Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Kho?ng th?i gian ??u th?c s? r?t c?ng th?ng. Nhi?u b?nh nhan xu?ng quát th?ng vào m?t ?i?u d??ng: T?i sao l?i cho t?i n?m trên ??y? T?i b? lay nhi?m thì sao”?

“Th?m chí có ng??i còn s? d?ng l?i l? thi?u l?ch s? ?? l?ng m? các nhan viên trong b?nh vi?n”, Tr?n Th? Thanh- n? ?i?u d??ng tr? khoa C?p c?u- BV Nhi?t ??i Trung ??ng k? l?i nh?ng áp l?c kinh kh?ng, n?m ngoài c?ng tác chuyên m?n mà l?c l??ng trên tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 ?? ph?i ??i m?t.

Tr?i lòng c?a n? ?i?u d??ng B?nh vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng
Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 1
Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSinh n?m 1994, Tr?n Th? Thanh là con gái út trong m?t gia ?ình có 3 ch? em ? Nam ??nh, c? ch?a l?p gia ?ình, ch?a yêu ai. ? ?? tu?i s?i n?i nh?t c?a ??i ng??i, ?áng l? k? ngh? T?t s? là kho?ng th?i gian “x? láng” c?a c? sau m?t n?m làm vi?c v?t v?, nh?ng n?m nay thì khác.

Cu?i tháng 12/2019, thành ph? V? Hán (Trung Qu?c) ghi nh?n trên d??i 50 ng??i cùng m?c m?t c?n b?nh ph?i l? ch?a xác ??nh r? nguyên do. T?i 11/01/2020, Trung Qu?c th?ng báo v? tr??ng h?p t? vong ??u tiên do d?ch b?nh l?. ??ng th?i, qua phan tích Trung Qu?c c?ng ?? xác ??nh nguyên nhan gay b?nh là do m?t ch?ng virus m?i thu?c h? virus corona.

Kho?ng th?i gian tr??c T?t 2 tu?n, B?nh vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng b?t ??u thành l?p nh?ng nhóm theo d?i th?ng tin v? di?n bi?n d?ch b?nh. Tr??c T?t 1 tu?n, nh?n th?c ???c d?ch b?nh có th? vào Vi?t Nam ngay trong giai ?o?n nh?y c?m, Ban l?nh ??o c?a B?nh vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng ra quy ??nh v?i toàn th? nhan viên y t?: Khi ???c tri?u t?p ph?i có m?t ngay trong vòng 2 ti?ng, kh?ng ?i xa kh?i b?nh vi?n quá bán kính 50km.

Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr?n Th? Thanh ch?a bao gi? tr?i qua k? ngh? T?t nào gi?ng nh? th? này. C? c?m giác n?m nay s? có m?t cái T?t “b?t th??ng”. C? gái quê Nam ??nh tranh th? th?i gian ?? v? nhà ?n T?t s?m trong vòng m?t ngày. G?i là "?n t?t", nh?ng n? ?i?u d??ng tr? ch? k?p s?m s?a v?i v? m?y món ?? trong nhà, ?n b?a c?m cùng gia ?ình, r?i ngay h?m sau tr? b??c t? gi? b? m? quay l?i b?nh vi?n. C? kh?ng ng? sau l?i chào t?m bi?t, cu?c chia tay l?i kéo dài t?i hàng tháng tr?i mà v?n ch?a h?n ngày g?p l?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?úng nh? d? ?oán c?a các bác s?, ngày 23/01 (t?c 29 T?t), d?ch Covid-19 ???c ghi nh?n tràn vào Vi?t Nam. Ngay h?m sau, ngày 24/0, B?nh vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng b?t ??u ti?p nh?n nh?ng ca nghi nhi?m, ?ánh d?u cái T?t xa nhà ??u tiên c?a Thanh và nhi?u ??ng nghi?p tr? chính th?c b?t ??u.

Bao trùm lên toàn b? cau chuy?n c?a Thanh là nh?ng tam s? v? n?i nh? nhà, khao khát ???c g?p b? m?, ng??i than.

“Ngày nào b? m? t?i c?ng g?i ?i?n facetime n?m b?t tình hình, liên t?c, liên t?c. Trong b?nh vi?n m?i ng??i lo l?ng m?t, thì ng??i than bên ngoài lo l?ng 10, 100. T?i bi?t b? m? lo l?ng th? nào, nên lu?n tr?n an, ??ng viên”, c? b?t ??u cau chuy?n.

Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 4
Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 5
Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 6

Covid-19 là m?t d?ch b?nh l?, có di?n bi?n ph?c t?p và tác nhan gay b?nh- virus corona m?i- ??n th?i ?i?m hi?n t?i v?n còn nhi?u ?n s?, mà chúng ta ch?a khám phá ra, ??c bi?t là v? kh? n?ng lay lan c?a nó. Chính vì v?y, h?n ai h?t các ?i?u d??ng viên, l?c l??ng th??ng xuyên ti?p xúc tr?c ti?p v?i b?nh nhan, ???c t?p hu?n r?t k? v? c?ng tác chuyên m?n.

Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 7

??i v?i m?t b?nh truy?n nhi?m lay qua ???ng h? h?p nh? corona, các c?ng tác v? sinh, kh? khu?n, ??m b?o m?m b?nh kh?ng b? phát tán trong m?i tr??ng b?nh vi?n là nhi?m v? t?i quan tr?ng c?a các ?i?u d??ng viên. N?u nhi?m v? này kh?ng ???c th?c hi?n th?t chính xác thì các blouse tr?ng chính là n?n nhan ??u tiên. M?t s? b?nh vi?n ? tam d?ch Trung Qu?c bi?n thành “? d?ch”, nhi?u bác s? qua ??i vì lay nhi?m chéo là nh?ng bài h?c ?au lòng, ??i v?i n?n y t? c?a b?t kì qu?c gia nào.

Chính vì v?y, nh? m?i ?i?u d??ng khác, Thanh ?? ???c t?p hu?n k? l??ng v? nghi?p v? ?? ki?m soát nhi?m khu?n. “?i?u d??ng ???c rèn k? t?ng thao tác nh? nh?t nh? ?eo kh?u trang th? nào, tháo ra làm sao. Vi?c t?p hu?n này c?ng ???c nh?c l?i vào m?i ngày”, Thanh k?.

Nhi?m v? c?a các ?i?u d??ng viên, hàng ngày tr?c ti?p ti?p xúc v?i b?nh nhan, c?ng nh? nh?ng ng??i b? cách ly, th?c hi?n y l?nh thu?c c?a bác s?, ?o than nhi?t b?nh nhan. H? c?ng là nh?ng ng??i ch?m sóc b?a ?n c?a b?nh nhan, h??ng d?n các b?nh nhan u?ng thu?c. D?n thay ga gi??ng và qu?n áo cho b?nh nhan…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Kho?ng th?i gian 1 tu?n ??u th?c s? BV quá t?i, các tr??ng h?p có y?u t? nguy c? t? các b?nh vi?n khác liên t?c ???c chuy?n v?, m?i ngày chúng t?i ph?i ti?p nh?n ??n 30-40 ca b?nh”, Thanh k?.

Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác b?nh nhan d??ng tính v?i Covid-19 ???c cách ly nghiêm ng?t trong phòng áp l?c am, ?i?u d??ng là nh?ng ng??i b?n c?a h? trong su?t th?i gian ?i?u tr?. M?i ?i?u d??ng viên còn ph?i có ngh?a v? san s? áp l?c tam ly, n?i c? ??n c?a b?nh nhan th?ng qua vi?c chuy?n trò, h?i han.

“Nh?ng b?nh nhan r?t ít nói, h? y th?c ???c h? c?n ph?i h?n ch? t?i ?a ti?p xúc v?i ng??i khác ?? gi?m thi?u s? lay nhi?m. Các ?i?u d??ng hi?u ?i?u ?ó và ngày nào c?ng h?i han ??ng viên h?”. Nh?ng chia s? c?a ?i?u d??ng viên tr? thành ngu?n ??ng viên l?n cho ng??i b?nh ?? chi?n th?ng virus corona.

"S? an c?n, quan tam c?a các cán b? B?nh vi?n là ?i?u khi?n t?i th?c s? c?m kích và v?ng tam h?n, ??t ni?m tin hoàn toàn vào y, bác s? trong su?t quá trình ?i?u tr?", c? N.T.Y, m?t trong hai b?nh nhan cu?i cùng ???c ?i?u tr? Covid-19 t?i B?nh vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng chia s? trong ngày xu?t vi?n.

Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 9
Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 10

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng “ch?m trán” và ??i m?t v?i nhi?u ??t d?ch khác nhau, tuy nhiên, v?i n? ?i?u d??ng tr? c?a khoa C?p c?u, Covid-19 là th? thách khó kh?n nh?t mà c? ?? tr?i qua.

Kh?ng h? v? ly khi n? ?i?u d??ng này l?i nh?n ??nh m?t d?ch b?nh v?i ch?a ??n 20 ng??i nhi?m trên toàn qu?c, ngay t?i B?nh vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng c?ng ch? ti?p nh?n ?i?u tr? 5 ca và t?t c? các tr??ng h?p ??u di?n bi?n t?t, l?i gay cho c? nhi?u khó kh?n h?n bao gi? h?t, h?n c? nh?ng ??t d?ch có nhi?u ca t? vong.

Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 11

Bác s? Nguy?n Trung C?p, Tr??ng khoa C?p c?u B?nh vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng ?? t?ng chia s?: “K? thù c?a chúng t?i kh?ng ch? có virus corona”. Trong cu?c chi?n v?i Covid-19, ?? xu?t hi?n m?t k? thù h?t s?c l? l?m, mà ngay c? chuyên gia dày d?n kinh nghi?m ch?ng d?ch c?ng c?m th?y mình nh? m?t “tan binh”, ?ó chính là tin gi?Hình ảnh gây sốc khi chơi CD. B?ng cách th?i ph?ng n?i lo au c?a ng??i dan v? d?ch b?nh, nh?ng th?ng tin th?t thi?t “b?a vay” m?ng x? h?i ?? t?o nên s? ho?ng lo?n quá m?c trong c?ng ??ng và kh?ng ai khác, chính nh?ng nhan viên y t? ?ang c?ng s?c ?? d?p d?ch, l?i là n?n nhan ??u tiên và ??ng th?i c?ng ph?i gánh ch?u h?u qu? n?ng n? nh?t.

“Lúc lên m?ng ??c th?y nh?ng th?ng tin sai l?ch v? d?ch b?nh, t?i th?c s? r?t áp l?c và lo l?ng r?ng, ng??i dan ??c ???c s? hi?u sai v?n ??, b? ho?ng lo?n quá m?c c?n thi?t”, Thanh nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCàng ch?nh lòng h?n khi nhi?u ng??i dan l?i kh?ng có s? ??ng c?m v?i các nhan viên y t?, nh?ng ng??i ?ang m?o hi?m s?c kh?e c?a mình ?? b?o v? c?ng ??ng, khi quá d? d?i trong vi?c ti?p nh?n th?ng tin, ?? r?i có nh?ng l??t chia s?, nh?ng bình lu?n, nh?ng bài vi?t, khi?n các y, bác s? c?m th?y mình nh? nh?ng chi?n binh c? ??c trong cu?c chi?n v?i v?i virus corona.

Kh?ng ch? d?ng l?i ? m?ng ?o, s? lo s? thi?u hi?u bi?t ?? tr?c ti?p tác ??ng lên cu?c s?ng c?a các các chi?n binh blouse tr?ng và nh?t là nh?ng ng??i tr? nh? Thanh: “Có nh?ng ch? ??ng nghi?p c?a t?i ?? b? ch? nhà tr? ?u?i ?i v?i l?i gi?i thích c?t l?n: Cháu b? nhi?m b?nh r?i, ??ng v?!”. Th?m chí nhi?u tr??ng h?p n?m trong di?n có nguy c? và ph?i cách ly ?? theo d?i, ?? kh?ng ng?n ng?i xúc ph?m chính nh?ng ng??i ?? ph?i b? T?t, ?? b?o v? s?c kh?e cho mình.

Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 12

Kh?ng nh?ng th?, h? còn kh?ng ti?c nh?ng l?i l? thi?u l?ch s? ?? l?ng m? các nhan viên trong b?nh vi?n. Có ng??i còn ra bàn ti?p ?ón và v?t h?t gi?y t? xu?ng ??t ?? gay h?n. M?c dù các bác s? ?? gi?i thích t?n tình nh?ng h? v?n gan c? lên quát và ?òi ra vi?n”.

?ay là nhóm ??i t??ng ti?p xúc nhi?u nh?t v?i kh?ng gian m?ng x? h?i, và c?ng là t?m g??ng ph?n chi?u r? nét nh?t s? “ho?ng lo?n quá m?c” khi h? ti?p nh?n quá nhi?u th?ng tin nhi?u lo?n trên mang ?o t?o ra.

Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 13
Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 14

??ng sau chi?c áo blouse, nh?ng ?i?u d??ng hay và c? l?c l??ng y t? ?ang ngày ?êm tr?c ti?p ch?ng d?ch, c?ng là nh?ng con ng??i “máu ??, da vàng” nh? m?i chúng ta. T?t c? ??u bi?t s? m?t k? v? hình có tên là T? Th?n.

