Là m?t trong nh?ng chuyên gia hàng ??u c? n??c v? các k? thu?t ?i?u tr? ung th? c?ng ngh? cao, TS. BS Ph?m V?n Bình, Giám ??c Trung tam ph?u thu?t Robot, Tr??ng khoa Ngo?i b?ng 1, B?nh vi?n K t? tin kh?ng ??nh ch?t l??ng ?i?u tr? ung th? ? Vi?t Nam hi?n nay ?ang ti?m c?n trình ?? th? gi?i. Tuy nhiên, ?i?u mà các bác s? chuyên khoa ung b??u nh? ?ng c?n nh?t l?i chính là ni?m tin t? b?nh nhan vào nh?ng ng??i th?y thu?c, vào khoa h?c.

Trong m?i m?u chuy?n, m?i l?i s? chia c?a bác s? Ph?m V?n Bình, Giám ??c Trung tam ph?u thu?t Robot, Tr??ng khoa ngo?i b?ng 1, B?nh vi?n K v? hành trình sát cánh cùng b?nh nhan ung th? d??ng nh? lu?n có “l?a”. ?ó là ng?n l?a c?a tình yêu ngh? ?? ???c nhen nhóm sau nhi?u n?m c?ng tác và lu?n r?c cháy; ng?n l?a c?a ni?m ?am mê h?c h?i, trau d?i ?? kh?ng ng?ng hoàn thi?n b?n than; ng?n l?a c?a khát khao c?p nh?t và làm ch? nh?ng c?ng ngh? ?i?u tr? ung th? tiên ti?n nh?t trên th? gi?i, và t?t c? ??u h??ng ??n m?c ?ích cu?i cùng: “Giúp b?nh nhan s?ng lau nh?t có th?, s?ng t?t nh?t có th? và tin r?ng ung th? kh?ng ph?i là d?u ch?m h?t”.

Ch?t l??ng ?i?u tr? ung th? t?i Vi?t Nam ?ang d?n ti?m c?n v?i th? gi?i
Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 1
Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?i?u gì ?? ??a ?ng ??n v?i ngh? y?

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi còn là h?c sinh ph? th?ng, t?i may m?n thi ??u vào l?p chuyên toán t?nh. Th?i k? c?a chúng t?i lúc b?y gi?, nh?ng h?c sinh chuyên toán t?nh th??ng l?a ch?n vào các tr??ng k? thu?t nh? bách khoa, hàng h?i, ?ay ??u là nh?ng l?nh v?c r?t h?p d?n th?i b?y gi?. Tuy nhiên có m?t l?n m? t?i b? ?m ?i b?nh vi?n, trong su?t th?i gian 1 tu?n bà b? s?t, các bác s? ?? ch?n ?oán và ?i?u tr? r?t khó kh?n. Trong ??u t?i lúc ??y d?y lên m?t cau h?i: “T?i sao bác s? l?i kh?ng th? tìm ra s?m b?nh c?a m? t?i?”, b?i lúc ??y t?i ngh? m?t cách ??n thu?n là bác s? s? bi?t ???c t?t c? v?n ?? ngay khi b?nh nhan ??n khám. Cau h?i này c? v?n v??ng trong ??u và tr? thành ??ng l?c ?? t?i thi vào ??i h?c Y Hà N?i, r?i tr? thành bác s? nh? ngày h?m nay.

V?y vi?c tr? thành m?t bác s? chuyên khoa ung th? có ch?ng c?ng l?i là m?t c? duyên khác, th?a ?ng?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?n nói ?úng! Khi t?i ?i h?c n?i trú t?i Pháp và ???c ti?p c?n v?i các k? thu?t, ph??ng pháp ?i?u tr? ung th? ? n??c b?n, t?i nh?n th?y ?ó là m?t thách th?c, khó kh?n nh?ng l?i r?t là thú v?, và ?ó là ?i?u h?p d?n thúc ??y t?i l?a ch?n con ???ng tr? thành bác s? ph?u thu?t ngo?i khoa ung b??u.

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 4
Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 5

Là bác s? tr?c ti?p ?i?u tr?, ?ng ?ánh giá nh? th? nào v? th?c tr?ng ung th? t?i Vi?t Nam?

