12 l?n Mike Tyson h? knock-out ??i th? trong s? nghi?p

(Dan trí) - Theo quy ??nh ? tr?n tái ??u v?i v? s? huy?n tho?i Roy Jones Jr, v? s? Mike Tyson s? kh?ng ???c phép h? knock-out ??i th?. Nh?ng s? nghi?p c?a ?ng n?i ti?ng nh? nh?ng l?n h? ?o ván ??i th? c?a mình.

"V? s? thép" Mike Tyson chu?n b? ??i ??u v?i huy?n tho?i Roy Jones Jr trong l?n tái xu?t c?a s? nghi?p vào ngày 29/11 t?i ?ay. M?c dù v?y, khi c? hai tay ??m ??u ?? b??c sang tu?i ngo?i ng? tu?n, ban t? ch?c ?? ??a ra quy ??nh c?m hai v? s? h? knock-out ??i th? nh?m b?o ??m s? an toàn s?c kh?e cho c? hai.

12 l?n Mike Tyson h? knock-out ??i th? trong s? nghi?p - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMike Tyson t?ng 44 l?n h? knock-out ??i th? trong s? nghi?p

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuy ??nh này khi?n nhi?u ng??i ham m? c?m th?y th?t v?ng, ??c bi?t h? yêu quy và th?n t??ng Mike Tyson c?ng nh? nh?ng l?n knock-out ??i th? mà tay ??m ng??i M? ?? ?? l?i trong s? nghi?p. Theo th?ng kê, Mike Tyson ?? có t?i 44 l?n giành chi?n th?ng tr??c ??i th? b?ng knock-out.

? tu?i 20 Tyson ?? ?o?t ?ai v? ??ch h?ng n?ng th? gi?i khi h? knock-out Trevor Berbick, và Berbick m?i ch? là m?t trong nh?ng tay ??m n?i ti?ng ??u tiên b? Tyson cho ?o ván trong m?t danh sách bao g?m r?t nhi?u nhà v? ??ch h?ng n?ng th? gi?i: Pinklon Thomas, Larry Holmes, Tony Tubbs, Michael Spinks, Frank Bruno, Francois Botha, Lou Savarese, Brian Nielsen và Bruce Seldon.

D??i ?ay là 12 cú knock-out uy l?c nh?t trong s? nghi?p c?a Mike Tyson, tr?i dài t? ??u ??n cu?i s? nghi?p c?a ?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDXem l?i 12 l?n h? knock-out ??i th? c?a huy?n tho?i quy?n Anh Mike Tyson

S?ng Lam

Link n?i dung: http://omayaclub.com/the-thao/12-lan-mike-tyson-ha-knockout-doi-thu-trong-su-nghiep-20201125163232907.htm