Sinh viên tr??ng ?H T?n ??c Th?ng l?i b? ho?n c?p b?ng t?t nghi?p

(Dan trí) - Nhi?u sinh viên n?m cu?i c?a tr??ng ?H T?n ??c Th?ng ti?p t?c b? ho?n nh?n b?ng t?t nghi?p do thi?u nhan s? l?nh ??o tr??ng. Theo k? ho?ch tr??c ?ó, nh?ng sinh viên này nh?n b?ng vào tháng 9/2020.

Ngày 23/11/2020, TS Tr?n Tr?ng ??o, ??i di?n tr??ng ?H T?n ??c Th?ng ky th?ng báo v? vi?c c?p b?ng và t? ch?c l? t?t nghi?p n?m 2020.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong th?ng báo nêu, vào tháng 9/2020, Tr??ng ?H T?n ??c Th?ng ?? th?ng báo v? vi?c c?p b?ng t?t nghi?p và d? ki?n s? t? ch?c l? t?t nghi?p vào tháng 11/2020.

Tuy nhiên, hi?n nay ?oàn c?ng tác c?a B? GD&?T ?ang làm vi?c v?i nhà tr??ng ?? rà soát, xem xét, ch? ??o và h??ng d?n th?c hi?n các quy ??nh c?a Lu?t Giáo d?c ??i h?c v? vi?c thành l?p H?i ??ng tr??ng và ki?n toàn các v? trí l?nh ??o, qu?n ly c?a tr??ng.

Do ch?a ki?n toàn t? ch?c và nhan s? l?nh ??o nên nhà tr??ng ch?a th?c hi?n c?p b?ng t?t nghi?p trong tháng 11/2020. Nay nhà tr??ng ti?p t?c ho?n vi?c t? ch?c l? t?t nghi?p vào tháng 11/2020 nh? d? ki?n theo th?ng báo c?a ngày 10/9/2020.

Sinh viên tr??ng ?H T?n ??c Th?ng l?i b? ho?n c?p b?ng t?t nghi?p - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSinh viên tr??ng ?H T?n ??c Th?ng trong l? t?t nghi?p n?m 2019

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhà tr??ng c?ng th?ng báo, ngay sau khi có ch?c danh l?nh ??o ?? ky v?n b?ng theo quy ??nh, nhà tr??ng s? c?p b?ng t?t nghi?p và t? ch?c l? t?t nghi?p cho ng??i h?c ?? t?t nghi?p.

Th?ng tin và th?i gian c? th? nhà tr??ng s? th?ng báo trên website c?a khoa/phòng Sau ??i h?c.

C?ng theo th?ng báo này, bên c?nh gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p ?? ???c c?p, nhà tr??ng ti?p t?c c?p b?ng ?i?m t?t nghi?p cho ng??i h?c t?t nghi?p tháng 9/2020.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong quá trình s? d?ng gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p, b?ng ?i?m t?t nghi?p, n?u h?c viên, sinh viên g?p khó kh?n và v??ng m?c, nhà tr??ng lu?n ??ng hành h? tr? gi?i quy?t.

Ngay khi nhà tr??ng ra th?ng báo này, nhi?u sinh viên bày t? s? th?t v?ng, b?c xúc. Sinh viên N.N.H.P., h?c khoa M?i tr??ng và b?o h? Lao ??ng chia s?: “Theo ?úng ti?n ?? là cu?i tháng 9/2020 em ?? t?t nghi?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng vì kho?ng th?i gian này, nhà tr??ng kh?ng có ng??i ky tên vào v?n b?ng xác nh?n t?t nghi?p. Hi?n t?i c?ng g?n cu?i tháng 11 v?n ch?a nh?n b?ng là quá tr? làm ?nh h??ng ??n vi?c xin vi?c c?a chúng em”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT??ng t?, ?.T.H.D., sinh viên khoa Ngo?i ng? c?ng b?c xúc chia s?: “M?c dù ?ay là giai ?o?n khó kh?n c?a tr??ng nh?ng v?n ?? c?n ?u tiên nh?t v?n là l?i ích c?a sinh viên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChúng em ?? ph?i ch? t? tháng 9 ??n nay và gi? l?i nh?n ???c th?ng tin này thì th?t s? r?t ph?n n?. Kh?ng ch? riêng b?n than chúng em và gia ?ình c?ng r?t mong ch? ngày nh?n b?ng t?t nghi?p”.

Trong khi ?ó, nhi?u sinh viên t?t nghi?p ngành Lu?t c?ng b?c xúc vì g?p nhi?u khó kh?n b?i s? ch?m tr? c?p b?ng t?t nghi?p này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“V?i ??c thù c?a ngành Lu?t khi mu?n hành ngh?, sinh viên chúng em ph?i ti?p t?c h?c sau ??i h?c v?i các khoá h?c ?ào t?o ngh? Lu?t s?, C?ng ch?ng viên... t?i H?c vi?n T? Pháp.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi hoàn thi?n h? s? và n?p t?i H?c vi?n T? pháp kèm theo gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i ???c nhà tr??ng c?p thì em g?p các khó kh?n và v??ng m?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDù em có trình bày v? v?n ?? khó kh?n mà nhà tr??ng ?ang g?p ph?i nên kh?ng th? có b?ng t?t nghi?p trong tháng 10 ho?c 11 /2020 nh?ng v?n b? t? ch?i. Vi?c này gay ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n quy?n l?i c?a em và các b?n có nguy?n v?ng h?c vào ??t này”, m?t sinh viên ngành Lu?t chia s?.

Theo ti?n ??, Tr??ng ?H T?n ??c Th?ng t? ch?c phát b?ng t?t nghi?p làm hai ??t, tháng 4 và tháng 9. Vi?c nhà tr??ng hi?n kh?ng có Hi?u tr??ng ky b?ng, ph?i nh?n gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i khi?n h?n 2.000 sinh viên, h?c viên lao ?ao, m?t nhi?u c? h?i vi?c làm vì ?úng th?i ?i?m ra tr??ng nh?ng ch?a nh?n ???c b?ng t?t nghi?p.

Lê Ph??ng

Link n?i dung: http://omayaclub.com/giao-duc-huong-nghiep/sinh-vien-truong-dh-ton-duc-thang-lai-bi-hoan-cap-bang-tot-nghiep-20201125160004836.htm