B? ch? trích vì "b?t ch?ng tr?ng con", bà m? tr? ??ng ?àn ph?n pháo

(Dan trí) - M?t bà m? chia s? trên Reddit vi?c b? em ch?ng ch? trích vì "b?t ch?ng tr?ng con" sau m?t ngày làm vi?c dài. Bài vi?t tìm ki?m l?i khuyên c?a c? khi?n c? dan m?ng bày t? s? t?c gi?n v?i l?i t? duy c?.

B? ch? trích vì b?t ch?ng tr?ng con, bà m? tr? ??ng ?àn ph?n pháo - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??i ph? n? ly gi?i khi con trai c?a c? ra ??i, ch?ng c? b?t ??u m?t thói quen là hàng ngày anh s? dành 1 gi? ??ng h? khi tr? v? nhà ?? ? riêng bên con.

Khi hai v? ch?ng ? nhà, h? cùng chia s? c?ng b?ng vi?c ch?m sóc em bé, còn riêng trong 1 ti?ng ??ng h? này, ch?ng c? s? làm t?t c? m?i ?i?u con trai c?n.

Bà m? tr? nói c? lu?n bi?t ?n s? can b?ng trong gia ?ình mình, nh?ng m?i ?ay, m?t s? thành viên gia ?ình t?i ch?i, ? cùng, và t? ra kh?ng hài lòng v?i cách phan chia c?ng vi?c trong gia ?ình nh? c?a c?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrên Reddit, c? vi?t: "Em h? ch?ng t?i, v? c?u ?y, và hai ??a con ??n ? v?i chúng t?i t? khi b?t ??u d?ch covid. T?i ph?i nói r?ng s? s?p x?p này mang l?i khá nhi?u phi?n ph?c nh?ng chúng t?i bi?t làm sao ???c, ng??i nhà khi c?n thì v?n ph?i h? tr? l?n nhau. V? c?a em h? ch?ng t?i, c? ?y có l? c?ng kh?ng hài lòng v?i cu?c s?ng ? ?ay nên ?? có vài l?n ??a ra nh?ng nh?n xét tiêu c?c. S? vi?c lên ??nh ?i?m khi ch?ng t?i v? nhà, anh ?y l?i t?i th?ng ch? con, dành cho bé 1 gi? ??ng h?…".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??i v? nói thêm: "Ch?ng c?a t?i làm vi?c 12 ti?ng m?i ngày, ngoài th?i gian ? c?ng s? anh ?y có c? c?ng vi?c kinh doanh riêng. Bình th??ng khi anh v? nhà thì con ?ang ng?, nh?ng h?m ?ó th?ng bé h?i khó ? nên qu?y khóc.

Anh ?y t?i ngay ch? con ?? d? lúc v?a b??c chan vào nhà. V? c?a em ch?ng t?i khi ch?ng ki?n ?i?u ?ó, ?? ?i rêu rao bu?n chuy?n ?i?n tho?i v?i kh?p h? hàng là làm sao t?i có th? b?t ch?ng tr?ng con ngay khi anh v?a tr? v? nhà sau m?t ngày làm vi?c dài ??y m?t m?i nh? th?".

Ng??i v? tr? k?t thúc bài vi?t b?ng cau h?i mình có làm gì "l?ch chu?n" kh?ng, nh?ng t?t c? m?i ng??i ??u nói c? ch?ng làm gì sai c?.

C? dan m?ng t? thái ?? gi?n d? tr??c cách ngh? và hành ??ng c?a c? em ch?ng:

- "B? tr?ng con thì g?i là "b? ép", m? tr?ng con là vi?c "???ng nhiên" à?", m?t y ki?n bình lu?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- "B?n làm ?n v?i gia ?ình em ch?ng, còn h? thì tr? cho b?n s? ch? trích", m?t ng??i khác nói.

- "Gia ?ình b?n có s? s?p x?p tuy?t v?i ??y ch?, kho?ng th?i gian 1 gi? ??ng h? ?ó chính là th?i gian ch?t l??ng cho m?i quan h? cha con, b?n thì ???c ngh? ng?i n?u mu?n, ho?c làm gì ?ó cho b?n than mình. C? em ch?ng nên h?c h?i b?n m?i ?úng".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?a s? ??ng tình r?ng phan chia vi?c tr?ng con th? nào là chuy?n riêng c?a m?i c?p v? ch?ng. Gi?i phóng s?c lao ??ng ph? n?, l?i kéo ch?ng vào vi?c nhà, ch?m con, s? khi?n gia ?ình h?nh phúc h?n, tình c?m kh?ng khít h?n. N?u ph? n? còn kh?ng th? hi?u và ?ng h? l?n nhau ?? gi?i phóng chính h? thì ai có th? làm thay h? ???c??

Huy?n Anh

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/bi-chi-trich-vi-bat-chong-trong-con-ba-me-tre-dang-dan-phan-phao-20201127115454304.htm