i sáng.

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 10

??n nay, Qu? ?? ho?t ??ng g?n 10 n?m và th?c hi?n ???c r?t nhi?u ch??ng trình y ngh?a v?i b?nh nhan ung th? nghèo. M?t con s? khi?n chúng t?i c?m th?y r?t t? hào là ?? có ??n 26.500 b?nh nhan ung th? ???c qu? h? tr? v? m?t kinh t? ho?c trao t?ng quà. Bên c?nh ch??ng trình Vì ph? n?, vì ngày mai mà t?i ?? ?? c?p, m?t ho?t ??ng c?ng r?t thành c?ng c?a qu? chính là h? tr? thu?c cho b?nh nhan ung th?. Tr??c th?c t?, ?i?u tr? ung th? r?t t?n kém, kèm theo ?ó có nhi?u lo?i thu?c m?i ?? ?i?u tr? thì b?o hi?m c?ng kh?ng chi tr?, ho?c ch? chi tr? 50%, chúng t?i ?? làm vi?c v?i các c?ng ty ?? h? tr? thu?c m?i cho các b?nh nhan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong nh?ng n?m g?n ?ay, m?i m?t n?m, qu? Ngày mai t??i sáng huy ??ng ???c 50-100 t? ??ng h? tr? b?nh nhan ung th?, ?ó là còn ch?a k? ??n r?t nhi?u thu?c ?i?u tr? cho các b?nh nhan ung th? nghèo.

Qu? Ngày mai t??i sáng – Th?p sáng ni?m tin cho b?nh nhan ung th? nghèo

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong quá trình ??ng hành cùng các chi?n d?ch h? tr? b?nh nhan ung th? nghèo, có cau chuy?n nào ?? l?i nhi?u ?n t??ng và c?m xúc v?i bác s??

M?i b?nh nhan ung th? ???c qu? Ngày mai t??i sáng h? tr? ??u ???c xét duy?t h? s? k? l??ng. Vì ??u là nh?ng tr??ng h?p khó kh?n, nên m?i hoàn c?nh c?a b?nh nhan ??u ?? l?i trong t?i nh?ng c?m xúc và tr?n tr?. N?u nói v? b?nh nhan ?? l?i nhi?u ?n t??ng nh?t, t?i xin chia s? v?i b?n cau chuy?n v? m?t c? bé sinh viên ??y ngh? l?c, mà ??n th?i ?i?m hi?n t?i chúng t?i v?n ?ang ??ng hành. Tr??ng h?p mà t?i mu?n nh?c ??n là m?t c? bé ? Thái Nguyên, sinh ra trong hoàn c?nh b? m? ??u m?t s?m và ph?i ? v?i v? ch?ng ng??i bác nh?ng quy?t tam v??t lên s? ph?n c?a em là r?t l?n, minh ch?ng r? nh?t chính là vi?c em ?? thi ??u vào Tr??ng ??i h?c Y Thái Nguyên. Tuy nhiên, th?t kh?ng may khi b??c sang n?m 2 ??i h?c, c? bé ???c ch?n ?oán m?c b?nh ung th?. Bi?t ???c cau chuy?n c?a c? bé này, chúng t?i ?? nhanh chóng xu?ng t?n n?i ?? xem hoàn c?nh c?a em.

??i v?i các b?nh nhan ung th? khác, vi?c ?i h?c ?? là th? thách, thì ??i v?i hoàn c?nh c?a c? bé này l?i càng khó kh?n h?n khi ch??ng trình h?c ? tr??ng y v?i ch??ng trình h?c r?t n?ng và kéo dài. Qu? chúng t?i t? tr??c ??n nay h? tr? theo h? s? tài tr?, m?i b?nh nhan trung bình s? ???c 10 tri?u ??ng, nh?ng v?i hoàn c?nh ??c bi?t c?a em, chúng t?i ?? trao ??i và xin y ki?n c?a ban l?nh ??o Qu? ?? ?i ??n quy?t ??nh h? tr? cho em theo d?ng h?c b?ng t?ng tháng cho ??n khi t?t nghi?p. Th?m chí, GS.TS Tr?n V?n Thu?n – Giám ??c B?nh vi?n K c?ng ?? ngh? chúng t?i ti?p t?c h? tr? cho em n?u có mong mu?n ???c h?c chuyên ngành v? ung th?. Tr??ng h?p c?a c? bé này ???c xem là r?t m?i, r?t ??c bi?t ??i v?i qu? Ngày mai t??i sáng, b?i cách h? tr? kh?ng ch? d?ng l?i ? tài chính mà còn là s? h? tr? v? m?t tinh th?n và c? ??nh h??ng ngh? nghi?p. T?i hy v?ng r?ng, v?i ngh? l?c v?n có cùng s? h? tr? k?p th?i này, c? bé s? lu?n v?ng b??c trong cu?c chi?n ch?ng l?i ung th?, thành c?ng trong h?c t?p và tr? thành m?t t?m g??ng, cau chuy?n truy?n c?m h?ng v? ngh? l?c s?ng cho các b?nh nhan ung th? khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTi?p xúc nhi?u v?i các b?nh nhan ung th? có hoàn c?nh khó kh?n, bà có tr?n tr? gì v? ?i?u tr? ung th? ? n??c ta hi?n nay kh?ng?

