Làm th? nào ?? gi? m?i quan h? t?t ??p v?i nhà ch?ng?

H?u h?t ch? em ??u c?m th?y khó kh?n khi hòa nh?p v?i gia ?ình nhà ch?ng vì nh?ng khác bi?t v? hoàn c?nh, quan ?i?m s?ng. V?y làm th? nào ?? xay d?ng m?i quan h? t?t ??p v?i nhà ch?ng?

Coi nhà ch?ng là gia ?ình ch? kh?ng ph?i ??i th??

H?y ch?p nh?n s? th?t r?ng h? là gia ?ình c?a ch?ng b?n, n?i mà ng??i b?n ??i c?a b?n ?? l?n lên và anh ?y yêu th??ng gia ?ình mình h?n t?t c?. B?n h?y ghi nh? ?i?u này và s? th?y gia ?ình bên ch?ng tr? nên d? ch?u ??ng h?n, m?i th? c?ng s? su?n s? h?n.

Vì th?, h?y coi h? nh? gia ?ình ch? kh?ng ph?i ??i th?. Nhi?u ng??i cu?i cùng l?i làm h?ng m?i quan h? v?i nhà ch?ng vì coi h? là ??i th?, là ng??i lu?n áp ??t nh?ng yêu c?u. Và trong tr??ng h?p có b?t k? xung ??t nào x?y ra, h?y c? g?ng xem xét t? quan ?i?m c?a h? và ??i x? v?i h? nh? gia ?ình, ch? kh?ng ph?i ??i th?. N?u b?n nhìn m?i th? t? góc ?? c?a h?, b?n có th? d? dàng th?u hi?u và th?ng c?m cho h?.

Kìm nén cái t?i c?a b?n

H?u h?t các m?i quan h? ?? v? là do cái t?i thái quá c?a m?i ng??i. Vì v?y, b?n h?y tuan theo quy t?c r?t ??n gi?n ?ó là h?y khiêm t?n và c? g?ng tránh m?i xung ??t v?i nhà ch?ng n?u có th?. H?y l?p ??y kho?ng cách gi?a b?n v?i nhà ch?ng b?ng tình yêu, s? th?u hi?u và tránh ?? cái t?i chen vào b?t c? lúc nào.

Thêm vào ?ó, nên tránh so sánh gia ?ình b?n v?i gia ?ình nhà ch?ng. Hoàn c?nh, ?i?u ki?n s?ng và quan ?i?m s?ng c?a m?i gia ?ình là khác nhau; và k? v?ng c?a b?n v? gia ?ình nhà ch?ng s? lu?n khác v?i k? v?ng v? gia ?ình nhà b? m? b?n. H?y ch?p nh?n s? khác bi?t này thay vì ch?ng l?i nó. Và m?i quan h? c?a b?n v?i gia ?ình ch?ng s? có l?i, t?t ??p h?n.?

Làm th? nào ?? gi? m?i quan h? t?t ??p v?i nhà ch?ng? - 1
?nh minh h?a

H?y c? g?ng làm quen v?i gia ?ình ch?ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChúng ta có xu h??ng kh?ng thích ho?c ph?t l? nh?ng ng??i mà chúng ta kh?ng th?c s? bi?t h? là ai. Do v?y, sau khi ?? ???c gi?i thi?u v? gia ?ình ch?ng, h?y c? g?ng ?? làm quen v?i h?. Tr??c tiên ?ó là nh?ng ng??i l?n tu?i trong nhà, sau ?ó là anh ch? em c?a ch?ng b?n, r?i ??n nh?ng ng??i nh? tu?i h?n. H?y nh? ch?ng b?n ch? r? h?n v? tên các thành viên và các m?i quan h? trong gia ?ình anh ?y, giúp b?n hi?u r? h?n v? nhà ch?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN? c??i là kh?i ??u cho nhi?u ?i?u tuy?t v?i, trong ?ó có c? nh?ng m?i quan h?. B?t c? khi nào g?p gia ?ình ch?ng, h?y nh? n? n? c??i th?t lòng. Và vì b?n là thành viên m?i, nên h?y b?t ??u cu?c trò chuy?n v?i h? tr??c. H?y s?n sàng ch?p nh?n b?t k? cau tr? l?i, ph?n h?i nào và c?ng ??ng ng?c nhiên n?u b?n nh?n ???c cau ??i khi quá ng?n g?n hay cáu k?nh. H?y nh? r?ng b?n ? ?ó vì ch?ng b?n và b?n v?n là ng??i l? nên h? c?n th?i gian ?? làm quen v?i b?n.

Than thi?n v?i tr? nh?

Tr? em lu?n d? ti?p c?n và l?y lòng h?n so v?i ng??i l?n. C? g?ng ch?i v?i nh?ng ??a tr? c?a gia ?ình ch?ng ho?c k? chuy?n cho chúng nghe. Th?nh tho?ng b?n ??n ch?i và mang s? c? la ho?c k?o cho chúng. H?y ?? ng??i l?n tu?i trong gia ?ình th?y r?ng b?n là m?t ng??i than thi?n và vui v?. B?n c?ng nên t?n tr?ng thói quen, nguyên t?c c?a gia ?ình ch?ng. N?u h? kh?ng cho phép l? tr? ?n ?? ng?t thì h?y tránh mua ?? ng?t cho b?n tr? và thay b?ng nh?ng món quà khác.

