T?n vinh 12 cau chuy?n ?ng bi?n nhan s? truy?n c?m h?ng

(Dan trí) - Vietnam HR Awards n?m 2020 s? trao t?ng 12 gi?i th??ng nh?m t?n vinh các doanh nghi?p và l?nh ??o nhan s? ?ng bi?n xu?t s?c tr??c ??i d?ch Covid-19.

Chi?u 25/11, t?i TPHCM, L? trao gi?i Vietnam HR Awards l?n th? IV n?m 2020 ?? ???c t? ch?c. S? ki?n thu hút h?n 400 l?nh ??o, nhà qu?n ly và giám ??c, chuyên gia nhan s? tham gia. Bu?i l? nh?m t?n vinh 12 cau chuy?n ?ng bi?n nhan s? truy?n c?m h?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL? trao gi?i Vietnam HR Awards l?n th? IV n?m 2020 do Báo Lao ??ng và X? h?i ph?i h?p cùng Talentnet Corporation t? ch?c.

T?n vinh 12 cau chuy?n ?ng bi?n nhan s? truy?n c?m h?ng - 1
S? ki?n thu hút h?n 400 l?nh ??o, nhà qu?n ly và giám ??c, chuyên gia nhan s? tham gia

Theo Ban t? ch?c, t? khóa "Covid-19" ?? ???c nh?c ??n r?t nhi?u trong n?m 2020, nh?ng ?i?u quan tr?ng h?n là nh?ng thách th?c, bài h?c và gi?i pháp xoay quanh t? khóa này. ??i d?ch toàn c?u này bu?c t?t c? các doanh nghi?p ph?i tr? nên nhanh nh?n, sáng t?o và ph?n ?ng nhanh h?n ?? tái ??nh hình và v?n hành hi?u qu? h?n.

Cùng v?i ph?n Gala trao gi?i Vietnam HR Awards 2020, ch??ng trình c?ng mang ??n nh?ng phiên t?a ?àm, ??i tho?i thú v? v?i di?n gi? khách m?i là nh?ng l?nh ??o c?p cao c?a các c?ng ty hàng ??u nh?: ?ng Brook Taylor (Ch? t?ch H?QT C?ng ty C? ph?n Qu?n ly Qu? VinaCapital); ?ng Colin Blackwell (Tr??ng ban Nhan s?, Di?n ?àn Doanh nghi?p Vi?t Nam, Ngan hàng Th? gi?i; ?ng Eric Yeo (Giám ??c ?i?u hành Amazon Web Services Vietnam; ?ng Ph?m Phú Ng?c Trai (Nhà sáng l?p và Ch? t?ch c?ng ty T? v?n Kinh doanh H?i nh?p Toàn c?u GIBC)…

T?n vinh 12 cau chuy?n ?ng bi?n nhan s? truy?n c?m h?ng - 2
R?t nhi?u chuyên gia n??c ngoài tham d?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhát bi?u t?i bu?i l?, Th? tr??ng B? L?-TB&XH Nguy?n Th? Hà, kh?ng ??nh: "T?i r?t ?n t??ng v?i nh?ng n? l?c c?i ti?n mà Ban t? ch?c Ch??ng trình Vietnam HR Awards ?? tam huy?t t?o ra. Sau 6 n?m t? ch?c v?i nh?ng chu?i ch??ng trình h?u gi?i th??ng thi?t th?c. T?a ?àm c?p cao v?i ch? ?? "Gi? v?ng can b?ng - T?ng kháng th? cho doanh nghi?p tr??c t??ng lai v?n bi?n" trong khu?n kh? l? trao gi?i h?m nay là m?t minh ch?ng".

T?n vinh 12 cau chuy?n ?ng bi?n nhan s? truy?n c?m h?ng - 3
Bà Nguy?n Th? Hà, Th? tr??ng B? L?-TB&XH phát bi?u t?i bu?i l?

Khác v?i nh?ng mùa gi?i tr??c, phiên b?n ??c bi?t v?i 12 gi?i th??ng ???c chia làm 2 b?ng d? thi riêng bi?t, dành cho m?i doanh nghi?p có t? 50 nhan viên tr? lên ?và ?ang ho?t ??ng kinh doanh t?i Vi?t Nam h?n 1 n?m.

Trong ?ó, 6 gi?i th??ng dành cho các doanh nghi?p có nh?ng chi?n l??c nhan s? ?ng bi?n xu?t s?c và 6 gi?i th??ng dành cho các nhà l?nh ??o nhan s? hàng ??u có nh?ng ?óng góp to l?n trong vi?c xay d?ng, qu?n ly, ?i?u hành và ??a ra chi?n l??c nhan s? ?ng bi?n thi?t th?c, h? tr? cho c?ng tác v?n hành c?a ??n v? kinh doanh.

Nam Thái - Xuan Hinh

Link n?i dung: http://omayaclub.com/lao-dong-viec-lam/ton-vinh-12-cau-chuyen-ung-bien-nhan-su-truyen-cam-hung-20201125161547231.htm