Hi?n t?i, s? l??ng b?nh nhan ung th? ? m?c t??ng ??i cao, chi phí ?i?u tr? thì ??t ?? trong khi h?u h?t b?nh nhan có ?i?u ki?n khó kh?n.

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 11

Bên c?nh ?ó, vi?c b?o hi?m y t? ? ta hi?n nay v?n ch?a chi tr? cho các v?n ?? v? sàng l?c, ch?n ?oán s?m b?nh ung th? c?ng là m?t v?n ?? mà t?i c?ng ?ang r?t tr?n tr?.

Th?i gian qua, trên m?ng x? h?i c?ng nh? trong c?ng ??ng xu?t hi?n th?ng tin Vi?t Nam ? top ??u ghi nh?n s? m?c m?i ung th? trên th? gi?i, th?c h? th?ng tin này nh? th? nào?

T?i xin kh?ng ??nh th?ng tin này là hoàn toàn kh?ng chính xác. C? th? h?n, ?ay là cách di?n ??t sai và hi?u sai cách cách phan lo?i c?a t? ch?c ghi nh?n ung th? qu?c t?. C? th?, t? báo cáo s? li?u v? tình hình ung th? c?a 185 qu?c gia trên th? gi?i v? t? l? m?c m?i và t? l? t? vong do ung th?, t? ch?c này ?? chia các n??c thành 4 nhóm v?i các t? l? ung th? khác nhau, trong ?ó Vi?t Nam chúng ta n?m ? nhóm th? 2, ?ay c?ng chính là ngu?n g?c c?a th?ng tin sai l?ch: “Vi?t nam có t? l? ung th? ??ng th? 2 th? gi?i”. Trên th?c t?, khi tìm hi?u r? s? li?u này, v? ch? s? t? l? t? vong do ung th?, v? trí c?a Vi?t Nam là 56/185.

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 12
PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 13
PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 14

Là l?nh ??o Phòng Nghiên c?u khoa h?c và H?p tác qu?c t? c?a B?nh vi?n K, bà ?ánh giá tình hình nghiên c?u khoa h?c trong l?nh v?c ung th? ? Vi?t Nam ?ang di?n ra nh? th? nào?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng nh? các n??c trên th? gi?i, ung th? hi?n nay có th? nói là m?t trong nh?ng c?n b?nh m?n tính ???c chúng ta ?u tiên hàng ??u trong vi?c nghiên c?u. V?i cái nhìn bao quát, các nghiên c?u v? ung th? ? Vi?t Nam hi?n nay là r?t ?a d?ng, t? các nghiên c?u v? ?ng d?ng sinh h?c phan t? nh? tìm marker trong ch?n ?oán s?m, có y ngh?a tiên l??ng ?i?u tr?; nghiên c?u v? lam sàng nh? th? nghi?m các thu?c m?i trong ?i?u tr? ung th?; cho ??n các nghiên c?u d?ch t? h?c, nh?ng nghiên c?u ???c th?c hi?n t?i c?ng ??ng, l?y ví d? ?i?n hình nh?: Làm th? nào ?? t?ng s? l??ng ng??i tham gia khám sàng l?c, phát hi?n s?m ung th?, hay tr??c th?c t? Vi?t Nam hi?n có h?n 300.000 ng??i ?ang s?ng chung v?i ung th?, v?y làm th? nào ?? t?ng cao ch?t l??ng s?ng cho các b?nh nhan này?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?nh vi?n K c?a chúng t?i c?ng ?? tri?n khai r?t nhi?u ?? tài nghiên c?u c?p b?nh vi?n, c?p B? Y t? & c?p Nhà n??c.

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 15

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?y l?nh v?c nghiên c?u hi?n t?i mà bà ?ang theo ?u?i là gì, th?a bác s??

