G?i ch?n ngu?i l?nh, b?n ?? th? t? làm m?i mình ch?a?

(Dan trí) - ??i khi m?i r?c r?i ch? b?t ngu?n t? m?t ?i?u r?t ??n gi?n: M?t cái l? b?ng t? cái quen...

Chào ch?,

?? tr? l?i cho cau h?i ch?ng ch? có ph?i nghi?n phim nóng ??n m?c h?ng ch?c n?ng ?àn ?ng r?i kh?ng , t?i ngh? ch? nên tham kh?o các d?u hi?u c?a ch?ng nghi?n "tai quái" này.

G?i ch?n ngu?i l?nh, b?n ?? th? t? làm m?i mình ch?a? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?y nh? nhàng trao ??i và gi?i quy?t cùng ch?ng ?? có k?t qu? t?t h?n. (Hình ?nh ch? có tính minh h?a)

Theo các tài li?u nghiên c?u t?ng ghi nh?n ???c trên th? gi?i, thì ng??i nghi?n xem các c?nh khiêu dam có th? có các d?u hi?u sau:

- ??i s?ng tình d?c tr? nên kém th?a m?n h?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- Vi?c xem phim/?nh khiêu dam gay ra các v?n ?? khi?n ng??i ?ó c?m th?y thi?u th?a m?n v?i b?n ??i.

- Ng??i ?ó có th? th?c hi?n hành vi m?o hi?m ?? ???c xem phim nh? xem ngay t?i ch? làm.

- Kh?ng quan tam ??n các trách nhi?m khác n?a ch? ?? xem phim.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- Càng ngày càng xem nh?ng c?nh "n?ng" m?i có th? tìm ???c c?m giác th?a m?n.

- C?m th?y x?u h?, th?t v?ng sau khi xem nh?ng v?n ti?p t?c làm.

- Mu?n ch?m d?t vi?c xem phim ?nh khiêu dam nh?ng kh?ng th?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- Tiêu t?n nhi?u ti?n vào thú vui thi?u lành m?nh này c?a mình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- Dùng phim ?nh khiêu dam làm cách ??i di?n v?i n?i bu?n, s? lo l?ng, m?t ng?, hay các v?n ?? s?c kh?e khác.

Sau khi ?? n?m ???c các d?u hi?u, ch? h?y chan thành trò chuy?n v?i ch?ng, xem anh ?y ?ang ? m?c ?? nào ?? v? ch?ng cùng tìm cách gi?i quy?t, c?n thi?t thì ??n g?p bác s?, chuyên gia. Nh?ng cá nhan t?i cho r?ng, ch?ng ch? ch?a ??n m?c lún sau t?i m?c tr? nên b? ám ?nh nh? b?t ch?p m?o hi?m ?? xem phim ?en, b? bê c?ng vi?c, các trách nhi?m khác ?? xem phim ?en, tiêu t?n nhi?u ti?n vào thú vui này… ?ó có th? ch? là m?t thói quen m?i phát tri?n g?n ?ay và vi?c anh ?y "già r?i" khi giao ban v?i v? ch?ng qua là ?? "h?t xí quách" sau khi t? th?a m?n lúc lén xem phim nóng m?t mình.

H?y nh? nhàng gi?i quy?t cùng ch?ng, phan tích cho anh ?y hi?u ?ó là m?t thói quen c?n b? b?i nó kh?ng có l?i cho s?c kh?e c?a anh ?y, nh?t là khi anh ?y ?? ngoài 50, là thói quen ?nh h??ng x?u ??n ??i s?ng v? ch?ng.

N?u ??i khi anh ?y mu?n xem, có th? xem cùng ch?, nh?ng ch? là ?? t?ng c?m giác, ham nóng ??i s?ng v? ch?ng, ch? kh?ng th? tr? thành thói quen, ch?ng nghi?n.? Tr??ng h?p anh ?y th?c s? ?? phát tri?n thói quen này t? lau và tr? nên kh?ng th? d?t ra ???c dù r?t mu?n, thì v? ch?ng ch? ch?c ch?n c?n s? t? v?n, ?i?u tr? c? th? h?n t? bác s?, nh?ng ng??i có chuyên m?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên c?nh ?ó, còn m?t ?i?u ch? kh?ng th? b? qua: Thay vì "ghen" v?i m?y c? h? hàng tr??c màn hình máy tính v? tri, h?y ch?m chút h?n ??n ngo?i hình c?a mình, và các k? n?ng trên gi??ng ng?. ??i khi m?i r?c r?i ch? b?t ngu?n t? m?t ?i?u r?t ??n gi?n: M?t cái l? b?ng t? cái quen. ??ng b? bê vi?c làm m?i mình, ch? nhé!

Ph?n h?i c?a ??c gi? Hà Linh

M?i b?n tham gia bình lu?n g? r?i cho các bài vi?t trong chuyên m?c "Chuy?n c?a t?i" b?ng cách nh?p "N?i dung bình lu?n" phía cu?i bài và ?n nút "G?i bình lu?n". Các bình lu?n thú v?, phù h?p s? ???c ch?n ??ng trên chuyên m?c Tình yêu - Gi?i tính. Tran tr?ng!

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/goi-chan-nguoi-lanh-ban-da-thu-tu-lam-moi-minh-chua-20201202082352337.htm