Tr??c h?t, ph?i nói m?t cách t?ng quan v? b?c tranh ung th? ? th? gi?i và Vi?t Nam, theo s? li?u ghi nh?n c?a T? ch?c Ung th? Th? gi?i vào n?m 2018, c? th? gi?i chúng ta có 7 t? ng??i, trong ?ó m?i n?m l?i có kho?ng 18,1 tri?u ca m?c m?i ung th? và con s? t? vong c?ng r?t ?áng suy ng?m: 9,1 tri?u ca. ??i v?i Vi?t Nam chúng ta, v?i dan s? trên 96 tri?u dan, m?i n?m ??c tính có kho?ng 164.671 ca ung th? ???c ch?n ?oán m?i và s? ca t? vong c?ng ??c kho?ng 114.871 ca. ?ay là nh?ng con s? bi?t nói ??t ra m?t gánh n?ng ??i v?i ngành y t? nói chung và ??c bi?t là các bác s? ung th? nói riêng.

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 6

Nh? ?ng ?? nói, b?nh ung th? ?ang tr? thành m?t gánh n?ng v?i ngành y t?. V?y chúng ta ?? và ?ang làm gì ?? gi?i quy?t gánh n?ng này?

Nh? các b?n ?? bi?t, ngành y t? là m?t ngành ch?u nhi?m v? chính trong vi?c ch?m sóc s?c kh?e cho toàn dan, trong ?ó có ung th?. H? th?ng m?ng l??i phòng, ch?ng ung th? qu?c gia c?a Vi?t Nam ?? có m?t trên h?u h?t các t?nh thành trong c? n??c. ??ng ??u ch?u trách nhi?m trong h? th?ng này chính là B?nh vi?n K và Vi?n Ung th? Qu?c gia v?i s? l?nh ??o tr?c ti?p c?a GS.TS Tr?n V?n Thu?n là giám ??c B?nh vi?n K và ??ng th?i là vi?n tr??ng Vi?n Ung th? Qu?c gia. Nhi?m v? chính c?a m?ng l??i phòng, ch?ng ung th? qu?c gia là sàng l?c, tuyên truy?n phát hi?n s?m ung th?, ?ào t?o ??i ng? y bác s? chuyên ngành ung th?, ghi nh?n nh?ng nghiên c?u khoa h?c v? ung th? trên toàn qu?c. Chúng ta có th? ví B?nh vi?n K và Vi?n Ung th? Qu?c gia là nh?c tr??ng ?i?u ph?i và ch?u trách nhi?m chính trong vi?c phòng, ch?ng ung th? t?i vi?t Nam.

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 7
Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLà ng??i ??a nhi?u k? thu?t ?i?u tr? ung th? m?i vào Vi?t Nam, trong ?ó có m? robot, ?ng ?ánh giá nh? th? nào v? ch?t l??ng ?i?u tr? ung th?, c?ng nh? kh? n?ng c?p nh?t nh?ng c?ng ngh? ?i?u tr? ung th? m?i ? Vi?t Nam?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh?t l??ng ?i?u tr? ung th? ? Vi?t Nam nh?ng n?m g?n ?ay có r?t nhi?u ti?n b? v??t b?c, v?i s? quan tam tr?c ti?p và liên t?c c?a ??ng, Nhà n??c và B? Y t?. L?y ví d? ? B?nh vi?n K hi?n nay ?? ???c trang b? r?t nhi?u ph??ng ti?n hi?n ??i nh?: h? th?ng x? tr? VMAT (K? thu?t x? tr? ?i?u bi?n th? tích cung tròn – PV); ph?u thu?t m? n?i soi 3D, ph?u thu?t gan b?ng dao CUSA và g?n ?ay nh?t chúng t?i ?ang ti?n hành và ?ng d?ng h? th?ng ph?u thu?t robot Davinci th? th? Xi, ?ay là th? h? ??nh cao nh?t ???c áp d?ng trong ?i?u tr? ngo?i khoa nói chung và ??c bi?t là ?i?u tr? ung th?.

