Hai bà th?ng gia c?ng th?ng ch? vì m?t cau "nói ?ùa"

(Dan trí) - Trong chuy?n này, nói ai ?úng ai sai, ai quá ?áng ai v? ly th?t khó, vì m?i ng??i suy ngh? theo h??ng khác nhau và kh?ng cùng quan ?i?m.

Hai bà th?ng gia c?ng th?ng ch? vì m?t cau nói ?ùa - 1

?nh minh h?a: Getty Images

Ch? là m?t cau nói, ng??i v? t? s? coi là ?ùa vui, ng??i hay ngh? s? cho ?ó là l?i ám ch? kh?ng t?t. ? trong tình hu?ng c?a em t?i cho r?ng th?c tam m? ch?ng em ch? nói ?ùa.

Ti?c là bà ?? ?ùa kh?ng ?úng ??i t??ng. Còn m? em ?úng là ?? ngh? quá sau, quá nhi?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCó m?t th?c t? là khi nói v? m?t ??a tr? là con ai, ch? có ng??i m? m?i bi?t r? ch? ng??i b? ch?a ch?c ?? bi?t ???c. ?ó là ly do có r?t nhi?u ng??i l?y v?, có con, sau bao nhiêu n?m m?i "ng? ng?a" là mình m?t c?ng "nu?i con tu hú". V?y nên khi nói ??a tr? là con ai, ng??i ta v?n ?ùa nhau "con m? cháu bà ngo?i là chu?n r?i". Cau này t?i ?? nghe nhi?u, c?ng lu?n coi ?ó là m?t cau nói ?ùa t?u táo cho vui.?

M? ch?ng em tr??c "cau chào" c?a th?ng gia c?ng v? t? ?áp l?i b?ng m?t "cau ?ùa" nh? th?. Bình th??ng thì ?ó là m?t cau nói v? th??ng v? ph?t, nh?ng g?p ph?i nh?ng ng??i kh?ng thích ?ùa nh? m? em thì nó tr? thành m?t cau nói v? duyên. Xét cho cùng thì cau ?ùa ?y ??i v?i th?ng gia mà nói là kh?ng ???c có duyên l?m, nh?ng c?ng kh?ng ?áng ?? bi?n nó thành mau thu?n c?ng th?ng nh? em k?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?y nên là ng??i ngoài cu?c, t?i th?y v?n ?? là ? ch?: N?u m? ch?ng kh?ng ghét b? em, kh?ng có mau thu?n gì t? tr??c thì ?ó ??n gi?n ch? là m?t cau nói ?ùa, kh?ng h?n kh?ng kém. Còn m? em ?? quá c? ch?p theo suy ngh? c?a mình, suy di?n y t? c?a bà th?ng gia t? "v? y" thành "c? y".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong chuy?n này, nói ai ?úng ai sai, ai quá ?áng ai v? ly th?t khó, vì m?i ng??i suy ngh? theo h??ng khác nhau và kh?ng cùng quan ?i?m. ? v? trí ng??i này ??u th?y ng??i kia nói nh? v?y là khó nghe. Em là con ? gi?a, hi?u r? tính m? mình, m? ch?ng thì nên l?a l?i nói cho c? hai ng??i ?? h? hi?u th?ng gia mình h?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKh?ng nên vì chuy?n ?ó mà gi?n nhau v?i ch?ng, ??ng b?o th? ki?u "anh bênh m? anh thì t?i bênh m? t?i" s? khi?n m?i ng??i ??u th?y kh?ng vui v?. Và cu?i cùng, dù th? nào ?i n?a, ?? m?i chuy?n tr? nên c?ng th?ng thì ng??i bu?n nhi?u nh?t, ch?u h?u qu? c?a chuy?n này nhi?u nh?t chính là ng??i làm dau nh? em.

Ph?n h?i c?a ??c gi? Thùy

M?i b?n tham gia bình lu?n g? r?i cho các bài vi?t trong chuyên m?c "Chuy?n c?a t?i" b?ng cách nh?p "N?i dung bình lu?n" phía cu?i bài và ?n nút "G?i bình lu?n". Các bình lu?n thú v?, phù h?p s? ???c ch?n ??ng trên chuyên m?c Tình yêu - Gi?i tính. Tran tr?ng!

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/hai-ba-thong-gia-cang-thang-chi-vi-mot-cau-noi-dua-20201128222442535.htm