Ch?a có d?u hi?u cho th?y ng??i t? cáo ???ng s?t Nh?n-ga Hà N?i b? xam h?i

(Dan trí) - ??n th?i ?i?m thanh tra, ?ng L??ng Xuan Bình - nguyên Phó Tr??ng Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i - ch?a cung c?p ???c d?u hi?u gì cho th?y b?n than và gia ?ình ?ng b? xam h?i, ?e d?a.

Phó T?ng Thanh tra Chính ph? Nguy?n V?n Thanh v?a ky th?ng báo K?t lu?n thanh tra theo ??n t? cáo m?t s? n?i dung c?a D? án tuy?n ???ng s?t ?? th? Nh?n - ga Hà N?i.

Qua thanh tra cho th?y m?t s? n?i dung t? cáo c?a ?ng L??ng Xuan BìnhHình ảnh gây sốc khi chơi CD - nguyên Phó Tr??ng Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i là có c? s?.

Ch?a có d?u hi?u cho th?y ng??i t? cáo ???ng s?t Nh?n-ga Hà N?i b? xam h?i - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng L??ng Xuan Bình (?nh: ??c Minh).

Tr??c khi ?ng Bình có ??n t? cáo, ?ng ?? có m?t s? báo cáo v? nh?ng sai ph?m c?a Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i (MRB)Hình ảnh gây sốc khi chơi CD lên Bí th? Thành ?y Hà N?i và Ch? t?ch UBND TP Hà N?i.

?y ban Ki?m tra Thành ?y Hà N?i ?? t? ch?c giám sát, Ch? t?ch UBND TP Hà N?i ?? giao Chánh Thanh tra thành ph? Hà N?i thành l?p ?oàn ?? xem xét, nh?ng ?ng Bình kh?ng nh?t trí và ti?p t?c có ??n g?i các c? quan Trung ??ng t? cáo v? các sai ph?m c?a Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK?t lu?n c?a Thanh tra Chính ph? cho bi?t, trong quá trình c?ng tác ? v? trí Phó Tr??ng Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i, ?ng Bình kh?ng b? k? lu?t và lu?n hoàn thành nhi?m v? ???c giao.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNguyên nhan ?ng Bình kh?ng ???c b? nhi?m l?i là khi l?y phi?u tín nhi?m trong h?i ngh? cán b? viên ch?c, ?ng kh?ng ??t t? l? s? phi?u c?n thi?t. Tuy nhiên, k?t qu? l?y phi?u tín nhi?m c?a t?p th? ??ng ?y Ban và l?nh ??o Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i thì ?ng Bình ??t s? phi?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? n?i dung kh?ng b?o v? ng??i t? cáo, Tr??ng ?oàn thanh tra c?a Thanh tra Chính ph? ?? báo cáo ng??i ra quy?t ??nh thanh tra và ti?n hành trao ??i n?i dung này v?i l?nh ??o Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i. ??n th?i ?i?m thanh tra, ?ng L??ng Xuan Bình ch?a cung c?p ???c d?u hi?u gì cho th?y b? xam h?i hay ?e d?a ??n b?n than và gia ?ình ?ng vì t? cáo.

C? quan thanh tra ?? ?? ngh? Thành ?y Hà N?i xem xét l?i quá trình c?ng tác c?a ?ng Bình, trên c? s? ?ó ??m b?o quy?n l?i cho ?ng, kh?ng ?? tình tr?ng khi?u ki?n kéo dài.

??ng th?i xem xét, gi?i quy?t theo th?m quy?n ??i v?i n?i dung t? cáo v? d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t trong c?ng tác thanh tra c?a Thanh tra thành ph? Hà N?i.

Nh? Dan trí ?? ph?n ánh, n?m 2018 Thanh tra Chính ph? ?? t?ng có k?t lu?n v? nh?ng n?i dung trên. ??n n?m 2019, ?ng L??ng Xuan Bình ?? g?i v?n b?n t?i Thanh tra Chính ph? ?? ngh? có bi?n pháp b?o v? quy?n l?i c?a ?ng sau nhi?u n?m t? cáo sai ph?m t?i d? án????ng s?t ?? th? Nh?n- Ga Hà N?i?.

"T?i ?? có v?n b?n xin ngh? vi?c kh?ng l??ng vì Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i b? trí c?ng vi?c kh?ng phù h?p n?ng l?c chuyên m?n c?a t?i và liên t?c có ??ng thái, bi?u hi?n trù d?p ng??i t? cáo trong su?t th?i gian qua" - ?ng Bình nói v?i PV Dan trí n?m 2019.

Th? Kha

Link n?i dung: http://omayaclub.com/xa-hoi/chua-co-dau-hieu-cho-thay-nguoi-to-cao-duong-sat-nhonga-ha-noi-bi-xam-hai-20201125173319296.htm