?au ??n vì b? ch?ng r?a t?t nghi?p Cao ??ng sao d?y ???c con

"Làm sao c? có th? d?y con n?u m?t bài toán ??n gi?n nh? th? c?ng kh?ng bi?t cách gi?i ch?a k? còn nói ng?ng n?a? C? nên ch?t ?i cho r?i". Nghe ch?ng nói mà Tam xót xa, ch? mu?n nh?y l?u t? v?n.

Hùng và Tam quen bi?t và yêu nhau t? th?i sinh viên. C? hai kh?ng cùng quê, c?ng kh?ng t??ng x?ng v? trình ??. Hùng quê H?i Phòng, t?t nghi?p ??i h?c Kinh t? qu?c dan còn Tam quê B?c Ninh, t?t nghi?p Cao ??ng N?i v? Hà N?i. C? hai c??i nhau ?? ???c 8 n?m và làm vi?c t?i Hà N?i, có v?i nhau 2 m?t con. Hùng làm tr??ng phòng m?t c?ng ty tài chính có thu nh?p 50 tri?u/tháng, trong khi Tam làm nhan viên v?n phòng cho c?ng ty t? nhan, l??ng ch? kho?ng 7 tri?u/tháng.

Cu?c s?ng c?a hai v? ch?ng Hùng và Tam kh?ng hòa h?p nh?t là ? quan ?i?m s?ng. Trong cu?c s?ng hàng ngày, c? hai th?nh tho?ng l?i kh?c kh?u và mau thu?n trong chuy?n d?y con.

M?t s? l?n Tam trách móc Hùng khi anh t? y quy?t ??nh mua xe ? t? hay ??u t? tài chính kh?ng h?i y ki?n v?, Hùng t? ra coi th??ng trình ?? h?c v?n c?a Tam và cho r?ng có nói, có bàn b?c thì v? c?ng kh?ng ?? hi?u bi?t ?? tham gia, có khi l?i còn phá v? k? ho?ch c?a ch?ng.

"Th?c ra chuy?n ch?ng t?i nói khó nghe và coi th??ng v? là thói quen và suy ngh? kh?ng th? b?. Lúc m?i c??i nhau, t?i r?t s?c nh?ng lau d?n thành chai lì" - Tam cho hay.

?au ??n vì b? ch?ng r?a t?t nghi?p Cao ??ng sao d?y ???c con - 1

?nh minh h?a.

?

Tính Tam hay quên nên sau 8 n?m chung s?ng, c? rút ra kinh nghi?m, chuy?n gì liên quan ??n v?t d?ng b? quên, m?t mát là c? "?m ?i" cho xong. Th? mà có l?n Tam b? ch?ng phát hi?n trót b? quên ?i?n tho?i ? trên máy bay nh?ng sau ?ó nhan viên giao l?i, anh m?ng c? té tát: "Ng??i v?i ch? ng?m, n?o kh?ng bi?t ?? làm gì. "Cái ?y" mà kh?ng dính vào ng??i thì c?ng m?t n?t".

Th? nên ??n c? quan, nghe anh ??ng nghi?p an ?i v? v?a b? tr?m m?t xe máy qua ?i?n tho?i: "Th?i, có gì ?au, ??ng nào c?ng m?t r?i c?a ?i thay ng??i mà", Tam ch?nh lòng. C? ??c gì m?t l?n s? s?y c?ng ???c ch?ng th?ng c?m nh? th?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKh?ng hài lòng v?i cách c? x? c?a ch?ng nh?ng Tam v?n b?o, bình th??ng ch?ng c? c?ng là ng??i hi?n lành, yêu th??ng v?, bi?t cách giao ti?p nên ???c b?n bè c? quan, hàng xóm quy l?m. Nh?ng m?i khi n?i nóng, cáu g?t v?i v?, Hùng l?i là m?t ng??i khác. Anh v?ng ra hàng tr?m "m? t?" làm t?n th??ng lòng t? tr?ng c?a c?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?i t?i, sau khi c?m n??c xong, Hùng và Tam l?i thay phiên nhau d?y con. Ch? nh?t tu?n v?a r?i, bu?i t?i Tam b?n gi?t gi? qu?n áo và s?p s?a gi?y t? ?? sáng th? Hai c? quan giao ban thì c? con gái ?ang h?c l?p 2 nh? m? d?y h?c. Th?y ch?ng ?ang ? phòng khách xem tivi, Tam li?n b?o con mang bài ra h?i b?. Ch? có m?i th? mà ch?ng Tam x?a xói r?ng: "Bài d? th? này mà kh?ng làm ???c hay sao mà ph?i ra h?i b?. ?úng là m? ngu d?t sinh ra con c?ng ngu d?t" khi?n Tam s?ng s?. C? nói l?i ch?ng: "Anh kh?ng ???c nói em th? tr??c m?t con. Anh ??ng c?y anh có cái b?ng ??i h?c h?n cao ??ng mà thóa m? v?" thì Hùng s?ng c? lên quát tháo v? ?m ?: "Ngu nh? c? thì có mà d?y ???c ai. M?t bài toán ??n gi?n nh? th? c?ng kh?ng tr? l?i ???c ch?a k? còn nói ng?ng n?a? C? nên ch?t ?i cho r?i" khi?n Tam choáng váng và xót xa.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD8 n?m chung s?ng, Tam hi?u ch?ng mình kh?ng ph?i là ng??i x?u. Anh lo l?ng cho gia ?ình, v? con, kh?ng b? b?ch. Ti?n b?c ki?m ???c c?ng dành h?t cho gia ?ình ch? kh?ng tiêu pha hoang phí cho b?n than. Nh?ng vi?c th??ng xuyên chê v? kém trình ?? h?n mình, ph? mi?ng tr??c m?t con khi?n Tam ?au kh?. M?i th? ch?a ??n m?c ph?i ly h?n nh?ng n?u c? s?ng nh? v?y c? c?m th?y ??i lúc chán ghét cu?c s?ng v? cùng.

Theo Kim Van

Gia ?ình và X? h?i

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/dau-don-vi-bi-chong-rua-tot-nghiep-cao-dang-sao-day-duoc-con-20201127065634303.htm