Chi?u chu?ng v? b?u nh? bà hoàng, ??n ngày sinh n?, nàng t?ng t?i món quà '??t giá'

M?c cho nh?ng l?i gièm pha c?a gia ?ình v? quá kh? c?a Nhung, t?i v?n m?t m?c yêu th??ng, b?o v? nàng. Nh?ng ??n ngày nàng sinh n?, t?i kh?ng tin vào m?t mình khi b? ??a con bé b?ng trên tay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhát hi?n v? ngo?i tình, t?i ?au kh? quá. Gi? t?i kh?ng bi?t ph?i làm sao vì t?i r?t yêu c? ?y.

T?i n?m nay 29 tu?i, hi?n ?ang làm tr??ng phòng k? thu?t ? m?t c?ng ty vi?n th?ng. Sau nhi?u n?m ph?n ??u, s? nghi?p c?a t?i khá ?n ??nh nh?ng chuy?n tình duyên l?i kh?ng ???c nh? v?y. Nói ra thì x?u h? v?i m?i ng??i nh?ng t?i ?? b? c?m s?ng kh?ng d??i 3 l?n.

Theo nh? b?n bè nh?n xét thì t?i là ng??i khá hi?n lành, d? tính. Khi yêu ai, t?i ??u r?t chung tình và ??i x? r?t t?t v?i h?. L?n g?n nh?t, t?i yêu Tuy?t Anh. Tuy?t Anh là m?t c? gái xinh ??p, quy?n r? trong m?t nhi?u ng??i. T?i c?ng ?? ??a nàng v? ra m?t gia ?ình.

V?y nh?ng, 3 tháng tr??c ngày c??i, t?i phát hi?n ra v? ngo?i tình. Kh?ng ?n n?n, h?i c?i, Tuy?t Anh còn thách th?c và trách móc t?i quá v? tam, lu?n b? m?c c? ?y.

Chi?u chu?ng v? b?u nh? bà hoàng, ??n ngày sinh n?, nàng t?ng t?i món quà ??t giá - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i kh?ng g?p may m?n trong chuy?n tình c?m và t?ng nhi?u l?n b? b?n gái c?m s?ng. (?nh minh h?a)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThú th?t v?i m?i ng??i, t?i b?n c?ng vi?c nên có r?t ít th?i gian ?? nh?n tin cho b?n gái, hay ??a b?n gái ?i mua s?m, ?i ch?i. Lúc ??u, các b?n gái ??u nói yêu t?i và s? th?ng c?m cho t?i nh?ng sau cùng h? l?i l?n l??t t?ng cho t?i nh?ng chi?c s?ng dài.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGi?a lúc ?ang bu?n chán trong chuy?n tình c?m thì t?i g?p l?i Nhung - m?i tình ??n ph??ng c?a t?i t? lúc còn h?c trung h?c. T?i yêu th?m Nhung su?t 3 n?m. ??n n?m cu?i c?p 3, t?i th? l? nh?ng Nhung nói ch? coi t?i là b?n. Sau ?ó, chúng t?i ?i h?c ??i h?c và kh?ng liên l?c v?i nhau n?a.

H?m ?ó, t?i ??ng tr?ng thái bu?n chán và mu?n ?i u?ng cafe, ai ng? Nhung l?i bình lu?n và m?i t?i ?i u?ng cafe th?t. L?n g?p l?i, Nhung v?n ??p nh? x?a, l?i còn d?u dàng và m?n mà h?n n?a ch?. Chúng t?i nói l?i yêu nhau r?t nhanh, càng yêu nhau l?i càng ??ng ?i?u.

Sau 2 tháng h?n hò, t?i m?ng quynh khi Nhung th?ng báo có b?u. C? ?y c?ng gi?i thích r?ng tu?i thai ???c tính theo k? kinh cu?i nên kh?ng trùng v?i ngày quan h?. T?i ?? ??c th?ng tin này và tin Nhung nói ?úng. Ngày ??a Nhung v? ra m?t, m? t?i ?ng Nhung l?m. Nh?ng m?y h?m sau, bà k?ch li?t ph?n ??i vì bà ???c ng??i quen mách r?ng Nhung ngày x?a r?t ?n ch?i ?ua ?òi. "Con kh?ng nghe m?, c? l?y nó v? r?i sau này m?i tr?ng m?t raHình ảnh gây sốc khi chơi CD", m? t?i m?ng.

Gi?a lúc ?y, t?i nh?t quy?t mu?n c??i Nhung làm v?. H?n n?a, gi? Nhung l?i có b?u, t?i ngh? t?i càng ph?i làm ch? d?a cho m? con c? ?y. Ngày t?i ?ón Nhung lên xe hoa v? nhà, c? ?y ?? mang b?u ???c 5 tháng.

Th??ng v? mang b?u v?t v?, t?i ch?m sóc, chi?u chu?ng c? ?y nh? bà hoàng. T?i b?o v? ngh? vi?c ? nhà. T?i thuê giúp vi?c lo c?m n??c, d?n d?p ?? Nhung kh?ng ph?i ??ng chan, ??ng tay làm vi?c gì. Th?y t?i yêu chi?u v?, ch? gái t?i còn m?ng r?ng t?i "??i v? lên ??u" nh?ng t?i ch?ng quan tam. V? mình, con mình, mình kh?ng th??ng thì th??ng ai.

Nh?ng ngày Nhung sinh n?, c? ?y th?c s? ?? mang ??n cho t?i b?t ng? l?n. Khi l?n ??u b? con trai, t?i th?y choáng váng khi th?ng bé có tóc xo?n, m?t nau. ?ó là nh?ng ??c ?i?m mà c? nhà t?i và nhà ngo?i ch?ng ai có c?!

B? t?i g?ng h?i, Nhung khóc và thú nh?n r?ng tr??c khi g?p l?i t?i, Nhung có quen m?t ng??i ?àn ?ng ng??i Th? Nh? K?. C? hai h?n hò v?i nhau m?t th?i gian ng?n ng?i r?i chia tay. Khi mang thai, Nhung v?n lu?n tin t??ng r?ng ??a con là con c?a t?i nh?ng ai ng?...

"Gi? thì anh ta v? n??c r?i. Em và anh ta m?i m?i kh?ng g?p nhau n?a. N?u anh b? r?i m? con em. Em kh?ng thi?t s?ng n?a...", Nhung v?a khóc v?a ?e d?a r?ng s? làm chuy?n d?i d?t.

M?y h?m nay, t?i b? b? m? ch?i m?ng, d?a t? m?t vì chuy?n này. M? t?i liên t?c ép t?i ly h?n và nói s? kh?ng ch?p nh?n con dau, cháu n?i nh? v?y. Nh?ng t?i th??ng yêu m? con c? ?y th?t lòng nên kh?ng n? hành x? ph? phàng. Theo m?i ng??i, t?i nên làm gì lúc này và nên nói th? nào v?i gia ?ình ?ay?

Theo Qu?nh Trang (Ghi)

Dan Vi?t

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/chieu-chuong-vo-bau-nhu-ba-hoang-den-ngay-sinh-no-nang-tang-toi-mon-qua-dat-gia-20201129085227211.htm