N?i an h?n c?a con gái c?n b??c m? tái h?n

(Dan trí) - B? t?i m?t s?m khi t?i v?a lên 2 tu?i. M? t?i lúc ?ó v?a b??c sang tu?i 27, cái tu?i còn r?t ??p c?a m?t ng??i ph? n?.

M?n tang b? t?i vài n?m, h? hàng, ng??i quen ?? gi?i thi?u cho m? t?i vài m?i phù h?p. Nh?ng ng??i th?m th??ng tr?m m?n m? mà ch? ??ng tìm ??n c?ng kh?ng ít. Nh?ng m? t?i g?t ?i h?t, quy?t ??nh ? v?y nu?i con, vì s? b? d??ng ??i x? kh?ng t?t v?i con gái.

C? t?i k? h?i ?ó t?i m?i là c? bé 5, 6 tu?i mà ?? r?t ?anh ?á, có ng??i ?àn ?ng nào ???c d?n ??n nhà là t?i l?i ch?y ra nói nh?ng l?i khó nghe: "C? thích chú này thì c? t? ?i mà c??i, sao c? b?o m? cháu ph?i c??i h?", "M? cháu ch? yêu b? cháu th?i", "Cháu ghét bác l?m, bác ??ng c??p m? cháu ?i".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng cau nói v?a ?ành hanh v?a ngay ng? c?a con bé s?m m?t mát tình th??ng c?a b? nên yêu m? ??n n?i quá ích k? nh? t?ng ?á v? hình, ?? ch?n ??ng m?i khát khao ?àn bà, m?i mong mu?n b??c thêm b??c n?a c?a m?.

ám ?nh nh?t tu?i th?i t?i là nh?ng ?êm s?t cao hay ?m n?ng, t?i t?nh gi?c gi?a ?êm. M? m?t ra là th?y m? ?m ?nh b? v?a khóc v?a trách b? ?i s?m, ?? m?c m? m?t mình nu?i con, b??n ch?i cu?c s?ng.

N?m t?i 13 tu?i là l?n t?i s? m?t m? nh?t. M? h?i ng? m?i tình th?i c?p ba c?a mình. H? chia tay vì gia ?ình bác ?y ?i xu?t ngo?i. Khi g?p l?i thì bác ?y ?? ly h?n v?. Và d??ng nh? tình c?m c?a m? dành cho ng??i ?ó v?n còn. M?t chi?u ?i h?c v? t?i th?y m? r?ng r?ng c?m ??ng nh?n l?y cái k?p tóc c? c?a m? mà bác ?y v?n gi? su?t bao nhiêu n?m. M? còn n?u c?m m?i bác ?y ? l?i ?n.

?êm ?y t?i n?m ng? khóc ??t h?t g?i, t?i ngh? ??n l?i th?ng con nhà hàng xóm: "M? mày l?y Vi?t ki?u là s? ra n??c ngoài, còn mày ph?i ? l?i ?ay ?? ?i h?c ch? mày làm gì s?i ti?ng Anh mà sang ?y h?c hành ???c gì". Sáng h?m sau t?i l?y c? ?au b?ng ?? ngh? h?c vì s? b?n bè ch? gi?u g??ng m?t s?ng húp vì khóc.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM? kh?ng nói gì, ch? ?m t?i th?t ch?t b?o bác ?y s? kh?ng ??n ?ay n?a. T? ?ó t?i kh?ng còn th?y ng??i ?àn ?ng ?ó, t?i ?? r?t vui m?ng.

N?i an h?n c?a con gái c?n b??c m? tái h?n - 1

?nh minh h?a

N?m tháng c?ng kéo nhau qua ?i, bao nh?c nh?n, bu?n t?i hai m? con ?? cùng nhau v??t qua h?t. T?i kh?ng bao gi? ?? m? ph?i bu?n lòng chuy?n h?c hành. 12 n?m h?c sinh gi?i, r?i ?? tr??ng ??i h?c v?i ?i?m cao, t?i ra tr??ng s?m có vi?c làm thu?n l?i.

R?i c?ng ??n tu?i t?i có ng??i yêu. M? t?i r?t quy anh ?y, m?t chàng trai ?i?m ??m, bi?t lo cho gia ?ình và r?t kiên nh?n v?i t?i. T?i c?ng yêu anh ?y nhi?u, nh?ng 5 n?m yêu nhau, t?i ?? b? ng? l?i c?u h?n c?a anh ?y ??n 2 l?n. Ly do t?i l?n l?a là vì c??i anh v? t?i s? ph?i s?ng cùng gia ?ình ch?ng b?i anh là con m?t, t?i kh?ng th? hoàn thành ??c nguy?n ??a m? ru?t v? ? cùng.

L?n th? 3 t?i kh?ng t? ch?i ???c n?a vì ?? g?n ch?m m?c 30 tu?i và ng??i yêu t?i b?o ?ó s? là l?n cu?i, n?u kh?ng ???c anh ?ành bu?ng tay, còn m? thì gi?c gi? t?i k?t h?n ?? sinh cho bà cháu ngo?i.

T?i v? nhà ch?ng, t?t b?t nhi?u vi?c, r?i b?u bí, sinh con. Dù m? ? g?n nh?ng c?ng ch? tranh th? qua th?m m? ???c cu?i tu?n. Gi? ?ay khi ?? làm v?, làm m?, t?i th?u hi?u m? mình nhi?u h?n, th?y th??ng m?, th?y h?i h?n thì ?? mu?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhìn m? tóc ?? ?i?m s??ng, lúc nào c?ng l?i c?i m?t mình, t?i ?au lòng v? cùng. N?i an h?n l?n nh?t c?a t?i là ?? c?n b??c m? tái h?n. N?u ngày x?a m? cho b?n than mình m?t c? h?i, n?u t?i th?i ích k? c? ?m ri?t l?y m?, thì gi? ?ay có l? m? ?? kh?ng ph?i c? ??n ??n v?y.

Bình Tam

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/noi-an-han-cua-con-gai-can-buoc-me-tai-hon-20201130222700648.htm