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n t?i, các c?ng trình nghiên c?u c?a t?i t?p trung vào 2 l?nh v?c: Th? nh?t là v? d?ch t? h?c ung th?. Theo ?ó, v?n ?? mà t?i ?ang quan tam là Vi?t Nam có bao nhiêu ca m?c, bao nhiêu ca t? vong do ung th?; v?i t?ng lo?i ung th? s? g?p nhi?u ? ??i t??ng nào… Các k?t qu? này s? là h? tr? ??c l?c trong vi?c ho?ch ??nh chính sách, k? ho?ch phòng ch?ng ung th? c?a Vi?t Nam.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVì chuyên ngành c?a t?i là tam ly h?c nên m?ng nghiên c?u th? hai chính là v? ch?t l??ng cu?c s?ng c?a b?nh nhan. B?n có th? th?y m?i b?nh nhan khi ?i?u tr? ung th? thì kh?ng ch? b?nh nhan lo l?ng, mà kéo theo ?ó là c? gia ?ình và nh?ng ng??i xung quanh. Nhi?u khi, chính nh?ng stress do ???c ch?n ?oán ung th? s? khi?n b?nh nhan r?i vào tr?ng thái lo au, tr?m c?m ?nh h??ng kh?ng nh? ??n ch?t l??ng ?i?u tr?. Vì v?y, m?c tiêu hàng ??u mà t?i ??t ra trong nh?ng nghiên c?u c?a mình chính là làm sao ?? h? tr? b?nh nhan v? m?t tam ly, t? ?ó t?ng c??ng ch?t l??ng cu?c s?ng c?a b?nh nhan b? ung th?.

V?y t? ki?n th?c chuyên m?n c?ng nh? ?úc rút t? chính nh?ng nghiên c?u mà mình ?? th?c hi?n, bà có l?i khuyên gì cho b?nh nhan ?? m?c ung th?, ?? h? v??t qua áp l?c tam ly?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi m?t ng??i ???c ch?n ?oán b?nh ung th? ch?c ch?n ai c?ng s? lo l?ng. Tuy nhiên, dù có lo l?ng ??n ?au thì chúng ta v?n c?n ph?i gi? ???c s? t?nh táo, mà tr??c h?t là ph?i bi?t ch?n l?c các ngu?n th?ng tin chính th?ng ?? tìm hi?u v? b?nh tình c?a mình. Ngoài ra, có 3 ?i?u sau mà b?nh nhan c?n nh? r?:

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 16

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- Th? hai, ngu?n th?ng tin mình tìm hi?u ph?i t? chính n?i mình ?i?u tr?, t? chính bác s?. V?i ngu?n th?ng tin chính th?ng mình m?i có th? gi?m b?t ?i s? lo au.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- Th? ba, ph?i v??t qua s? ng?i ngùng, s? s? chia v?i cán b? y t?. C? th?, khi có b?t k? v?n ?? nào mà mình mu?n bi?t liên quan ??n ch?n ?oán ?i?u tr?, h?y ??t cau h?i tr?c ti?p cho các cán b? y t?. Th?m chí, n?u là g?p khó kh?n v? kinh t?, h?y m?nh d?n h?i xem t? ch?c nào có th? h? tr? cho b?nh nhan ung th?. Trong th?c t? c?ng vi?c, t?i c?ng nh?n th?y r?t nhi?u b?nh nhan m?c m?i ung th? mu?n ???c chia s? th?ng tin v?i nh?ng ng??i tr??c ?ay ?? ???c ?i?u tr? r?i và ng??c l?i. N?m b?t nhu c?u này, chúng t?i ?? m? ra nh?ng khoá t?p hu?n cho nh?ng ng??i b?nh ?? tr?i qua giai ?o?n khó kh?n do ung th? v? cách ?? chia s? th?ng tin v?i nh?ng ng??i m?i ch?n ?oán m?c ung th?.

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 17
PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 18

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSong hành v?i nghiên c?u thì vi?c c?p nh?t và ?ng d?ng các c?ng ngh? m?i trong ?i?u tr? ung th? ? Vi?t Nam hi?n nay ?ang di?n ra nh? th? nào, th?a bác s??

Hi?n nay trong th?c t? ?i?u tr? ung th? ? Vi?t Nam ?? c?p nh?t và ?ng d?ng nhi?u k? thu?t mà các qu?c gia tiên ti?n trên th? gi?i ?ang s? d?ng. L?y ví d? ?i?n hình ? B?nh vi?n K chúng t?i, g?n ?ay ?? áp d?ng các k? thu?t m?i v? x? tr?, ph?u thu?t, ??c bi?t n?m v?a qua, B?nh vi?n ?? tri?n khai ph?u thu?t b?ng robot Davinci th? h? Xi, ?ay là th? h? ??nh cao nh?t ???c áp d?ng trong ?i?u tr? ngo?i khoa nói chung và ??c bi?t là ?i?u tr? ung th?. Trong t??ng lai g?n, B?nh vi?n d? ki?n tri?n khai ?ng d?ng x? tr? Proton cho b?nh nhan… Nh?ng ví d? v?a ???c ?? c?p ??u là nh?ng k? thu?t m?i ???c t?ng c??ng, ?? h??ng ??n m?c ?ích làm th? nào ?i?u tr? t?t nh?t cho b?nh nhan ung th? ? Vi?t Nam.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCu?c chi?n v?i ung th? là cu?c chi?n kh?ng biên gi?i, v?y t?i B?nh vi?n K, tuy?n ??u trong phòng, ch?ng ung th? c?a c? n??c ?? có s? h?p tác nh? th? nào v?i các qu?c gia trên th? gi?i trong cu?c chi?n này, th?a bà?

