Con gái dùng ch?t gay nghi?n, lu?n n?i gi?n m?i l?n t?i khuyên can

(Dan trí) - T?i ngoài 60 tu?i r?i nh?ng v?n ch?a ???c yên tam v? con cái. Con gái l?n c?a t?i n?m nay 42 tu?i, h?n nhan c?a nó ?? v? nhi?u n?m tr??c nh?ng nó m?i kh?ng th? l?y l?i ???c can b?ng.

Con gái dùng ch?t gay nghi?n, lu?n n?i gi?n m?i l?n t?i khuyên can - 1

Th?i ?i?m ?ó t?i bi?t con v? cùng kh? s?. Ch?ng c? c?a nó ngo?i tình, còn ??a c? gái v? nhà. Nó ph?i ch?ng ki?n ?i?u ?au lòng ?ó, b?t t?i tr?n hai ng??i nên nh?ng hình ?nh ph?n b?i c?a ch?ng càng in h?n trong tam trí. Nó kh?ng bao gi? tha th?. Nó quy?t ly h?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i r?t th??ng con và ?ng h? nó b? ch?ng, c? hy v?ng nó b??c ra kh?i kh? ?au ?? cho mình c? h?i làm l?i. Nh?ng nó ?? tr??t dài theo n?i b?t h?nh mà con r? quàng lên vai nó.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i bi?t nó dùng thu?c, vì nó kh?ng ng? ???c. Con gái th? c?a t?i b?o ch? nó th??ng xuyên b? stress. T?i c?ng bi?t v?y nên kh?ng dám ch? trích gì khi con dùng thu?c, ch? nh?c nh? nó ??ng l?m d?ng, ??ng u?ng thu?c quá nhi?u, e r?ng s? ?nh h??ng ??n n?o, ??n s?c kh?e. Nó b?o nó tr??ng thành r?i, làm m? c?a 2 ??a con r?i, nó t? lo ???c b?n than, t?i ??ng có lo thay. V?y mà m?i ?ay, t?i tìm ???c amphetamines nó c?t trong t? l?nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ?? h?i nó, nh?ng nó ch?i, b?o r?ng nó kh?ng dùng. T?i yên tam làm sao ???c khi con gái t?i ?ang g?y r?c ?i, nó sút can nhi?u ch? còn da b?c x??ng, m?t m?i thì h?c hác. C?ng ty nó v?a cho nó ngh? vi?c, do nó th??ng xuyên kh?ng hoàn thành c?ng vi?c. T? x?a ??n gi? t?i lu?n d?y các con s?ng có trách nhi?m, gi? uy tín trong c?ng vi?c, nh?ng ??n c? trách nhi?m v?i cu?c ??i mình con gái t?i bay gi? còn kh?ng kham n?i, t?i làm sao ép nó s?ng trách nhi?m v?i x? h?i, v?i ng??i ngoài ?ay?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? th? có, làm c?ng có, t?i ra s?c khuyên nh?, nh?ng nh?ng l?i t?i nói khi?n con khó ch?u h?n. Con gái hi?n lành c?a t?i ngày x?a ?? thay ??i, nó ?ùng ?ùng n?i gi?n và v?c l?i c? m?. Nó oán trách t?i nhi?u l?i, trách t?i kh?ng hi?u n?i kh? c?a nó, b?o t?i "??ng l?i nh?i n?a" vì nó kh?ng mu?n nghe.

T?i có 2 ??a cháu ?ang tu?i l?n, m?t ??a 16, m?t ??a 18, còn ph?i lo l?ng cho chúng r?t nhi?u. Nh?ng m? c?a chúng th? này thì chúng còn bi?t tr?ng ch? vào ai. T?i già r?i, nh?ng lo l?ng ??n m?t ng?. T?i th??ng xuyên g?i ?i?n h?i cháu l?n xem tình hình c?a m? nó th? nào. Con gái t?i bi?t ???c l?i m?ng t?i là ??ng dùng con gái nó làm gián ?i?p ?? do thám cu?c ??i nó. Cháu gái t?i tam ly c?ng kh?ng ?n khi s?ng cùng m? ?ang dùng ch?t gay nghi?n. Cháu b?o bay gi? m? c?ng kh?ng mu?n chuy?n trò nhi?u v?i cháu n?a.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ph?i làm sao ?? gi?i quy?t vi?c gia ?ình mình? Cách nào ?? kéo con gái t?i ra kh?i v?ng l?y mà nó ?ang ngày càng lún sau h?n?

Xin ???c gi?u tên

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/con-gai-dung-chat-gay-nghien-luon-noi-gian-moi-lan-toi-khuyen-can-20201128211258845.htm