Tuy nhiên, t?i xin nh?n m?nh r?ng, nh?ng trang thi?t b? này kh?ng th? phát huy ???c t?i ?a giá tr? c?a nó, khi thi?u ?i s? v??n lên kh?ng bi?t m?t m?i ?? hoàn thi?n v? tri th?c c?ng nh? tay ngh? c?a ??i ng? y bác s?.

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 9

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?y nhan t? con ng??i, mà ? ?ay chính là các bác s?, ?? ???c chu?n b?, phát tri?n nh? th? nào ?? lu?n s?n sàng ?ón ??u, làm ch? các c?ng ngh?, k? thu?t ?i?u tr? ung th? tiên ti?n kh?ng ng?ng ???c c?p nh?t trên th? gi?i, th?a ?ng?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i c?ng là m?t trong nh?ng bác s? B?nh vi?n K ???c giám ??c r?t quan tam và ??nh h??ng phát tri?n các k? thu?t m?i nh?n trong ?i?u tr? ung th?. Chúng t?i ???c th?y c? cho ?i h?c ? n??c ngoài v? các ph??ng pháp ?i?u tr? ung th? ??c bi?t là v? ph?u thu?t. Trong ê-kíp c?a chúng t?i có th? nói các b?n ??ng nghi?p ?? làm ch? ???c các k? thu?t r?t cao trong ?i?u tr? ngo?i khoa, ví d? nh?: K? thu?t c?t gan l?n dùng dao CUSA; các k? thu?t c?t tuy?n giáp qua n?i soi ???ng mi?ng và b?nh nhan hoàn toàn kh?ng có s?o; k? thu?t v? c?t ti?n li?t tuy?n toàn b?; c?t th?n qua n?i soi ?i?u tr? ung th?; c?t ung th? c? t? cung qua ph?u thu?t n?i soi; h? th?ng ph?u thu?t robot Davinci th? h? Xi;g?n ?ay là các ph?u thu?t v? th?n kinh s? n?o và vi ph?u chúng t?i c?ng ?? làm ch? và th?c hi?n r?t t?t. ?ó là các k? thu?t ?i?n hình trong b?c tranh t?ng th? v? phát tri?n k? thu?t ??nh cao m?i nh?n trong ?i?u tr? ung th?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh? ?ng v?a ?? c?p, h? th?ng ph?u thu?t robot Davinci th? h? Xi là th? h? ??nh cao nh?t ???c áp d?ng trong ?i?u tr? ung th?, ?ng có th? chia s? r? h?n v? c?ng ngh? này?

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 10

? M?, chau ?u t?i các trung tam ?i?u tr? ung th? l?n nh?t thì ng??i ta c?ng m?i ch? trang b? ngang th? h? robot này. ??i v?i k? thu?t ??nh cao này, nó ?òi h?i k? thu?t viên ph?i trau d?i, ph?i h?c, ph?i tr?i qua khóa hu?n luy?n, ??c bi?t là các bài thi thì m?i ???c c?p ch?ng ch? ?ào t?o ph?u thu?t. Nói v? tính ?u vi?t c?a h? th?ng này, Robot s? giúp ng??i th?y thu?c có kh? n?ng ti?p c?n ph?u thu?t ung th? m?t cách tinh t? nh?t, l?y ???c tri?t ?? nh?t các t? bào ung th?, trong khi v?n b?o t?n ???c các t? ch?c lành, h?n ch? t?i ?a vi?c ch?y máu sau m?, ?? b?nh nhan h?i ph?c nhanh nh?t.

Ph?u thu?t b?ng Robot Davinci t?i B?nh vi?n K

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhan nói v? h? th?ng ph?u thu?t robot, t?i c?ng mu?n ?? c?p ??n k? thu?t n?i soi 3D trong ?i?u tr? ung th?, b?i ?ay có th? nói là c?u n?i gi?a ph?u thu?t n?i soi th?ng th??ng và ph?u thu?t robot Davinci. Hi?u m?t cách ??n gi?n, ph?u thu?t 3D giúp ph?u thu?t viên nhìn ph?u tr??ng m? b?ng kh?ng gian 3 chi?u.Nh? có góc nhìn t? m? và chính xác, ph?u thu?t viên có th? th?c hi?n ??ng tác ph?u tích tinh t? nh?t, t? ?ó h?n ch? m?t máu, giúp b?nh nhan h?i ph?c nhanh và m?t y?u t? c?ng ph?i nh?c ??n chính là giá tr? th?m m? cho b?nh nhan ung th? so v?i m? th??ng.

