"Thà nó ?i gái còn h?n c?p b?"

(Dan trí) - H?m qua, trong lúc ??i ga, ti?n th?y ví ch?ng v?t ? gi??ng nên t?i m? l?y ti?n trong ví anh ?? tr?. K?t qu? là th?y trong ?ó có hai chi?c bao cao su...

T?i ?ang ? tháng thai kì th? 6. Vì khó kh?n l?m m?i có ???c bé th? hai, giai ?o?n ??u l?i d?a s?y nên t? khi có thai "chuy?n v? ch?ng" ???c kiêng tuy?t ??i. Vài l?n t?i có th?m dò y t? ch?ng ?? xem thái ?? anh v? "chuy?n ?y" ra sao, ch?ng t?i ??u nói: "Kh?ng sao, anh kh?ng ngh? gì c?, s? an toàn c?a con quan tr?ng h?n". Tr??c s? th?u hi?u c?a anh t?i r?t c?m ??ng, c?ng tin t??ng vào s? chan thành c?a ch?ng.

Nh?ng… giá nh? mà ??ng có ch? "nh?ng" này. H?m qua, trong lúc ??i ga, ti?n th?y ví ch?ng v?t ? gi??ng nên t?i m? l?y ti?n trong ví anh ?? tr?. K?t qu? là th?y trong ?ó có hai chi?c bao cao su. Vì khó mang thai nên t? tr??c nay chúng t?i kh?ng h? c?n ??n bi?n pháp tránh thai, nh? v?y có ngh?a là…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i kh?ng hi?u chuy?n gì, nói ?úng h?n là kh?ng mu?n hi?u. T?i ch? ch?ng t? phòng t?m ?i ra, bình t?nh nói: "Anh ?? làm ?i?u t?i t? ? bên ngoài. Trong lúc em mang b?u khó kh?n m?t m?i nh? v?y, anh l?i có th? ??i x? v?i em nh? th?".

Khi nói ra cau ?ó, t?i ch? mong ch?ng t?i s? ph?n ?ng l?i b?ng cau h?i "em ?ang nói linh tinh cái gì th??" ho?c ??i lo?i kh?ng hi?u là v? ?ang nói gì. Sau ?ó anh có th? gi?i thích b?ng nh?ng l?i nói d?i. Nh?ng kh?ng, anh v?i lao ??n ch?p l?y tay t?i: "Anh sai r?i. Anh th??ng em, th??ng con, nh?ng anh c?ng là ?àn ?ng, c?ng có nh?ng lúc kh?ng kìm n?i nh?ng ham mu?n…". T?i th?t s? ch? mu?n ng?t ?i ngay lúc ?y.

Thà nó ?i gái còn h?n c?p b? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM? ch?ng b?o t?i: "Nó "?i gái" là còn may, nó c?p b? ngo?i tình m?i nguy hi?m". (?nh minh h?a: Getty Images)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?y h?m sau t?i n?m li?t gi??ng kh?ng d?y n?i. V?n ?? kh?ng ???c kh?e, gi? ch?ng l?i nh? th?, t?i kh?ng mu?n khóc s? ?nh h??ng ??n cái thai, nh?ng t?i nh? ki?t s?c, chán n?n v? cùng. Ch?ng t?i s? h?i li?n g?i m? ch?ng ??n ch?m sóc.

M? ch?ng t?i ??n, có l? bà bi?t m?i chuy?n r?i, thái ?? ?n t?n khác m?i khi. Bà n?u cháo, d? t?i ?n, r?i bà nói:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Con ??ng nh? th? n?a, kh? b?n than, kh? ??a bé trong b?ng. V?i ?àn ?ng, tình d?c c?ng nh? c?m ?n n??c u?ng hàng ngày, nó là ?òi h?i sinh ly. N?u nó ?? bi?t sai thì con tha th? cho nó ?i. Nó "?i gái" là còn may, nó c?p b? ngo?i tình m?i nguy hi?m. Là ?àn bà ph? n?, có nh?ng chuy?n bi?t r? r?i c?ng ph?i gi? mù gi? ?i?c ?? gia ?ình ???c bình yên".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i kh?ng ch?u n?i ly lu?n này c?a m? ch?ng. "C?p b?" hay "?i gái" thì có khác gì nhau, cùng là ph?n b?i, là l?a d?i v? con, là vi?c ??i b?i x?u xa. V?y nên t?i gào lên v?i m? ch?ng: "Vì anh ?y là con m? nên m? m?i bênh anh ?y. N?u là b? ??i x? v?i m? nh? th?, m? có ch?p nh?n ???c hay kh?ng?".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM? ch?ng nhìn t?i khóc r?i th? dài: "M? t?ng này tu?i, có chuy?n gì m? ch?a t?ng tr?i qua, m? ch? mu?n t?t cho con th?i".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh?ng t?i thì r?t h?i h?n, nh?ng c? làm sai r?i h?i h?n thì có ích gì. Vi?c anh gay ra nh? v?t c?a vào tim t?i, ch? th? nh? th?i c?ng nhói ?au kh?ng ch?u ???c. Anh ?y v?n nh?n n?i ch?m sóc t?i, nh?ng c? nhìn th?y ch?ng là t?i n?i gi?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?m qua m? ch?ng v? r?i, t?i n?m m?t mình, ngh? r?t nhi?u chuy?n. ?úng là c? th? này m?t m?i bi?t bao. T?i c?ng mu?n b? qua, mu?n tha th? cho anh, nh?ng li?u anh ?y có ?áng ???c tha th??

M? ch?ng t?i nói: "Nó ?i gái là còn may, nó c?p b? m?i nguy hi?m". Có th?t là "?i gái" thì kh?ng coi là ngo?i tình, là nh? t?i h?n hay kh?ng? ?àn bà mu?n bình yên thì ??i kh? ph?i gi? mù gi? ?i?c?

P. H

M?i b?n tham gia bình lu?n g? r?i cho các bài vi?t trong chuyên m?c "Chuy?n c?a t?i" b?ng cách nh?p "N?i dung bình lu?n" phía cu?i bài và ?n nút "G?i bình lu?n". Các bình lu?n thú v?, phù h?p s? ???c ch?n ??ng trên chuyên m?c Tình yêu - Gi?i tính. Tran tr?ng!

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/tha-no-di-gai-con-hon-cap-bo-20201201215513099.htm