Th? t?, 25/11/2020 - 07:31

Bác s? b?t l?c vì kh?ng c?u ???c bé gái 12 tu?i th?t c? t? t?

Dan trí

Bé gái ???c ??a ??n B?nh vi?n Nhi Trung ??ng (Hà N?i) trong tình tr?ng h?n mê, sau vài gi? gia ?ình xin ??a con v?. Các bác s? kh?ng th? c?u ???c tr?.

Cau chuy?n ???c TS.BS ?? Minh Loan, Tr??ng khoa S?c kh?e v? thành niên, B?nh vi?n Nhi Trung ??ng (Hà N?i) chia s? bên l? h?i th?o R?i lo?n tam th?n tu?i h?c ???ng vào chi?u 24/11.?

Theo BS Loan ?ay là tr??ng h?p tr? m?c r?i lo?n tam th?n tu?i h?c ???ng ?? l?i h?u qu? n?ng n? nh?t, cách gi?i quy?t v?n ?? c?a tr? h?t s?c b?ng b?t, manh ??ng. Tr??c ?ó, tr? b? c? giáo phê bình ? trên l?p nói chuy?n, làm vi?c riêng. Dù v?y, em cho r?ng mình kh?ng làm ?i?u này.?

Sau ?ó, gia ?ình có yêu c?u em vi?t b?n ki?m ?i?m. Nh?ng t??ng m?i chuy?n kh?ng có gì, tuy nhiên sau ?ó gia ?ình phát hi?n em treo c? ? trên t?ng 2. Ngay l?p t?c tr? ???c ??a ?i c?p c?u.?

Bác s? b?t l?c vì kh?ng c?u ???c bé gái 12 tu?i th?t c? t? t? - 1
TS.BS ?? Minh Loan, Tr??ng khoa S?c kh?e v? thành niên, B?nh vi?n Nhi Trung ??ng (Hà N?i).

“Bé gái ???c ??a ??n b?nh vi?n trong tình tr?ng ph?i th? oxy và ?? quá mu?n. Chúng t?i kh?ng th? c?u ???c cháu bé”, BS Loan bùi ngùi nói.?

Theo chuyên gia, b?n than gia ?ình c?a tr? c?ng có b?t ?n. Có l? tr? ?? có r?i lo?n tr?m c?m lo au t? tr??c ?ó nh?ng gia ?ình kh?ng bi?t. S? vi?c sau ?ó gi?ng nh? “gi?t n??c tràn ly”.?

Khoa S?c kh?e V? thành niên c?ng ?ang ?i?u tr? cho m?t bé gái 13 tu?i. C? bé kh?ng h?p b? m? và ch? d?a tinh th?n chính là anh trai. Nh?ng g?n ?ay, anh trai ?? sang n??c ngoài h?c t?p khi?n c? bé b? chu?nh choáng, r?i vào tr?ng thái tr?m c?m và t?ng có y t??ng t? sát.?

Sau m?t th?i gian can thi?p tam ly, hi?n tam tr?ng c?a tr? ?? c?i thi?n t?t h?n, ?i?m m?t s? m?n t?t h?n.

R?i lo?n tam th?n ? tr? em-v?n ?? c?n ???c quan tam

Theo BS Loan r?i lo?n s?c kh?e tam th?n ? tr? em ???c coi là s? ch?m tr? ho?c gián ?o?n trong vi?c phát tri?n t? duy, hành vi, k? n?ng x? h?i ho?c ?i?u ch?nh c?m xúc phù h?p v?i l?a tu?i. Nh?ng v?n ?? này khi?n tr? em lo l?ng và làm gián ?o?n kh? n?ng ho?t ??ng t?t c?a tr? ? nhà, ? tr??ng ho?c trong các tình hu?ng x? h?i khác. Nhi?u tr? em th?nh tho?ng tr?i qua n?i s? h?i và lo l?ng, ho?c các hành vi gay r?i.?

Bác s? b?t l?c vì kh?ng c?u ???c bé gái 12 tu?i th?t c? t? t? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?nh minh h?a.?