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 11

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?y ngoài nh?ng c?ng ngh? mà chúng ta ?? c?p nh?t và làm ch?, còn nh?ng c?ng ngh?, ph??ng pháp ?i?u tr? ung th? tiên ti?n nào mà ?ng mu?n ???c ?ng d?ng t?i Vi?t Nam trong t??ng lai s?p t?i?

Trong th?i gian g?n nh?t chúng t?i mong ??c ??a vào h? th?ng x? tr? proton và Heavy ion, ?ay là h? th?ng x? tr? hi?n ??i nh?t th? gi?i hi?n nay, ??a c?ng ngh? này vào ?ng d?ng t?i B?nh vi?n K trong t??ng lai s?p t?i kh?ng ch? là mong ??c c?a t?i mà còn c?a t?p th? bác s? B?nh vi?n K. Bên c?nh ?ó, các ph??ng pháp ?i?u tr? ?ích, ?i?u tr? mi?n d?ch, chúng t?i hi?n ?? áp d?ng nh?ng mong mu?n liên t?c ???c c?p nh?t các lo?i thu?c m?i nh?t c?a th? gi?i. Trong n?i khoa ung th?, t?i mong mu?n trung tam pha ch? thu?c s?m ?i vào ho?t ??ng vì s? giúp tính toán li?u ?i?u tr? cho b?nh nhan 1 cách chính xác h?n, ngoài giá tr? ?i?u tr? ung th? còn có giá tr? v? kinh t? y t?, gi?m chi phí cho b?nh nhan ung th?. GS Thu?n c?ng ?? giao nhi?m v?, ??t lên vai kh?i ngo?i khoa chúng t?i ngoài vi?c ti?p t?c phát tri?n ph?u thu?t r? b?t còn ph?i s?m phát tri?n và hoàn thi?n các k? thu?t ghép t?ng trong ?i?u tr? ung th?, giúp b?nh nhan ung th? có thêm c? h?i l?a ch?n ti?p c?n ph?u thu?t ??nh cao.

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 12

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?c c?p nh?t liên t?c các c?ng ngh? m?i trong ?i?u tr? ung th? qu? th?t là m?t ?i?u r?t ?áng m?ng v?i ngành y t? Vi?t Nam. Tuy nhiên, bên c?nh ?ó li?u ?ng có còn ?i?u gì tr?n tr??

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t trong nh?ng ?i?u mà các bác s? v? ung th? chúng t?i còn tr?n tr? nh?t ?ó là nh?n th?c c?a các b?nh nhan ung th? ? Vi?t Nam chúng ta ?au ?ó v?n còn ch?a r?, ch?a ?úng. L?y ví d? ?i?n hình nh? quan ni?m ?i?u tr? ung th? b?ng thu?c nam ho?c bài thu?c dan gian gia truy?n mà kh?ng ???c ki?m ch?ng b?ng các c? s? khoa h?c ?? làm cho b?nh nhan m?t ?i giai ?o?n r?t quan tr?ng ban ??u, v?n là giai ?o?n vàng ?? ?i?u tr? ung th?. Chính vì v?y, các b?nh nhan ung th? này khi ??n v?i chúng t?i th??ng trong tình tr?ng r?t mu?n.

V?y ?ng có l?i khuyên gì v?i ng??i dan v? c?n b?nh này?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS?ng lành m?nh, ch?i th? thao, suy ngh? tích c?c, n?ng v?n ??ng và tránh xa r??u, thu?c lá ?ó là l?i khuyên th??ng ngày mà các b?n v?n nghe, v?n th?y trên các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng. Tuy nhiên, ??i v?i ung th? có nh?ng nét riêng, khám sàng l?c và phát hi?n s?m ung th? có y ngh?a v? cùng quan tr?ng,1/3 s? ung th? n?u bi?t cách phòng b?nh có th? kh?ng m?c; 1/3 s? ung th? còn l?i n?u ???c sàng l?c và phát hi?n s?m có th? kh?i h?n; nh? v?y ch? còn 1/3 tr??ng h?p bu?c ph?i ?i?u tr? và s?ng chung v?i ung th?. Vì th? t?i khuyên ngoài l?i s?ng lành m?nh chúng ta ph?i có y th?c khám sàng l?c, phát hi?n s?m ung th? ?? có ?i?u ki?n ???c ?i?u tr? t?t nh?t có th?

