Th? t?, 25/11/2020 - 16:30

10 ?i?u ng??i 50 tu?i th??ng h?i khi l?n ??u bi?t ??n ch?ng nh?n JNKA

Dan trí

Các s?n ph?m phòng ??t qu? ??t ch?ng nh?n JNKA (Nh?t B?n) ???c ng??i ngoài 50 tu?i tin dùng, song kh?ng ít ng??i v?n ch?a t? t??ng v? tiêu chu?n này.

Nh?n th?c ???c s?c kh?e ngày càng gi?m sút, ng??i ngoài 50 tu?i th??ng quan tam ??c bi?t ??n các s?n ph?m phòng b?nh tu?i già, ??c bi?t là ??t qu?. H? c?ng th??ng chia s? cho nhau nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng, cùng giúp nhau s?ng kh?e tu?i ng? tu?n.

Sinh ho?t ? h?i ng??i cao tu?i qu?n 2, ?ng Trí (53 tu?i) m?i ?ay ???c các b?n ??ng niên mách dùng s?n ph?m ch?a nattokinase phòng ??t qu?. Theo l?i nh?ng ng??i b?n c?a ?ng, s?n ph?m ch?a nattokinase ph?i ??t ch?ng nh?n JNKA m?i ???c coi là s?n ph?m ch?t l??ng. ?? l?a ch?n ???c s?n ph?m th?a m?n ?i?u ki?n, tuy nhiên, ?ng Trí v?n ch?a t??ng t?n v? tiêu chu?n này.

1. JNKA là gì?

JNKA là tên vi?t t?t c?a Hi?p h?i Nattokinase Nh?t B?n (Japan?NattoHình ảnh gây sốc khi chơi CDKinase Association). ?ay là t? ch?c l?n nh?t th? gi?i chuyên nghiên c?u v? enzym nattokinase phòng ng?a ??t qu?. T? ch?c này ch?ng nh?n ch?t l??ng c?ng nh? ?? an toàn cho các s?n ph?m nattokinase trên toàn th? gi?i, nh?m b?o v? ng??i tiêu dùng.

10 ?i?u ng??i 50 tu?i th??ng h?i khi l?n ??u bi?t ??n ch?ng nh?n JNKA - 1
JNKA ch?ng nh?n ch?t l??ng c?ng nh? ?? an toàn cho các s?n ph?m nattokinase trên toàn th? gi?i.

2. L?ch s? JNKA ra sao?

Hi?p h?i Th?c ph?m Dinh d??ng S?c kh?e Nh?t B?n (JHFA) ?? c?p phép thành l?p Hi?p h?i Nattokinase Nh?t B?n (JNKA) vào n?m 2003. Tr? s? JNKA ? Chiyoda-ku, Tokyo. Tr?i qua 17 n?m phát tri?n, t? ch?c hi?n có 98 thành viên (63 c?ng ty Nh?t, 35 c?ng ty n??c ngoài) gia nh?p.

3. JNKA uy tín th? nào?

JNKA hi?n qu?n ly 90% nattokinase trên th? gi?i. T? ch?c này c?ng c?p ch?ng nh?n ch?t l??ng nattokinase "chính th?ng và ?ích th?c" cho 13 qu?c gia khác bao g?m M?, Canada, Ph?n Lan, Hà Lan, Thái Lan, Hàn Qu?c, Singapore... và Vi?t Nam.

4. 4 tiêu chu?n JNKA là gì?

JNKA ?ánh giá ch?t l??ng nattokinase theo 4 tiêu chí: Nattokinase ph?i lên men b?ng l?i khu?n Bacillus Subtilis; Hàm l??ng nattokinase ph?i ??t trên 2.000FU/ngày ?? ?? gi? m?ch máu th?ng su?t 24h; Ho?t tính nattokinase ph?i ?o b?ng ??n v? FU (s? s?i t? máu tan ra b?i nattokinase); và S?n ph?m ???c ch?ng minh an toàn.

5. Vì sao nên ch?n s?n ph?m ??t JNKA?

JNKA b?o ch?ng cho s?n ph?m ??t ?? 4 tiêu chu?n kh?t khe. Các s?n ph?m kh?ng ??t có th? ti?m ?n các v?n ?? nh?: Nattokinase kém ho?t tính; Hàm l??ng d??i chu?n; Hi?u qu? ?ánh tan c?c máu ??ng th?p; Ch?a vitamin K2 gay ??ng máu, purine ch?ng ch? ??nh cho ng??i b?nh Gút, isoflavone ??u nành ?nh h??ng ??n n?i ti?t t?...

6. Quy trình ch?ng nh?n JNKA kh?t khe c? nào?

S?n ph?m ngoài ??t 4 th??c ?o trên, còn ph?i ???c JNKA ki?m ch?ng quy trình th?c hành t?t nhà máy s?n xu?t theo các chu?n GMP và trình ?? con ng??i v?n hành day chuy?n. Toàn b? các kh?u ki?m ch?ng t? nguyên li?u ??n thành ph?m ??u c?c k? nghiêm ng?t.

