Nhi?u b?t ng? v? 11 ??i h?c Vi?t Nam vào B?ng x?p h?ng QS Chau á 2021

(Dan trí) - T? ch?c giáo d?c QS (Quacquarelli Symonds) có tr? s? t?i V??ng qu?c Anh v?a c?ng b? k?t qu? x?p h?ng các ??i h?c t?t nh?t trong khu v?c Chau á 2021 (QS Asia University Rankings 2021).

N?m nay, Vi?t Nam có 11 c? s? giáo d?c ??i h?c ???c x?p h?ng trong s? 634Hình ảnh gây sốc khi chơi CD c? s? giáo d?c ??i h?c ???c T? ch?c này ?ánh giá là t?t nh?t trong toàn Chau á.

T?ng thêm 3 tr??ng so v?i n?m 2020 g?m: ?HQG TPHCM, ?HQG Hà N?i, Tr??ng ?H T?n ??c Th?ng, Tr??ng ?H Bách khoa Hà N?i, Tr??ng ?H Duy Tan, ?H Hu?, ?H ?à N?ng, Tr??ng ?H C?n Th?, Tr??ng ?H S? ph?m Hà N?i, Tr??ng ?H C?ng nghi?p TPHCM, Tr??ng ?H Kinh t? TPHCM.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?m nay, có s? góp m?t thêm 03 c? s? giáo d?c ??i h?c là Tr??ng ?H S? ph?m Hà N?i, Tr??ng ?H C?ng nghi?p TPHCM, Tr??ng ?H Kinh t? TPHCM.

Nh? v?y, v?i 237 ??i h?c và tr??ng ??i h?c c?a Vi?t Nam, ??n nay có 4,64% c? s? giáo d?c ??i h?c trong c? n??c có tên trong b?ng x?p h?ng khu v?c c?a T? ch?c này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT? l? này có th? khiêm t?n, nh?ng so v?i b? dày phát tri?n giáo d?c ??i h?c theo chu?n qu?c t? ch? m?i vài ch?c n?m g?n ?ay, nh?t là ch? sau th?i gian thí ?i?m t? ch? ??i h?c theo Ngh? quy?t 29-NQ/TW và Ngh? quy?t 77/NQ-CP thì r?t ?áng khích l? so v?i truy?n th?ng phát tri?n ??i h?c lau ??i c?a các n??c khác trong khu v?c.

Tuy nhiên, trong s? 11 ??i h?c và tr??ng ??i h?c c?a Vi?t Nam ???c x?p h?ng n?m nay thì có nhi?u tr??ng t?t h?ng, c? th?:? ?HQG TPHCM có h?ng 158?(t?t 15 h?ng so v?i n?m 2020 là:?143), ?HQG Hà N?i x?p h?ng?160?(t?t 13 h?ng so v?i n?m 2020 là:?147), Tr??ng ?H Bách khoa Hà N?i x?p h?ng 301-350 (t?t h?ng so v?i n?m 2020 là:?261-270), ?H ?à N?ng ?? gi? ???c nguyên h?ng); ?H C?n Th? x?p h?ng 451-500 (t?t h?ng so v?i n?m 2020 là: 401-450).

??c bi?t, Tr??ng ?H T?n ??c Th?ng x?p h?ng 163 (t?ng 44 h?ng so v?i n?m 2020 là: 207); Tr??ng ?H Duy Tan x?p h?ng 351-400 (t?ng h?ng v?i v?i n?m 2020 là: 451-500 g?n c? tr?m h?ng); ?H Hu? và ?H ?à N?ng cùng thu?c nhóm 401-450Hình ảnh gây sốc khi chơi CD (?H Hu? t?ng h?ng so v?i n?m 2020 là: 451-500.

Tr??ng ??i h?c s? ph?m Hà N?i có h?ng 551-600 r?t t?t so v?i m?t tr??ng m?i xu?t hi?n l?n ??u. Các tr??ng nh? ??i h?c c?ng nghi?p TPHCM và ??i h?c kinh t? TPHCM ??ng h?ng 601+.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng tr??ng ??i h?c m?i xu?t hi?n trong b?ng này n?m nay thì ch?a có s? li?u ?? so sánh s? t?ng tr??ng; nh?ng vi?c xu?t hi?n ???c trong b?ng này ?? là thành c?ng l?n c?a các tr??ng này.

Nhi?u b?t ng? v? 11 ??i h?c Vi?t Nam vào B?ng x?p h?ng QS Chau á 2021  - 1
V?i Tr??ng ?H T?n ??c Th?ng (TDTU), ngoài vi?c t?ng 44 h?ng so v?i n?m 2020 thì tr??c ?ó Tr??ng c?ng ?? t?ng 84 h?ng so v?i n?m 2019.

