10 d?u hi?u b?n ?ang có cu?c h?n nhan hoàn h?o

Có nh?ng vi?c t??ng ch?ng nh? là d?u hi?u c?a m?t cu?c h?n nhan kh?ng h?nh phúc nh?ng ng??c l?i, chúng hoàn toàn bình th??ng và ?ó l?i là b?ng ch?ng cho m?t m?i quan h? hoàn h?o.

1. Các b?n kh?ng nói chuy?n nhi?u v?i nhau

?
10 d?u hi?u b?n ?ang có cu?c h?n nhan hoàn h?o - 1

Hai ng??i có th? ? bên nhau và im l?ng trong m?t th?i gian khá lau. Các b?n kh?ng c?m th?y khó ch?u v? ?i?u ?ó và hai ng??i kh?ng c?n ph?i lúc nào c?ng trò chuy?n. Bác s? Roni Beth cho r?ng nh?ng c?p ??i có th? ? bên nhau trong im l?ng, làm vi?c riêng c?a mình, th??ng có m?t m?i liên k?t r?t ??c bi?t.

2. B?n ?i du l?ch riêng

10 d?u hi?u b?n ?ang có cu?c h?n nhan hoàn h?o - 2

S? ng??i ?i du l?ch mà kh?ng có b?n ??i ?i cùng ?ang ngày càng t?ng lên. Kho?ng 1/3 ng??i M? th?a nh?n h? t?ng ?i du l?ch m?t mình. Vi?c này th?m chí có th? làm cho m?i quan h? c?a?v? ch?ng b?n?kh?ng khít h?n.

N?u b?n th?c s? yêu ??i ph??ng, b?n s? th?y nh? h?. Cùng lúc ?ó, b?n v?n có th? làm b?t c? vi?c gì mình mu?n. Ví d? nh? ?i th?m b?o tàng, trong khi b?n ??i c?a b?n ?ang leo núi ? ?au ?ó.

3. B?n ??i kh?ng sum h?p cùng gia ?ình b?n

10 d?u hi?u b?n ?ang có cu?c h?n nhan hoàn h?o - 3

N?u nh? b? m? b?n và b?n ??i kh?ng hòa h?p thì vi?c tránh g?p nhau là m?t ?i?u t?t. T?t nhiên s? m?t vui ?i nhi?u n?u h? kh?ng thích nhau. Tuy nhiên, ?i?u này kh?ng nh?t thi?t là nguyên nhan gay xung ??t. B?n ??i c?a b?n kh?ng nh?t thi?t ph?i ?n t?i cùng cha m? b?n, nh?ng h? v?n có th? cùng yêu th??ng b?n và t?n tr?ng nhau. B?n ch? c?n thi?t l?p các quy t?c c? b?n càng s?m càng t?t.

4. Hai ng??i có nh?ng quan ?i?m và s? thích khác nhau

10 d?u hi?u b?n ?ang có cu?c h?n nhan hoàn h?o - 4

Bác s? Mark White cho r?ng m?i ng??i ?ang quá ?? cao giá tr? c?a nh?ng s? thích chung. Theo quan ?i?m c?a ?ng, s? thích chung ch? giúp cho ng??i ta l? ?i các v?n ?? và kéo dài m?t m?i quan h? kh?ng còn kh? thi.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhà tam ly h?c Diane Barth cho r?ng h?u h?t chúng ta c?n ai ?ó khác v?i mình ?? làm cho chúng ta m?nh m? h?n và cu?c s?ng c?a chúng ta phong phú h?n.

5. Th??ng xuyên tranh c?i

10 d?u hi?u b?n ?ang có cu?c h?n nhan hoàn h?o - 5

??i khi b?n v? cùng t?c gi?n v?i ng??i kia, b?n s? c?i v?. Bác s? Elizabeth Dorrance cho r?ng nh?ng ng??i mà chúng ta yêu th??ng nh?t là nh?ng ng??i mang l?i cho chúng ta nh?ng c?m xúc tiêu c?c nhi?u nh?t.

Ng??c l?i, xung ??t r?t t?t cho các m?i quan h?, vì chúng ch? ra r?ng c? hai c?n thay ??i m?t ?i?u gì ?ó. ?i?u quan tr?ng là có th? k?t thúc xung ??t m?t cách tích c?c và th?a nh?n sai l?m c?a mình.

6. Kh?ng c? g?ng làm hài lòng nhau b?ng m?i giá

10 d?u hi?u b?n ?ang có cu?c h?n nhan hoàn h?o - 6

Nhà tam ly h?c Atalanta Beaumont cho r?ng n?u ai ?ó ?ang c? g?ng làm hài lòng ng??i khác quá nhi?u, ?ó có th? là do trong th?i th? ?u, n? l?c c?a h? kh?ng ???c ghi nh?n ho?c do h? c?m th?y mình kh?ng ?? t?t.

N?u b?n c? g?ng làm hài lòng t?t c? m?i ng??i, ??i khi b?n ph?i hi sinh nhu c?u c?a mình. Làm m?t lòng ng??i khác c?ng ch?ng sao c?. B?n kh?ng th? làm t?t c? m?i ng??i vui. N?u b?n có th? làm ???c ?i?u ?ó thì c?ng th?t ?áng lo ng?i.

7. Hai ng??i ng? riêng

10 d?u hi?u b?n ?ang có cu?c h?n nhan hoàn h?o - 7

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHai ng??i ng? riêng vì m?t trong hai ngáy khi ng?, còn ng??i kia l?i b? t?nh gi?c v?i ti?ng ?n nh? nh?t. Nhà tam ly h?c Katherine Schreiber cho bi?t, ngày nay ngày càng nhi?u c?p v? ch?ng ng? riêng.

Các nhà khoa h?c ? ?H Bang Ohio ch?ng minh r?ng m?t gi?c ng? lành m?nh h?u ích cho m?i quan h? h?n là c? c? g?ng ng? cùng nhau.

8. Hai ng??i kh?ng có con

10 d?u hi?u b?n ?ang có cu?c h?n nhan hoàn h?o - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác nhà tam ly h?c cho r?ng nh?ng c?p ??i kh?ng có con th??ng h?nh phúc h?n nh?ng c?p ??i có con, v?i ?i?u ki?n c? hai ch?p nh?n th?c t? này và vui v? v?i ?i?u ?ó.

9. Dành ít th?i gian cho nhau h?n b?n mu?n

10 d?u hi?u b?n ?ang có cu?c h?n nhan hoàn h?o - 9

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác b?n kh?ng th? dành nhi?u th?i gian cho nhau nh?ng các b?n kh?ng lo l?ng v? ?i?u ?ó. B?n tin t??ng b?n ??i và c?m th?y an toàn trong m?i quan h?. T?t nhiên, vi?c b?n dành th?i gian bên nhau là quan tr?ng, nh?ng theo các nhà tam ly h?c, cách mà các b?n ? bên nhau còn quan tr?ng h?n.

10. Các b?n m?t m?t th?i gian dài ?? ch?p nh?n nhau

?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?t c? chúng ta ??u có nh?ng khi?m khuy?t c?a riêng mình và ??i khi chúng ta c?n th?i gian ?? ch?p nh?n chúng. Các nhà tam ly h?c cho r?ng vi?c ch?p nh?n ng??i khác kh?ng có ngh?a là chúng ta ??ng y v?i vi?c h? làm. Ch?p nh?n là ??ng y v?i th?c t? mà kh?ng c? thay ??i nó.

Theo ??ng D??ng

Vietnamnet

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/10-dau-hieu-ban-dang-co-cuoc-hon-nhan-hoan-hao-20201130153254645.htm