B?y kh? h?p s?c c?u ??ng lo?i kh?i b? tr?n ?n th?t

(Dan trí) - Nh?n th?y m?t cá th? b? tr?n "kh?ng" t?n c?ng, b?y kh? m? ?? h?p s?c ?? gi?i c?u ??ng lo?i kh?i b? ?n th?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? vi?c x?y ra trong m?t r?ng r?m ? Costa Rica, khi các nhà khoa h?c ?ang quan sát m?t b?y kh? m? ch?i ?ùa ?? ghi nh?n các hành vi c?a loài kh? này, thì ti?ng kêu th?t thanh t? m?t cá th? trong ?àn ?? thu hút s? chú y c?a các nhà khoa h?c l?n nh?ng cá th? khác trong ?àn kh?.

Lúc này, các nhà khoa h?c m?i nh?n th?y r?ng m?t con kh? trong ?àn ?ang b? m?t con tr?n c? l?n t?n c?ng và qu?n ch?t. Thay vì b? ch?y, nh?ng con kh? khác trong ?àn ?? kh?ng ng?n ng?i nguy hi?m, l?p t?c lao ??n h?p s?c ?? gi?i c?u cho ??ng lo?i.

Nh?ng con kh? ?? c?n con tr?n và c? g?ng kéo con kh? b? t?n c?ng ra kh?i vòng si?t c?a k? s?n m?i. Cu?i cùng, nh?ng n? l?c này ?? ???c ??n ?áp khi b?y kh? ?? c?u ???c ??ng lo?i c?a mình thoát kh?i "l??i hái t? th?n".

B?y kh? h?p s?c c?u ??ng lo?i kh?i b? tr?n ?n th?t

Các nhà khoa h?c cho bi?t ?ay là m?t kho?nh kh?c ??c bi?t ?n t??ng, giúp h? có th? hi?u r? h?n v? tính c?ng ??ng c?a loài kh? m?.

Kh? m? (hay còn g?i là kh? th?y tu, kh? Capuchin) là loài kh? phan b? ch? y?u ? khu v?c Trung M?, Nam M? và B?c Argentina. ??c ?i?m c?a loài kh? này là s? h?u b? rau và ch?m l?ng ? ??u và c?a nh?ng con ??c, khi?n nhi?u ng??i liên t??ng ??n lo?i m? trùm kín ??u c?a các th?y tu. ?ay c?ng chính là ngu?n g?c tên g?i c?a lo?i kh? này.

T.Th?y
Theo GeoBeats

Link n?i dung: http://omayaclub.com/khoa-hoc-cong-nghe/bay-khi-hop-suc-cuu-dong-loai-khoi-bi-tran-an-thit-20201125164300320.htm