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 13

V?i nh?ng ng??i ch?ng may ?? m?c b?nh ung th? thì các b?n h?y ??t ni?m tin vào chúng t?i, vì ngày nay các bác s? ung th? ??, ?ang c? g?ng có nh?ng ph??ng ti?n ?i?u tr? ung th? t?t nh?t và ?? ??t nh?ng thành qu? r?t cao, h?n ai h?t b?nh nhan ph?i có y th?c l?c quan ?? quy?t tam ?i?u tr?, ??ng áp d?ng nh?ng ph??ng pháp ?i?u tr? ung th? kh?ng chính th?ng mà ?? m?t ?i c? h?i vàng trong ?i?u tr?. Chúng t?i ??, ?ang và s? lu?n ? bên c?nh các b?n.

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 14
Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 15

Là m?t bác s? ch?c h?n ?ng th??ng xuyên trong tình tr?ng quá t?i, v?y bí quy?t nào ?? ?ng có th? ??m b?o s?c kh?e và gi? l?a nhi?t huy?t?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? ??m b?o s?c kh?e c?n s?ng lành m?nh, ?n u?ng ?i?u ??, ch?i th? thao, t?p luy?n nh?ng ??i v?i bác s? thì ?i?u này th?t là khó b?i c?ng vi?c, b?i trách nhi?m chúng t?i ?ang gánh vác. Tuy nhiên v?i t?i c?ng nh? l?i chia s? c?a các ??ng nghi?p thì tình yêu ngh? nghi?p, khát v?ng v??n lên ?? hoàn thi?n v? chuyên m?n chính là ??ng l?c làm cho chúng t?i lu?n lu?n có s?c s?ng, khát v?ng tràn tr? ?? ???c làm vi?c.

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 16

?? t?ng có b?nh nhan nào khi?n ?ng kh?ng c?m ???c n??c m?t, khi?n ?ng c?m th?y ti?c nu?i, giá nh?... thì b?nh nhan ?? có th? s?ng?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgh? y là m?t ngh? r?t ??c bi?t, nh?t là trong chuyên khoa ung th? có nh?ng cái ??c bi?t h?n r?t nhi?u, b?i khi b?nh nhan ??n ?i?u tr? lu?n có suy ngh? c?n k? v?i cái ch?t. Chuy?n ngh? c?a bác s? nói chung và bác s? ung th? nói riêng lu?n có nh?ng bu?n vui l?n l?n. Có m?t k? ni?m cho ??n gi? t?i v?n r?t nh? và tr?n tr?, ?ó là l?n t?i khám và ?i?u tr? cho m?t bà m? còn t??ng ??i tr?, m?i sinh con ???c 1 n?m. Ch? ta có 1 kh?i ung th? ? sau phúc m?c. ?ay là m?t kh?i u th?n kinh n?i ti?t có ch? ti?t m?t ch?t g?i là catecholamine, ch?t này có th? làm t?ng huy?t áp và bi?n ??i nh?p tim. M?c dù b?nh nhan ?? ???c khám, ?i?u tr? r?t bài b?n v? m?t n?i ti?t, chu?n b? r?t k? l??ng tr??c m? nh?ng trong quá trình m?, kh?i u v?n ti?p t?c t?ng ti?t nh?ng ch?t ?ó làm cho huy?t áp và m?ch bi?n ??i m?nh.

