?i?u cha m? c?n làm ?? nu?i d??ng m?t ??a tr? h?nh phúc

??a tr? nh? cái cay, c?n t??i t?m b?ng ngu?n n??c s?ch, c?n bao b?c b?ng nh?ng yêu th??ng, ?? tr??ng thành, v?ng ch?i và h?nh phúc.

1. Nói nh?ng l?i khuy?n khích ??ng viên

Nh?ng ??a tr? ???c khích l?: "M? tin r?ng con s? làm ???c" s? ?ón nh?n th? thách kh?ng chút s? h?i. Nh?ng ??a tr? ???c ??ng viên "C? lên con nhé" s? lu?n lu?n n? l?c. Nh?ng ??a tr? ???c nghe l?i: "C?m ?n con" s? tr? thành nh?ng ??a tr? bi?t giá tr? c?a lòng bi?t ?n. Ng??c l?i, nh?ng ??a tr? b? nói: "Con ch?ng ???c tích s? gì" s? tr? nên t? ti, lu?n mang y ngh? "mình là ??a b? ?i, ch?ng ???c cái tích s? gì".

2. Ch? ra sai l?m c?a con mà kh?ng chì chi?t, ch? trích

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCon tr? c?n sai l?m ?? l?n lên, ?? tr??ng thành. Hay nói cách khác, sai l?m chính là m?t ph?n trong quá trình con tr??ng thành. N?u b? m? lu?n ch? trích khi con ph?m l?i ho?c th?m chí bao b?c quá ?à ?? con kh?ng m?c l?i thì ??u là nh?ng cách ph?n giáo d?c khi mu?n nu?i d?y m?t ??a tr? tr??ng thành và h?nh phúc v? sau. Tr? s? nh? lau và r?i vào tr?ng thái s? s?t lo au, th?m chí nói d?i ho?c kh?ng nói n?a n?u ti?p t?c ph?m sai l?m l?n sau. Mà ?i?u này r?t d? x?y ra.

3. Kh?ng ??t n?ng ?i?m s?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?u con b?n có thành tích h?c t?p ? tr??ng kh?ng t?t, chúng c?ng kh?ng nên s? h?i vi?c nói v?i b?n. Nh?ng ??a tr? s? h?i th??ng gi?u nh?m nh?ng bài ?i?m th?p ?i và v? cùng s? h?i khi ngh? ??n vi?c b? m? có th? phát hi?n ra.

?i?u cha m? c?n làm ?? nu?i d??ng m?t ??a tr? h?nh phúc - 1

L?i ??ng viên "L?n sau con s? c? g?ng h?n" có tác d?ng m?nh h?n m?i l?i ch? trích vì ?i?m x?u c?a con cái. Minh h?a: Brightside.

Cha m? t?t là nh?ng ng??i có th? gi?i thích v?i con cái r?ng quan tr?ng là h?c t?t ? tr??ng, nh?ng ki?n th?c có ???c m?i th?c s? là v?n ?? ch? kh?ng ph?i ?i?m s?.

4. S?n sàng th?a nh?n l?i sai và xin l?i con

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHành ??ng r?t ??p này khi?n con b?n c?ng s? ??ng th?i h?c ???c cách hành x? gi?ng nh? b?n ?? làm v?i con. Trong cu?c s?ng, nh?ng ng??i lu?n bi?t nh?n l?i v? mình c?ng ??ng th?i là nh?ng ng??i bao dung, ?? l??ng và có ch? s? h?nh phúc cao h?n nh?ng ng??i khác.

Theo Ph??ng Nghi

Gia ?ình và X? h?i

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/dieu-cha-me-can-lam-de-nuoi-duong-mot-dua-tre-hanh-phuc-20201126151050621.htm