C?ng vi?c ban ngày b?n r?n và c?ng th?ng, m?i th? nh? nh?ng c?n sóng l?p sau x? lên l?p tr??c, ti?p n?i nhau b?t t?n. Nh?ng bác s?, ?i?u d??ng viên làm vi?c t?t b?t lu?n chan lu?n tay nh? thoi ??a. “Qu?n áo c?a b?nh nhan sau khi ???c thay ra, chúng t?i s? ph?i cho vào m?t túi nilon riêng x?t kh? khu?n ? l?p ngoài; ti?p t?c cho vào m?t l?p nilon n?a r?i l?i x?t kh? khu?n; sau ?ó, ?em riêng ?? này xu?ng khoa ki?m soát nhi?m khu?n ?? gi?t và kh? khu?n theo quy trình ??c bi?t. Kh?ng ch? có qu?n áo, mà b?t c? ?? v?t gì s? d?ng cho b?nh nhan nh?: d?ng c? tiêm truy?n, khay ??ng c?m c?ng ??u ph?i qua quá trình ki?m soát nghiêm ng?t nh? v?y”…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? t?i khi h?t ca tr?c, còn l?i m?t mình trong phòng v?ng thì n?i s? m?i ? ?au ?p ??n, b?a vay xung quanh các ?i?u d??ng tr? nh? Thanh…

“Nh?ng lúc ch? có m?t mình, t?i th?c s? s?. H?t ca tr?c, chúng t?i ??c báo xem di?n bi?n d?ch b?nh trên th? gi?i và ??c bi?t là Trung Qu?c, th?y ng??i ch?t nhi?u quá. Có nh?ng lúc t?i g?n nh? b? ?o t??ng, ch? m?t c?n ho, h?t h?i… t?i c?ng nghi ng? r?ng chính mình ?? nhi?m b?nh, l?i ??ng b?t d?y ?i c?p nhi?t ??. C?m giác “ngay ng?y s?t” ?y ngày nào c?ng t??ng t? nh? v?y. Chúng t?i c?ng th?ng v? cùng, gi?ng nh? nh?ng phúc giay yên l?ng “ch?t chóc” gi?a các cu?c chi?n”, Thanh k?.

Chuy?n n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch Covid-19 qua l?i k? c?a n? ?i?u d??ng tr? - 15

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?m 2016, mi?n b?c tr?i qua d?ch b?nh s?t xu?t huy?t l?n. BV Nhi?t ??i TW quá t?i, các cán b? y t? kh? s? ch?ng d?ch. Thanh khi ?ó còn tr? và ít kinh nghi?m h?n bay gi? r?t nhi?u, c?ng v?t v?, nh?ng c? ch?a khi nào th?y s? nh? bay gi?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, v?i nh?ng nhan viên y t?, n?i lo s? ?y ph?i ???c c?t gi?u th?t k?, kh?ng ???c bi?u l? ngay c? trên nét m?t, b?i b?t k? s? dao ??ng nào trên tuy?n ??u ch?ng d?ch, c?ng l?p t?c ?nh h??ng ??n tam ly c?a b?nh nhan, sau ?ó là c? c?ng ??ng. Và dù có s? h?i nh?ng trách nhi?m v?i ng??i dan, trách nhi?m v?i ngh? nghi?p mà mình ?? ch?n, v?i l?i th? Hippocrates, nh?ng chi?n binh blouse tr?ng v?n kh?ng h? do d?, n? hà v?i nhi?m v? ???c giao. Thanh t? hào khoe: “áp l?c c?ng vi?c l?n là v?y nh?ng trong l?c l??ng ch?ng d?ch c?a chúng t?i kh?ng ai n?n chí, ai c?ng ?i làm ??u, kh?ng b? ca nào, kh?ng nh? ai làm h?”.

S? h?i là b?n n?ng c?a con ng??i, nh?ng th? khi?n chúng ta v??t lên các gi?ng loài khác chính là s? quan tam, s? chia, ?ùm b?c l?n nhau l?n át c? nh?ng th? thu?c v? b?n n?ng, v? quy lu?t sinh t?n. Cau chuy?n c?a m?t ?i?u d??ng "v? danh" nh? Thanh có th? là tiêu bi?u, ??i di?n cho hàng tr?m, hàng nghìn cán b? y t? tr? khác, l?c l??ng xung kích trong cu?c chi?n ch?ng ??i d?ch toàn c?u l?n này. H? là nh?ng ng??i ti?p xúc nhi?u nh?t v?i các ca b?nh và ???ng nhiên, ?i cùng v?i ?ó là r?i ro b? lay nhi?m s? là cao nh?t.

Thanh nói t?nh kh? nh?ng làm ng??i ??i di?n xúc ??ng: “Nh?ng ng??i tr?, còn ??c than nh? chúng t?i mu?n các anh ch? l?n tu?i ?? có gia ?ình, có con cái gi?m b?t s? nguy hi?m, vì v?y vi?c ti?p xúc, ch?m sóc b?nh nhan... nh?ng nhi?m v? có nguy c? lay nhi?m cao, chúng t?i tiên phong nh?n”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“???c ngh?, vi?c ??u tiên t?i làm là v? ngay v?i b? m?, t?i nh? nhà l?m r?i!”, Thanh c??i mà 2 khóe m?t ?? hoe, ?ng n??c.

Bài: B?o Trung - Minh Nh?t

Thi?t k?: Kh??ng Hi?n