Làm th? nào ?? t? ch?i m?t l?i t? tình?

T? ch?i m?t l?i t? tình ch?a bao gi? là m?t vi?c d? dàng. Ng??i t? ch?i ph?i hi?u ???c b?i c?nh và ??i t??ng lúc ?ó ?? ??a ra nh?ng l?i nói sao cho v?a th?ng th?n v?a tinh t? nh?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThay vì nh?ng cau nói quen thu?c nh? "c?u kh?ng ph?i túyp ng??i mình thích" hay "mình ch? mu?n làm b?n", d??i ?ay là m?t s? l?i khuyên giúp b?n t? ch?i thành c?ng mà kh?ng làm t?n th??ng ??n ng??i còn l?i.

Làm th? nào ?? t? ch?i m?t l?i t? tình? - 1

1- Nói r?ng b?n ?ang c?m n?ng m?t ai ?ó khác

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCách d? dàng nh?t ?? t? ch?i ai ?ó chính là chia s? v? vi?c b?n ?ang thích m?t ng??i khác. N?u b?n quen ng??i này t? tr??c và ?? phát hi?n nh?ng d?u hi?u ng??i ?y chu?n b? t? tình, ?i?u t?t nh?t là b?n nên dùng bi?n pháp này ngay tr??c khi h? th? hi?n tình c?m. Cách này s? giúp b?n v?n có th? gi? l?i m?i quan h? b?n bè v?i h? và kh?ng làm t?n th??ng b?t kì ai. Ngoài ra, b?n c?ng kh?ng c?n ph?i ?i sau v? th?ng tin c?a "ng??i khác" mà b?n thích, ch? c?n cho h? bi?t r?ng ánh m?t c?a b?n ?ang kh?ng th?t s? h??ng v? phía h?.

2- Dùng lí do h?c t?p và s? nghi?p ?? t? ch?i

B?n có th? s? d?ng ly do h?c t?p ho?c s? nghi?p ?? t? ch?i m?t l?i t? tình. Vi?c t?p trung vào b?n than là ?i?u mà nh?ng ng??i khác ph?i th?t s? t?n tr?ng. ??ng th?i, ng??i t? tình b?n c?ng có th? s? nh?n ra r?ng mình c?ng c?n ph?i t?p trung vào c?ng vi?c h?n là phí th?i gian suy ngh? và dành tình c?m cho m?t ng??i kh?ng ?? y ??n mình. Có m?t s? ví d? nh? sau:

- Mình c?n t?p trung hoàn toàn s?c l?c vào cu?c thi s?p t?i, nên kh?ng mu?n b? phan tam b?i b?t kì y?u t? nào khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- Mình kh?ng mu?n b?n ph?i hy v?ng quá nhi?u b?i hi?n t?i s? nghi?p c?a mình v?n còn dang d? và mình mu?n có th?i gian dành cho b?n than.

3- Chia s? r?ng b?n v?a m?i b??c ra kh?i m?t m?i tình và ch?a mu?n h?n hò ai c?

?ay là m?t trong nh?ng cách nhanh g?n nh?t nh?ng c?ng gay nhi?u hi?u l?m nh?t. Khi b?n chia s? v? vi?c b?n v?a chia tay m?i tình c? và ch?a s?n sàng v?i ng??i m?i, ng??i ?y s? l?p t?c t?n tr?ng và kh?ng làm phi?n b?n, nh?ng n?u b?n kh?ng có m?t thái ?? th?ng th?n, h? s? ch? ??i và nu?i d??ng hy v?ng vào m?t ngày kh?ng xa s? ???c chung ??i v?i b?n. Vì v?y, h?y c?n th?n l?i nói khi dùng bi?n pháp này, ghi nh? r?ng mình lu?n c?n s? th?ng th?n và d?t khoát.