T?n tr?ng ng??i l?n

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? hi?n s? t?n tr?ng v?i nh?ng ng??i l?n tu?i trong gia ?ình ch?ng khi b?n nói chuy?n, ?n u?ng ho?c ngay c? khi b?n ch? ng?i tr??c m?t h? mà ch?ng làm gì. T?t nh?t là ??ng m?i mê ch?i ?i?n tho?i mà kh?ng b?n tam ??n s? có m?t c?a h?. H?y th? hi?n s? chú y ??n cu?c trò chuy?n v?i h? ho?c món ?n b?n ?ang ?n. S? chú y c?a b?n s? gay ?n t??ng t?t v?i h?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?n c?ng có th? h?i m?t vài cau chuy?n v? gia ?ình ?? th? hi?n s? quan tam c?ng nh? hi?u h?n v? gia ?ình ch?ng. N?u ch?ng may h? mu?n t? v? cho nh?ng cau chuy?n th?t hay thì h?y ch? c??i và l?ng nghe là ???c.

Là chính mình

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?y c? là chính mình và b?n kh?ng c?n ph?i hành ??ng ch? ?? l?y lòng, ?? h? yêu quy b?n dù th?c tam b?n kh?ng mu?n làm v?y. H?y th? hi?n r?ng b?n chan thành trong m?i vi?c b?n làm và nh?ng gì b?n nói trong m?i cu?c trò chuy?n. C?ng kh?ng có h?i gì khi chia s? v?i h? m?t vài ?i?m thi?u sót c?a b?n. Còn kh? n?ng và tài n?ng c?a b?n, thì h?y th? hi?n khi làm ?i?u gì ?ó cho h?n là ch? k? l?.

??ng bao gi? so sánh gia ?ình hai bên?

T?t c? m?i ng??i ??u khác nhau. B? m? b?n và b? m? ch?ng s? kh?ng bao gi? gi?ng nhau. Khi b?n so sánh hai bên gia ?ình v?i nhau, m?i th? s? tr? nên t?i t? h?n. Vì v?y, h?y ch?p nh?n gia ?ình nhà ch?ng nh? hi?n t?i và th? hi?n tình yêu v?i h?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng ??ng bao gi? khoe khoang v? gia ?ình b?n v?i nhà ch?ng. B?n có th? k? nh?ng ?i?u v? b? m? hay gia ?ình ru?t th?t c?a mình nh?ng ??ng khoe khoang, khoác lác v? nh?ng th? gia ?ình b?n có. ?i?u này có th? khi?n b? m? ch?ng b?n khó ch?u ho?c gay ra nh?ng nh?n xét tiêu c?c.

Gi? liên l?c v?i h?

N?u b?n kh?ng ? chung nhà v?i b? m? ch?ng, h?y dành th?i gian ?? nh?n tin ho?c g?i ?i?n cho h? trong tu?n, trong tháng. Ch?c ch?n h? s? c?m ??ng và ?i?u này s? giúp ích r?t nhi?u cho vi?c g?n k?t m?i quan h? c?a b?n v?i nhà ch?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên c?nh ?ó, h?y làm cho h? c?m th?y r?ng b?n th?a nh?n, quan tam ??n h?. Ghi nh? ngày sinh nh?t, ngày k? ni?m và ??n ngày ?ó h?y g?i l?i chúc m?ng hay m?t món quà nào ?ó. N?u b?n ?? có con, h?y c?p nh?t và chia s? nh?ng s? ki?n c?a con b?n cho b? m? ch?ng vì h? c?ng r?t quan tam ??n ??a cháu c?a h? và c? g?ng s?p x?p th?i gian ?? con b?n v? g?p ?ng bà th??ng xuyên.

Lu?n ?ng h? ch?ng b?n

?ó là gia ?ình c?a ch?ng b?n và s? lu?n là nh? v?y. N?u b?n ??t ch?ng mình vào xung ??t gi?a b?n v?i gia ?ình ch?ng, vào th? k?t khi ph?i l?a ch?n gi?a v? và gia ?ình thì s? ch? gay thêm c?ng th?ng. Vì th?, ch? c?n b?n c? g?ng ??ng ?? tam nh?ng vi?c nh? nh?t và ?ng h? v? trí c?a ch?ng b?n trong m?i quan h? v?i ng??i than c?a anh ?y là ???c. Thêm vào ?ó, h?y khen ng?i ch?ng b?n. H?y ?ánh giá cao ch?ng b?n và ?? c?p ??n nh?ng ph?m ph?m ch?t tuy?t v?i c?a h?; th? hi?n s? ng??ng m?, t?n tr?ng, yêu th??ng mà b?n dành cho ng??i b?n ??i c?a mình.

C?ng nên nói t?t v? ch?ng b?n khi nói chuy?n v?i m? ch?ng. ??ng bao gi? nói x?u con trai c?a bà theo b?t k? cách nào cho dù b?n có c?m th?y tho?i mái th? nào khi chia s? m?i th? v?i bà. Bà là m? c?a ch?ng b?n và theo b?n n?ng b?o v? c?a ng??i m? thì t?t c? nh?ng gì b?n nh?n ???c là s? kh?ng hài lòng, th?m chí là ghét b? n?u b?n nói x?u v? ch?ng b?n.

Theo Ly Nam

VOV.VN

Link n?i dung: http://omayaclub.com/tinh-yeu-gioi-tinh/lam-the-nao-de-giu-moi-quan-he-tot-dep-voi-nha-chong-20201125230524785.htm