?êm tan h?n ch?ng b? ?i, t?i ho?ng lo?n khi m? ch?ng ti?t l? ly do

Nghe xong tin t?c kh?ng khi?p mà m? ch?ng ti?t l?, t?i bàng hoàng run r?y ??ng kh?ng v?ng.

?êm tan h?n ch?ng b? ?i, t?i ho?ng lo?n khi m? ch?ng ti?t l? ly do - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?nh minh h?a

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i và H. có th?i gian yêu nhau c? 5 n?m tr??c khi làm ?ám c??i. Nh?ng t??ng chúng t?i s? có m?t cu?c h?n nhan th?t h?nh phúc viên m?n. Th? nh?ng t?t c? ?? tan thành may khói.

Sau khi ti?c c??i k?t thúc và khách kh?a ?? ra v? h?t, d?n d?p n?t nh?ng th? còn b?a b?n xong xu?i ?au ??y, t?i vào?phòng tan h?n???nh b?ng bóc phong bì cùng ch?ng. Ai ng? ki?m tra ??n thùng phong bì m?ng c??i thì t?i h?t ho?ng phát hi?n chi?c thùng r?ng kh?ng.

T?i lao ra ngoài tìm H. ?? h?i anh, l? nào nhà ch?ng v?a b? tr?m vi?ng th?m? Nh?ng m?t ?i?u l? lùng n?a là t?i ch?ng tìm th?y ch?ng mình ?au c?. Nh?c ?i?n tho?i g?i cho H. thì kh?ng liên l?c ???c. Ki?m tra l?i m?t l??t phòng tan h?n, t?i r?ng r?i phát hi?n gi?y t? tùy than và ?? ??c cá nhan c?n thi?t nh?t c?a H. c?ng kh?ng cánh mà bay. R? ràng ch?ng t?i ?? "bi?n m?t" cùng v?i t?t c? s???r?i!

T?i ho?ng lo?n ch?y sang g? c?a phòng m? ch?ng. Bà m? c?a cho t?i trong tình tr?ng m?t s?ng ??, cho th?y bà v?a khóc. Cu?ng quyt h?i bà có bi?t H. ?i ?au hay kh?ng, bà g?c xu?ng, kh?ng dám nhìn th?ng vào m?t t?i:?"Nó…??i làm ?n xa?r?i con ?…".

T?i kinh h?i kh?ng th? tin n?i. Ch?ng ?i làm ?n xa mà kh?ng h? nói v?i v? m?t l?i? Ch?a nói còn bi?n m?t ngay trong ?êm tan h?n. Th?t s? quá khó tin!

T?i d?n d?p ch?t v?n m? ch?ng, cu?i cùng bà ?ành nói r? m?i chuy?n. Hóa ra anh r? c?a H. cách ?ay n?a n?m ?? v? nhà báo n? cho v? con g?n 2 t? ??ng. B? m? anh ta kh?ng có ?i?u ki?n, mu?n giúp con trai c?ng l?c b?t tòng tam. Ch? gái H. vay m??n, d?n góp kh?p n?i ch? ???c vài tr?m tri?u, ch?ng th?m tháp vào ?au so v?i s? n? kh?ng l? c?a ch?ng. Cu?i cùng H. ph?i ??ng ra vay m??n cho anh r?, vì kh?ng n? nhìn ch? gái ?au kh? khóc lóc ??n g?y mòn c? ng??i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c nay H. lu?n là ng??i ??ng ??n, t? t?, có uy tín nên m?i vay m??n ???c??nh? th?. Nh?ng thu nh?p c?a anh ch? ? m?c bình th??ng, th?t kh?ng d? dàng ?? tr? ???c s? n? ?y. Sau nhi?u ?êm suy ngh?, H. quy?t ??nh theo b?n bè ?i làm ?n xa v?i m?c l??ng g?p 3 l?n hi?n t?i ?? nhanh tr? h?t n?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH. kh?ng n? chia tay t?i, mà yêu xa thì kh?ng yên tam nên quy?t ??nh c??i t?i v? nhà cho ch?c ?n tr??c. Còn chuy?n t?i sao H. ra ?i vào ?úng ?êm tan h?n, m? ch?ng gi?i thích r?ng H. s? n?u kh?ng ?i lu?n thì sau ?ó s? kh?ng ?ành lòng b? t?i l?i mà ?i ???c. Anh c?ng m??n t?m ch? phong bì m?ng c??i ?? làm l? phí ?i ???ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM? ch?ng b?o H. s? ?i làm kho?ng 2, 3 n?m r?i v? ?oàn t? cùng t?i. Hi?n t?i anh ch?a dám nói chuy?n v?i v? vì bi?t t?i còn gi?n. M?t th?i gian n?a khi t?i ?? bình t?nh l?i thì H. s? ch? ??ng liên l?c v? xin l?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNghe xong tin t?c kh?ng khi?p mà m? ch?ng ti?t l?, t?i bàng hoàng run r?y ??ng kh?ng v?ng. H. ích k? và th?t nh?n tam khi ??i x? v?i t?i nh? v?y. Song b? anh ngay lúc này thì kh?ng n? lòng nào nào vì ngh? ??n 5 n?m tình ngh?a bên nhau. Mà b?o t?i ? nhà m?t mình v?i m? ch?ng m?y n?m tr?i ?? ch? ch?ng thì t?i th?t s? kh?ng cam lòng. T?i r?i b?i kh?ng bi?t quy?t ??nh th? nào, xin m?i ng??i cho t?i m?t l?i khuyên?

Theo Xin gi?u tên

Ph? N? Vi?t Nam

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/dem-tan-hon-chong-bo-di-toi-hoang-loan-khi-me-chong-tiet-lo-ly-do-20201127070355766.htm