4- ??a th?/gi?y vi?t tay ?? t? ch?i

N?u b?n kh?ng c?m th?y tho?i mái khi ph?i tr?c ti?p g?p m?t, ho?c ng??i ?ó ch? t? tình qua ?i?n tho?i hay th? tay, thì b?n có th? ch?n cách t? tay vi?t l?i ph?n h?i ?? g?i ?i. Tuy nhiên, ?ay là m?t bi?n pháp kh?ng th?t s? hi?u qu?, b?i khi liên quan ??n nh?ng v?n ?? tình c?m, vi?c nói chuy?n tr?c ti?p lu?n là ?i?u c?n thi?t. Vì v?y, n?u b?n ?? l?a ch?n vi?t th? tay, h?y dành nhi?u tam huy?t cho nó, th? hi?n cho ng??i kia bi?t r?ng b?n ?? suy ngh? r?t nhi?u m?i có th? ??a ra ???c quy?t ??nh này và kh?ng bao gi? mu?n làm t?n th??ng m?t ai.

5- Nói r?ng b?n ?ang g?p ph?i nhi?u c?ng th?ng và c?n gi?i quy?t chúng m?t mình

Ly do c?ng th?ng là m?t v? nh?ng v? quan tr?ng là b?n mu?n gi?i quy?t chúng m?t mình. B?i th??ng khi l?i v?n ?? này ra, ??i ph??ng s? h?t lòng mu?n giúp ??, cùng b?n v??t qua nh?ng khó kh?n ?ó. V?y nên, h?y nh?n m?nh r?ng b?n mu?n t? mình chi?n th?ng nh?ng c?ng th?ng cu?c s?ng tr??c khi ngh? t?i vi?c h?n hò m?t ai. B?n nên c? g?ng càng th?ng th?n càng t?t, kh?ng day d?a ??n c?m xúc quá nhi?u ?? h? nu?i hy v?ng và r?i l?i ph?i th?t v?ng.

Làm th? nào ?? t? ch?i m?t l?i t? tình? - 2

6- T? ch?i b?ng ly do b?n ?? có ng??i yêu

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBi?n pháp này ch?c ch?n kh?ng th? dùng v?i nh?ng ng??i ?? bi?t b?n t? tr??c ho?c có liên ??i v?i các m?i quan h? c?a b?n. Nh?ng ?ay là m?t cách hi?u qu? ??i v?i nh?ng ng??i b?n m?i quen và ch?a h? có liên quan gì ??n nhau tr??c ?ó, nh? t? m?t b?a ti?c ho?c s? ki?n thoáng qua.

7- ??ng c?m th?y có l?i khi ph?i t? ch?i m?t ai ?ó

B?n s? r?i vào tình tr?ng r?i lo?n c?m xúc n?u b?t ??u c?m th?y t?i l?i ho?c h?i l?i khi t? ch?i m?t ai ?ó mình kh?ng thích. ??u tiên, b?n s? lúng túng khi ph?i ??i m?t v?i vi?c nói "kh?ng" v?i ng??i ?ó, d?n ??n nhi?u kh? n?ng cao r?ng b?n s? v? tình làm t?n th??ng h?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?m giác t?i l?i ?y c?ng s? khi?n b?n c?m th?y t?i t? m?i khi g?p ng??i ?ó, m?i quan h? c?a hai b?n s? kh?ng th? hàn g?n, liên ti?p nh?ng kho?ng l?ng khó x? s? xu?t hi?n khi?n b?n càng thêm b?i r?i. H?y tránh s? khó x? này b?ng cách xóa b? c?m giác t?i l?i kh?i tam trí ngay t? nh?ng phút ban ??u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDù có s? d?ng cách nào ?i ch?ng n?a, khi t? ch?i m?t ai ?ó, nguyên t?c ??u tiên chính là th?ng th?n. B?n c?n nói r? v?i h? v? tình c?m c?a mình ch? kh?ng ph?i "t?m th?i" t? ch?i, hay ?? cho ng??i ?y hy v?ng quá nhi?u khi b?n ch?ng th? cho h? ?i?u h? mu?n.

Theo Qu?nh Nguy?n

VOV.VN

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/lam-the-nao-de-tu-choi-mot-loi-to-tinh-20201126093914446.htm