B? tr??ng K? ho?ch và ??u t? "h?a" ??a hàng t? USD vào kh?i nghi?p sáng t?o

(Dan trí) - B? tr??ng B? KH&?T cam k?t ??a hàng t? USD vào kh?i nghi?p sáng t?o t?i Trung tam ??i m?i sáng t?o Qu?c gia t?i Di?n ?àn Qu? ??u t? Kh?i nghi?p sáng t?o Vi?t Nam 2020 v?a di?n ra ? Hà N?i ngày 25/11.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo B? tr??ng B? K? ho?ch và ??u t? (KH&?T), trong n?m 2019, B? ?? ?? xu?t Th? t??ng Chính ph? ban hành Quy?t ??nh thành l?p Trung tam ??i m?i sáng t?o Qu?c gia tr?c thu?c B? KH&?T ?? th?c hi?n vai trò ch? th? trong k?t n?i và thu hút các ngu?n l?c cho ??i m?i sáng t?o.

B? tr??ng K? ho?ch và ??u t? h?a ??a hàng t? USD vào kh?i nghi?p sáng t?o - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tr??ng B? KH&?T Nguy?n Chí D?ng phát bi?u t?i Di?n ?àn Qu? ??u t? Kh?i nghi?p Sáng t?o Vi?t Nam 2020 di?n ra ? Hà N?i ngày 25/11. (?nh VGP)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB??c sang n?m 2020, B? ti?p t?c ?? xu?t Chính ph? ban hành Ngh? ??nh s? 94 v? các c? ch? chính sách ?u ??i ??c thù cho Trung tam nh?m t?o ?i?u ki?n t?t nh?t cho ho?t ??ng k?t n?i, thúc ??y ??i m?i sáng t?o c?a Trung tam.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"M? hình c?a trung tam ??i m?i sáng t?o có th? nhan r?ng ra các ??a ph??ng, ra các khu v?c nh?m khai thác t?i ?a l?i th? phát tri?n c?a t?ng vùng, t?ng ??a bàn" - B? tr??ng B? KH&?T nói.

Theo l?i B? tr??ng Nguy?n Chí D?ng, Trung tam ??i m?i, sáng t?o qu?c gia ???c b? trí c? s? ho?t ??ng t?i Hòa L?c và Hà N?i, d? ki?n xay d?ng c? s? v?i t?ng di?n tích s? d?ng 35.000 m2 s? là n?i quy t? các doanh nghi?p, t?p ?oàn c?ng ngh? l?n trong và ngoài n??c, n?i cung c?p các phòng lab nghiên c?u, th? nghi?m s?n ph?m theo chu?n m?c qu?c t? nh?m ?em ??n ?i?u ki?n h? t?ng t?t nh?t cho nghiên c?u phát tri?n các y t??ng c?ng ngh?.

S? ra ??i và ?i vào ho?t ??ng c?a Trung tam s? ??a các y t??ng ??i m?i sáng t?o vào m?t h? sinh thái ??y ??, hoàn ch?nh v?i k?t n?i tr?c ti?p t?i các ch? th? c?a h? sinh thái và s? d?ng các c? ch? thu?n l?i ?? thúc ??y nghiên c?u và th??ng m?i hóa s?n ph?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? KH&?T cam k?t Trung tam ??i m?i sáng t?o qu?c gia s? ??ng hành cùng các qu? ??u t? g?m nh?ng doanh nghi?p kh?i nghi?p ???c rót v?n. Và k? v?ng s? h? tr?, ??a vào hàng t? USD vào kh?i nghi?p sáng t?o.

T?i Di?n ?àn, Phó Th? t??ng V? ??c ?am cho bi?t: "Vi?t Nam kh?ng có c?ng ngh? tiên ti?n nh?t hay h? th?ng y t? t?t nh? nhi?u n??c nh?ng ?? ch?ng d?ch hi?u qu? b?ng nh?ng gi?i pháp thi?t th?c, sát v?i ?i?u ki?n th?c ti?n. C?ng ??ng Startup ?? nh? v?y ch?a?"

B? tr??ng K? ho?ch và ??u t? h?a ??a hàng t? USD vào kh?i nghi?p sáng t?o - 2

Phó Th? t??ng Chính ph? V? ??c ?am phát bi?u t?i Di?n ?àn Qu? ??u t? Kh?i nghi?p Sáng t?o Vi?t Nam 2020 (?nh VGP)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhó Th? t??ng ??t v?n ?? và d?n ch?ng s? v??n lên chi?m l?nh th? tr??ng trong n??c và b??c ra bên ngoài c?a m?t s? doanh nghi?p Startup là do ?? ?i vào gi?i quy?t nh?ng bài toán r?t thi?t th?c.

C?ng ngh? có th? kh?ng b?ng n??c ngoài nh?ng các doanh nghi?p Startup c?a Vi?t Nam ?? phát tri?n m? hình kinh doanh, cách làm m?i, t? kinh nghi?m trong n??c ?? v??n ra th? gi?i.

"Các doanh nghi?p Startup c?a Vi?t Nam ?? thi?t th?c h?n, sát v?i th?c ti?n h?n, d?a vào th? tr??ng l?n ? trong n??c, nhu c?u ?a d?ng, c? th? c?a ng??i dan ?? phát tri?n" - Phó Th? t??ng ?ánh giá.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Chúng ta huy ??ng s?c m?nh c?a c?ng ??ng ?? t?o ra nh?ng n?n t?ng, h? sinh thái, d? li?u l?n ?? sau này c?ng ??ng, trong ?ó có các doanh nghi?p Startup tìm th?y c? h?i kinh doanh c?a mình" - Phó Th? t??ng nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo Phó Th? t??ng, trong phòng ch?ng d?ch Covid-19, m?i ho?t ??ng ??u ph?i ?i?u ch?nh, v?n ?? c?ng ??t ra ??i v?i c?ng ??ng Startup, ??u t? m?o hi?m.

Trong ?i?u ki?n th? gi?i có nhi?u bi?n ??ng, khó d? báo dài h?n, sát th?c t? thì t? nh?ng c?ng ty l?n ??n doanh nghi?p non tr? ph?i có kh? n?ng ?i?u ch?nh linh ho?t, ngay l?p t?c m?i có c? h?i phát tri?n.

Phó Th? t??ng tin t??ng ch?c ch?n s? t?o ra xung l?c m?i cho c?ng ??ng doanh nghi?p Startup. "C?ng ??ng Startup, h?n lúc nào h?t c?n n?m ch?t tay nhau t?o thành m?ng l??i, có s? k?t n?i kh?ng phan bi?t trong n??c hay n??c ngoài, k?t n?i c? doanh nghi?p theo m? hình truy?n th?ng và doanh nghi?p Startup, thì c?ng ??ng Startup s? có nh?ng b??c ti?n l?n h?n, t?o ra nh?ng xung l?c m?i, cùng góp ph?n ??a ??t n??c phát tri?n nhanh h?n, b?n v?ng h?n; góp ph?n vào phát tri?n trong khu v?c, gi?i quy?t nh?ng v?n ?? chung c?a nhan lo?i" - Phó Th? t??ng nói.

An Linh

Link n?i dung: http://omayaclub.com/kinh-doanh/bo-truong-ke-hoach-va-dau-tu-hua-dua-hang-ty-usd-vao-khoi-nghiep-sang-tao-20201125164044737.htm