10 ?i?u ng??i 50 tu?i th??ng h?i khi l?n ??u bi?t ??n ch?ng nh?n JNKA - 2
Các khau ki?m ch?ng t? nguyên li?u ??n thành ph?m ??u c?c k? nghiêm ng?t.

7. Ch?ng nh?n JNKA có giá tr? v?nh vi?n?

V?i kh?u hi?u "Ch?t l??ng g?n li?n v?i danh d? c?a qu?c gia", ??nh k? m?i n?m, JNKA lu?n t?i các n??c ki?m tra l?i s?n ph?m t? ??u. N?u th?a m?i tiêu chí, s?n ph?m s? ti?p t?c c?p d?u ch?ng nh?n minh ch?ng cho ch?t l??ng Nh?t B?n. N?u kh?ng ??t, s? l?p t?c thu h?i.??

8. Cách nh?n di?n s?n ph?m ??t JNKA?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDD?u m?c "JNKA" trên bao bì là cách nh?n di?n các s?n ph?m ch?t l??ng và phan bi?t th?t gi? trên th? tr??ng, nh?m b?o v? quy?n l?i ng??i tiêu dùng. D?u m?c g?m 2 hình tròn bao tr?n l?y nhau, có logo JNKA và tên ti?ng Nh?t c?a hi?p h?i. JNKA ch? cho phép s?n ph?m ???c ch?ng th?c s? d?ng logo này.

10 ?i?u ng??i 50 tu?i th??ng h?i khi l?n ??u bi?t ??n ch?ng nh?n JNKA - 3
D?u m?c "JNKA" trên bao bì là cách nh?n di?n các s?n ph?m ch?t l??ng.

9. Vi?t Nam có thành viên nào thu?c JNKA?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDD??c H?u Giang là thành viên JNKA duy nh?t t?i Vi?t Nam. C?ng ty nh?p kh?u nguyên li?u nattokinase ??c quy?n t? Phòng thí nghi?m Khoa h?c Sinh h?c Nh?t B?n (JBSL). N?m 1998, JBSL là ??n v? ??u tiên trên th? gi?i phan l?p thành c?ng nattokinase và nh?n b?ng sáng ch?. Nattokinase c?a JBSL có 100% t? nhiên, hi?u l?c cao và ???c nghiên c?u nhi?u nh?t th? gi?i (>35 nghiên c?u).

10 ?i?u ng??i 50 tu?i th??ng h?i khi l?n ??u bi?t ??n ch?ng nh?n JNKA - 4
D??c H?u Giang là thành viên JNKA duy nh?t t?i Vi?t Nam

10. Có bao nhiêu s?n ph?m ??t JNKA ? Vi?t Nam?

H?ng d??c uy tín 46 n?m D??c H?u Giang ?? phát tri?n thành c?ng 3 s?n ph?m ??t JNKA. S?n ph?m NattoEnzymHình ảnh gây sốc khi chơi CD ???c JNKA c?p ch?ng nh?n liên ti?p 9 n?m nay. N?m 2019, Giáo s? Shinsaku Takaoka - Phó Ch? t?ch JNKA ?? ??n Vi?t Nam tái c?p ch?ng nh?n cho s?n ph?m.

10 ?i?u ng??i 50 tu?i th??ng h?i khi l?n ??u bi?t ??n ch?ng nh?n JNKA - 5
T?i Vi?t Nam, NattoEnzym, NattoEnzym 1000 và NattoEnzym Red Rice là nh?ng s?n ph?m ??t ???c ch?ng nh?n JNKA

NattoEnzym 1000NattoEnzym Red Rice (b? sung thêm men g?o ?? gi?m m? máu) m?i ra m?t n?m nay v?i nhi?u ?u ?i?m và ti?n d?ng h?n, c?ng ?? v??t qua m?i t??ng l?a ?? ???c JNKA b?o ch?ng ch?t l??ng "vàng".

10 ?i?u ng??i 50 tu?i th??ng h?i khi l?n ??u bi?t ??n ch?ng nh?n JNKA - 6

TPBVSK viên nang "NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice - H? tr? làm tan c?c máu ??ng - Nguyên li?u Nh?t B?n", giúp làm tan c?c máu ??ng, giúp t?ng tu?n hoàn máu; h? tr? gi?m nguy c? t?c ngh?n m?ch máu.

NattoEnzym Red Rice còn h? tr? gi?m cholesterol máu cho ng??i m? máu cao.

S?n ph?m c?a: C?ng ty CP D??c H?u Giang - Thành viên JNKA.??a ch?: 288 Bis Nguy?n V?n C?, An Hòa, Ninh Ki?u, C?n Th?.?i?n tho?i: (0292) 3891433 GPQC: 2097/2020/XNQC-ATTP
Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS?n ph?m kh?ng ph?i là thu?c, kh?ng có tác d?ng thay th? thu?c ch?a b?nh.

Tr??ng Th?nh