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 19

Tr??c h?t ph?i k? ??n s? h?p tác gi?a B?nh vi?n K và C?ng hòa Pháp, minh ch?ng r? nh?t là hi?n có r?t nhi?u các bác s? B?nh vi?n ???c ?ào t?o t?i Pháp, và khi tr? v? ??i ng? cán b? này ?? phát huy r?t t?t nh?ng tinh túy mình h?c ???c t?i n??c b?n, ?? ph?c v? cho b?nh nhan ung th? n??c nhà. C?ng ph?i k? ??n s? h?p tác ch?t ch? gi?a B?nh vi?n K và B?nh vi?n Curie (Pháp) – B?nh vi?n r?t uy tín trong l?nh v?c ?i?u tr? ung th? t?i chau ?u, v?i vi?c th??ng xuyên có trao ??i v? m?t chuyên m?n c?ng nh? h?i ch?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t ví d? th? hai là chúng t?i h?p tác r?t nhi?u v?i các chuyên gia Nh?t B?n. Nh?t B?n là m?t qu?c gia r?t phát tri?n v? n?n y t?, ??c bi?t là ?i?u tr? ung th?. ?áng chú y, trong nh?ng n?m v?a r?i Nh?t B?n ?? phát tri?n ??nh cao v? phát hi?n s?m và n?i soi ung th? d? dày, ung th? ???ng tiêu hóa. Trên khu?n kh? h?p tác, các chuyên gia ng??i Nh?t ?? sang tr?c ti?p B?nh vi?n K và c?m tay ch? vi?c cho chúng t?i trong l?nh v?c n?i soi. Các bác s? c?a chúng ta sau h??ng d?n c?a chuyên gia ng??i Nh?t ?? áp d?ng ?i?u tr? trên s? l??ng b?nh nhan r?t l?n và r?t thành c?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? m?ng nghiên c?u, chúng t?i ?ang t?p trung h?p tác v?i ??i h?c Vanderbilt (Hoa K?) ?? tìm ra các y?u t? nguy c? c?a ung th? c?ng nh? phát tri?n các ph??ng h??ng m?i trong d? phòng ung th?.

Trên ?ay là 3 d? án h?p tác qu?c t? ?i?n hình trong cu?c chi?n ch?ng l?i c?n b?nh ung th? mà chúng t?i ?? và ?ang r?t thành c?ng.

H?p tác gi?a B?nh vi?n K và các qu?c gia trên th? gi?i

Nh? m?t l?i k?t và l?i chào t?m bi?t v?i ??c gi?, bà có th? chia s? nh?ng nguyên t?c mà m?i ng??i c?n n?m ?? c?n b?nh ung th? tránh xa?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?n t?t th?y, duy trì m?t l?i s?ng lành m?nh, nói kh?ng v?i các y?u t? nguy c? chính là các phòng ung th? h?u hi?u nh?t. H?y nói kh?ng v?i thu?c lá, r??u bia; ?n u?ng lành m?nh; th??ng xuyên t?p th? d?c th? thao; gi? m?t tinh th?n th?t l?c quan. Cùng v?i ?ó, m?t s? lo?i v?c xin c?ng có th? giúp gi?m ?áng k? nguy c? b? ung th?, ví d? nh? v?i ung th? gan là tiêm phòng v?c xin viêm gan B; v?i ung ung th? c? t? cung có th? tiêm phòng HPV. Bên c?nh l?i s?ng lành m?nh, ch?ng ng?a ??y ?? thì m?t vi?c kh?ng kém ph?n quan tr?ng chính là khám s?c kh?e ??nh kì ?? sàng l?c s?m ung th?.

- Xin c?m ?n PGS TS Tr?n Thanh H??ng. Nhan ngày 8/3 kính chúc GS nhi?u s?c kh?e, ti?p t?c ??t ???c nhi?u thành c?ng h?n n?a trong nghiên c?u, ?em thêm ni?m vui cho t?i nh?ng b?nh nhan ung th?, ??c bi?t là ph? n?!

PGS Tr?n Thanh H??ng - Ng??i mang ni?m vui t?i hàng v?n b?nh nhan ung th? - 20

Bài vi?t Minh Nh?t

?nh: ??c Anh

Video: Ph?m Ti?n

Thi?t k?: Kh??ng Hi?n