Nh? v?y, ch? trong hai n?m, TDTU ?? t?ng 128 Hình ảnh gây sốc khi chơi CDh?ng, m?c t?ng h?ng nhi?u nh?t ? Vi?t Nam và c?ng thu?c nhóm các tr??ng có m?c t?ng h?ng ?n t??ng nh?t c?a Chau á.

V?i v? trí x?p h?ng th? 163 trong B?ng x?p h?ng 2021, TDTU ch? x?p sau vài h?ng so nhi?u ??i h?c danh ti?ng và lau ??i trong khu v?c Chau á nh? Chungnam National University (Hàn Qu?c), National Chung Cheng University (?ài Loan) và v??t các tr??ng ??i h?c lau ??i khác nh? Yokohama National University (Nh?t B?n), Prince of Songkla University (Thái Lan), Nagasaki University (Nh?t B?n),…

Nhi?u b?t ng? v? 11 ??i h?c Vi?t Nam vào B?ng x?p h?ng QS Chau á 2021  - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTDTU th? hi?n s? t?ng h?ng ? nhi?u tiêu chí, trong ?ó có các tiêu chí v? Academic Reputation (Danh ti?ng v? h?c thu?t) và Employer Reputation (Danh ti?ng nhà tuy?n d?ng).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??c bi?t, Tr??ng TDTU ??t ?i?m r?t cao v? các ch? s? quan tr?ng trong nghiên c?u nh? Citations per Paper (Ch? s? trích d?n/ bài báo), International Research Network (M?ng l??i nghiên c?u qu?c t?), International Faculty (gi?ng viên ng??i n??c ngoài), Inbound exchange (Sinh viên trao ??i trong n??c), Outbound exchange (Sinh viên trao ??i n??c ngoài).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, QS Chau á ?ánh giá r?t cao vi?c TDTU t?ng h?ng trong 3 n?m liên t?c và kh?ng có xu?t hi?n b?t c? d?u hi?u r?i ro nào trong các ch? s? phát tri?n c?a m?t ??i h?c ?úng chu?n.

Nhi?u b?t ng? v? 11 ??i h?c Vi?t Nam vào B?ng x?p h?ng QS Chau á 2021  - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQS Chau á x?p h?ng các ??i h?c d?a trên 11?tiêu chí v?i tr?ng s? khác nhau, g?m: Danh ti?ng v? h?c thu?t (30%); Danh ti?ng nhà tuy?n d?ng (20%); T? l? gi?ng viên/sinh viên (10%); T? l? ??i ng? gi?ng viên có trình ?? ti?n s? (5%); T? s? bài báo xu?t b?n trên gi?ng viên (5%); Ch? s? trích d?n trên bài báo (10%); M?ng l??i nghiên c?u qu?c t? (10%); Gi?ng viên qu?c t? (2,5%); Sinh viên qu?c t? (2,5%); Sinh viên trao ??i trong n??c (2,5%); Sinh viên h?c trao ??i n??c ngoài (2,5%).

Tính ??n cu?i tháng 11/2020, TDTU ?? ???c x?p h?ng t?t trong h?u nh? t?t c? các B?ng x?p h?ng ??i h?c uy tín qu?c t? (B?ng d??i ?ay-n?m 2020). ?ay là thành qu? c?a vi?c t? ch? ??i h?c và qu?n tr? ??i h?c xu?t s?c trong m?t kho?ng th?i gian liên t?c 13 n?m v?a qua.

??i h?c

ARWU

US News

THE

THE Impact

QS

QS Asia

URAP

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDUI GreenMetrics

VNU HCM

?

1271

1001+

?

701-750

143

1107

?

VNU HN

?

949

801-1000

?

801-1000

147

1181

?

TDTU

701-800

623

?

301-400

?

207

960

165

HUST

?

1356

801-1000

301-400

?

261-270

1534

?

Hue U

? ? ? ? ?

451-500

2387

?

CTU

? ? ? ? ?

401-450

2248

?

DTU

? ? ? ? ?

451-500

1147

?

UDN

? ? ? ? ?

401-450

? ?

(Tình hình ???c x?p h?ng b?i các t? ch?c qu?c t? c?a nh?ng ??i h?c TOP ??u Vi?t Nam n?m 2020)

H?ng H?nh

Link n?i dung: http://omayaclub.com/giao-duc-huong-nghiep/nhieu-bat-ngo-ve-11-dai-hoc-viet-nam-vao-bang-xep-hang-qs-chau-a-2021-20201125172038519.htm