??c ?i?m r?i lo?n tam th?n h?c ???ng th??ng g?p g?m r?i lo?n lo au và r?i lo?n t?ng ??ng gi?m chú y. Nhi?u gia ?ình khi ??a các cháu ??n khám ??u cho r?ng con mình kh?ng có v?n ?? gì nghiêm tr?ng. Tuy nhiên th?c t?, khi làm vi?c v?i các em nh?, các bác s? m?i nh?n ra r?t nhi?u ?i?u b?t ?n nh? stress, sang ch?n tam ly t? chính m?i tr??ng h?c t?p và cu?c s?ng gia ?ình c?a các em. H?u h?t các ca ??n khám t?i khoa ??u ? trong tình tr?ng m?c các r?i lo?n tam ly v?a và n?ng, BS Loan cho bi?t.?

Theo T? ch?c Y t? Th? gi?i, 20% tr? em và v? thành niên có r?i lo?n tam th?n, 50% kh?i phát ? ?? tu?i 14. Tr?m c?m là m?t trong nh?ng nguyên nhan hàng ??u gay b?nh t?t và tàn t?t ? tr? v? thành niên. T? t? là nguyên nhan th? ba gay t? vong ? l?a tu?i 15-19.

Các phát hi?n t? các nghiên c?u d?ch t? h?c c?a các qu?c gia có thu nh?p cao cho th?y t? l? m?c 8-18% ??i v?i các r?i lo?n tam th?n ? tr? em ? ?? tu?i ?i h?c.

Theo nghiên c?u g?n ?ay nh?t, t?i Vi?t Nam, t? l? m?c r?i lo?n tam th?n giao ??ng 8-29% ? tr? em và v? thành niên. Trong ?ó, r?i lo?n t?ng ??ng gi?m chú y chi?m 14%, r?i lo?n c?m xúc là 11,5%, r?i lo?n ?ng x? là 9%.?

N?m 2019, B?nh vi?n Nhi Trung ??ng có ti?n hành m?t cu?c kh?o sát v?i 834 h?c sinh t?i Hà N?i và 726 h?c sinh t?i H?ng Yên. K?t qu? cho t? l? tr?m c?m v?i các m?c ?? khác nhau ? Hà N?i là 31% và H?ng Yên là g?n 19%. T? l? h?c sinh Hà N?i b? stress là g?n 39% và t?i H?ng Yên là g?n 22%.?

“? các khu ?? th? l?n, t? l? r?i lo?n tam th?n có v? có xu h??ng cao h?n ? t?nh, thành khác. Tr? n? c?ng có t? l? lo au tr?m c?m, sang ch?n tam ly cao h?n so v?i tr? nam. Tr? s?ng trong gia ?ình có mau thu?n c?ng t? l? r?i lo?n cao h?n so v?i các em trong gia ?ình có s? hòa h?p”, BS Loan cho bi?t.

Theo GS.TS Lê Thanh H?i, Giám ??c B?nh vi?n Nhi Trung ??ng, tr? em ??c bi?t l?a tu?i h?c ???ng tam ly sinh ly c? th? nói chung ch?a ?n ??nh, r?t d? b? r?i lo?n, kích thích b?i m?i tr??ng. N?u quan tam kh?ng ??y ??, kh?ng ?úng cách cách khi?n tr? h?t s?c mong manh, nh?y c?m, d? ?i vào r?i lo?n tam sinh ly, r?i lo?n tam th?n. Kh?ng phát hi?n, can thi?p s?m, ?úng cách thì s? ?? l?i h?u qu? kh?n l??ng, h?c hành sút kém, r?i lo?n v? hành vi, tam th?n.?

Các khu v?c ??i di?n cho khu v?c phía b?c nh? M??ng Kh??ng, Hà Giang, S?n La, Lai Chau và m?t s? t?nh ??ng b?ng b?c b? và ??c bi?t là vùng Hà N?i ??u ghi nh?n tình tr?ng này. ?i?u này ?òi h?i các bác s? y khoa ph?i có ki?n th?c v? tam ly, tam th?n c?a tr? em và ??c bi?t là ? l?a tu?i h?c ???ng ?? can thi?p cho các em.

Nam Ph??ng