Trong cu?c m?, chúng t?i ?? th?o lu?n v?i bác s? gay mê là dùng t?t c? nh?ng thu?c t?t nh?t ?? ki?m ch? nó. Tuy nhiên, k?t qu? kh?ng ???c t?t và t?i quy?t ??nh d?ng cu?c m?. ?i?u b?t ng? là ngay sau ?ó các ch? s? v? m?ch và huy?t áp l?i tr? v? bình th??ng. Lúc này chúng t?i và các bác s? gay mê th?ng nh?t là quy?t tam m? ti?p, vì ?ay là m?t ng??i m? còn tr?, kì v?ng s?ng là r?t cao ?? ti?p t?c ch?m sóc cháu bé. Sau cu?c m? chúng t?i v?n c?t ???c kh?i u m?t cách tr?n v?n. Tuy nhiên th?t kh?ng may là th?i kì h?u ph?u, b?nh nhan di?n bi?n suy tim và dù ?i?u tr? r?t tích c?c nh?ng b?nh nhan kh?ng qua kh?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCa b?nh này khi?n t?i bu?n m?i ??n bay gi? và v?i suy ngh? “giá nh? mình kh?ng m? c?t kh?i u thì cháu bé có th? có m? thêm m?t th?i gian n?a”. Tuy nhiên, n?i bu?n, n?i tr?n tr? ?y l?i chính là ??ng l?c ?? chúng t?i hoàn thi?n h?n n?a v? b?n than, ?? ngày càng tìm ra các ph??ng pháp ?i?u tr? t?t h?n, giúp b?nh nhan ung th? giành gi?t l?i cu?c s?ng và h??ng ??n m?c ?ích cu?i cùng: B?nh nhan ung th? s?ng lau nh?t có th? và có m?t ch?t l??ng s?ng t?t nh?t có th?.

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 17

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?y nói v? cu?c s?ng ??ng sau chi?c áo blouse, ?ng th??ng làm gì ?? x? stress?

V?i cá nhan t?i, gia ?ình là quan tr?ng nh?t. M?i khi tr? v? v?i gia ?ình, ?ó là n?i t?i t?nh tam, giúp truy?n l?i cho t?i nh?ng khát v?ng, ngh? l?c sau m?i l?n th?t b?i. Lúc r?nh r?i, t?i có s? thích xem TV nh?t là ch??ng trình Davinci. Davinci là tên c?a m?t danh h?a ??i tài ng??i Y th?i k? ph?c h?ng, cái tên này c?ng ???c ??t cho con robot t?i r?t say mê theo ?u?i, trong ch??ng trình có gi?i thi?u r?t nhi?u khám phá m?i, ??c bi?t là trong l?nh v?c y khoa nh?: ph?u thu?t r? b?t, ghép t?ng trong t??ng lai b?ng k? thu?t 3D, các k? thu?t ?i?u tr? ung th? trong t??ng lai g?n ? c?p ?? gen, k? thu?t thay th? các c? quan nhan t?o cho b?nh nhan ung th? sau khi ?? b? c?t b? hoàn toàn…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhan cu?c trò chuy?n này, ?ng có ?i?u gì mu?n tr?i lòng v? c?ng vi?c c?u ng??i mà mình ?? l?a ch?n và c?ng hi?n su?t nhi?u n?m qua?

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 18

Khi ti?p xúc v?i b?nh nhan ung th?, b?n s? ??c ???c trong m?t ng??i b?nh nh?ng th?t v?ng c?ng nh? nh?ng khát v?ng. Mong ??c c?a b?nh nhan ung th? ??i v?i th?y thu?c là v? h?n, nh?ng trình ?? kh? n?ng con ng??i là h?u h?n. Tuy nhiên, chúng t?i v?n kh?ng ng?ng v??n lên hoàn thi?n chính b?n than ?? ?i?u tr? ung th? t?t nh?t, v?i m?t nh?n quan v? ung th? h?c khoa h?c nh?t, áp d?ng nh?ng nghiên c?u m?i nh?t, tiên ti?n nh?t nh?m giúp b?nh nhan ung th? s?ng t?t nh?t, s?ng dài nh?t có th? và có nhi?u ni?m tin hy v?ng h?n n?a ?? th?y r?ng ung th? kh?ng ph?i là d?u ch?m h?t.
Hình ảnh gây sốc khi chơi CDXin chan thành c?m ?n ?ng!

Máy móc hi?n ??i ??n ?au c?ng kh?ng th? thi?u bác s? gi?i - 19

Bài vi?t Minh Nh?t

?nh: ??c Anh

Video: Ph?m Ti?n

Thi?t k?: Kh??ng Hi?n