Khách Vi?t còn h?n 1 tháng ?? mua ? t? h??ng ?u ??i gi?m 50% phí tr??c b?

(Dan trí) - Chính sách h? tr? l? phí tr??c b? có th? ch? ???c áp d?ng ??n h?t n?m nay, kh?ng kéo dài sang 2021, ng??i mua ? t? s?n xu?t l?p ráp trong n??c tranh th? ?? h??ng ?u ??i.

Tr??c nh?ng khó kh?n do di?n bi?n ph?c t?p c?a d?ch b?nh, Chính ph? ?? ban hành Ngh? ??nh s? 70/2020/N?-CP vào ngày 28/6, trong ?ó gi?m 50% m?c thu l? phí tr??c b? ??i v?i ? t? s?n xu?t, l?p ráp trong n??c so v?i tr??c ?ay. Chính sách ?u ??i này s? áp d?ng ??n h?t ngày 31/12/2020.

Khách Vi?t còn h?n 1 tháng ?? mua ? t? h??ng ?u ??i gi?m 50% phí tr??c b? - 1

Chính sách gi?m 50% l? phí tr??c b? cùng các khuy?n m?i t? h?ng giúp th? tr??ng xe kh?i s?c nh?ng tháng cu?i n?m. ?nh: ?ình Nam

B? Tài chính cho r?ng vi?c gi?m phí tr??c b? ??i v?i ? t? ch? là gi?i pháp ng?n h?n nh?m kích thích tiêu dùng trong n??c, tháo g? khó kh?n cho doanh nghi?p. C? quan này trình ?? xu?t Chính ph? kh?ng ti?p t?c xem xét kéo dài, vi?c gi?m phí tr??c b? c?n h?t hi?u l?c vào ngày 01/01/2021.

Nh? v?y, khách Vi?t s? còn h?n m?t tháng n?a ?? mua xe h??ng ?u ??i gi?m 50% l? phí tr??c b?. Th?c t?, tr??c các bi?n pháp h? tr? c?a Chính ph? c?ng nh? chi?n l??c kinh doanh c?a các h?ng xe, l??ng ? t? bán ra nh?ng tháng g?n ?ay ??u tích c?c.?

Tính riêng trong tháng 10, l??ng ? t? l?p ráp trong n??c ??t 20.498 chi?c, t?ng 15% so v?i tháng tr??c và cao h?n 25% so v?i cùng k? n?m ngoái. Trong khi ?ó, 2020 ???c ?ánh giá là n?m khó kh?n v?i th? tr??ng xe nói chung. D? báo, doanh s? xe tháng 11 và tháng 12 s? ti?p t?c kh?i s?c.?

Mua xe "ch?y" ?u ??i phí tr??c b?

M?c thu l? phí tr??c b? ???c xác ??nh theo t? l? ph?n tr?m t?ng lo?i xe và t?ng ??a ph??ng khi ??ng ky. M?c phí tr??c b? (ch?a gi?m 50%) v?i ?t? con t?i Hà N?i, Qu?ng Ninh, H?i Phòng... là 12% giá tr? xe; TP HCM 10%, Hà T?nh 11%... Riêng xe bán t?i, phí tr??c b? b?ng 60% m?c thu phí l?n ??u v?i xe con.

Khách Vi?t còn h?n 1 tháng ?? mua ? t? h??ng ?u ??i gi?m 50% phí tr??c b? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhách mua xe sang s?n xu?t trong n??c n?m 2020 có th? ti?t ki?m c? tr?m tri?u ti?n l?n bánh

Nh? v?y, khách mua Mercedes-Benz S 450 Luxury có giá 4,969 t? ??ng. Phí tr??c b? ph?i n?p tr??c ?ay n?u ch? xe ? Hà N?i là 12% x 4,969 t? ??ng = 596 tri?u ??ng, nh?ng mua trong n?m nay s? ch? c?n ?óng 298 tri?u ??ng. Chi phí l?n bánh các m?u xe ph? th?ng nh? Hyundai Grand i10, VinFast Fadil... c?ng gi?m ???c vài ch?c tri?u ??ng.?

B? Tài chính ??c tính, vi?c gi?m 50% phí tr??c b? cho ? t? s?n xu?t, l?p ráp trong n??c s? khi?n t?ng thu ngan sách nhà n??c gi?m kho?ng 3.700 t? ??ng.?

Xe hot "cháy hàng" d?p cu?i n?m

T? cu?i tháng 9, các ??i ly KIA ?? ng?ng nh?n ??t Seltos ?? ??m b?o ti?n ?? giao xe trong n?m 2020. Khách hàng mu?n s? h?u m?u này có th? ph?i ??i vài tháng m?i ???c nh?n nh?ng do xe "hot" nên danh sách ch? v?n kéo dài. N?u nh?n xe vào n?m 2021, chi phí l?n bánh KIA Seltos có th? t?ng thêm trên 30 tri?u ??ng.

Khách Vi?t còn h?n 1 tháng ?? mua ? t? h??ng ?u ??i gi?m 50% phí tr??c b? - 3

VinFast Fadil, Kia Seltos r?i vào tình tr?ng khan hàng?

T??ng t? v?y, VinFast Fadil c?ng r?i vào tình tr?ng "cháy hàng" d?p cu?i n?m. M?u xe này bán ch?y nh?t phan khúc hatchback c? A và liên t?c n?m trong top 10 xe có doanh s? t?t nh?t nh?t trên th? tr??ng. M?t s? khách ??t mua Fadil trong tháng 11 ???c ??i ly h?n giao xe vào ??u n?m sau.

Kh?ng riêng ? t? ph? th?ng, xe h?ng sang nh? Mercedes-Benz GLC c?ng r?i vào tr?ng thái khan hàng. Theo m?t ??n v? phan ph?i, dòng xe này có doanh s? t?ng ?áng k? sau khi ???c h??ng chính sách gi?m 50% l? phí tr??c b?, khi?n th?i gian khách ph?i ch? ?? nh?n xe kéo dài thêm.

Gi?i chuyên gia d? báo, các nhà s?n xu?t có th? ??a ra các chính sách giá, áp d?ng thêm ?u ??i ?? duy trì doanh s? sau khi chính sách gi?m l? phí tr??c b? h?t hi?u l?c. M?t s? m?u xe m?i c?ng r?c r?ch ra m?t và bán ra t? ??u n?m sau nh? Honda City, Hyundai Accent.

?ình Nam

Link n?i dung: http://omayaclub.com/o-to-xe-may/khach-viet-con-hon-1-thang-de-mua-o-to-huong-uu-dai-giam-50-phi-truoc-ba-20201125161952546.htm