á h?u Di?m Trang cùng ch?ng con v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan

(Dan trí) - Gia ?ình Di?m Trang ?? v? n??c sau 9 tháng m?c k?t ? Ba Lan vì d?ch Covid- 19. Ng??i ??p cùng ch?ng con ???c ?i cách ly t?i Sóc Tr?ng…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo chia s? c?a á h?u Di?m Trang, c? cùng ch?ng con ?? v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan vì d?ch Covid- 19. ?i?u khó kh?n l?n nh?t v?i Di?m Trang là b? m?t ng? do khác bi?t múi gi?. Hi?n t?i khi cu?c s?ng d?n ?n ??nh, ng??i ??p m?i có th?i gian vi?t vài dòng ?? chia s? v?i fan.

á h?u Di?m Trang cùng ch?ng con v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan - 1
á h?u Di?m Trang v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan vì d?ch Covid-19.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Chi?u Sóc Tr?ng, 2 ngày m?t ng? vì khác khí h?u v?i múi gi? nên m?t l? ng?, ?êm ??n c? nhà t?nh nh? sáo, 6h sáng các chú b? ??i g? c?a xét nghi?m và ?o nhi?t ??. M?i h?m nay m?i ?n ??nh ng?i vi?t vài dòng, su?t 10 m?y ti?ng bay v? ???c ??a ?i cách ly th?ng xu?ng Sóc Tr?ng. M?i ngày ???c phát c?m 3 l?n, cách ly doanh tr?i kh?ng ?áng s? nh? Trang ngh?, khi có ???c phòng riêng ? gia ?ình, có TV, bu?n bu?n ra tr??c ng?i hóng mát gió l?ng l?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?i cùng xe v? ??a ?i?m cách ly t?p trung có m?t ch? t? Hungary v?, m?t mình ?m con m?i m?y tháng tu?i cùng v?i hành ly to ?ùng. Ba em bé h?i bi?n s? xe r?i ch?y xe máy theo nhìn 2 m? con, h?i ra m?i bi?t ch?y t? Sài Gòn v? C?n Th? ch? ?? nhìn 2 m? con, r?i ch?y song song xe nhìn theo m?i, xúc ??ng l?m... Nhi?u cau chuy?n, nhi?u hoàn c?nh chia c?t m?i th?y mình ph?i l?c quan m?nh m? dù trong tình hu?ng nào. M?t n?m bi?n ??ng vì Covid".

á h?u Di?m Trang cùng ch?ng con v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan - 2
á h?u Di?m Trang cùng ch?ng con v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan - 3
á h?u Di?m Trang cùng ch?ng con v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan - 4

Ng??i ??p chia s? hình ?nh b?n than và b?a ?n ? khu cách ly.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVào tháng 10 v?a qua, Di?m Trang c?ng chia s? v? "tr?i nghi?m ch?a bao gi? có" vì di?n bi?n ph?c t?p c?a d?ch Covid- 19: " Tr?i vào thu ??p ??n nao lòng, Ba Lan g?n nh? ?óng c?a m?t l?n n?a, m?i ngày 10 m?y ngàn ca, ?óng c?a hàng quán, ?i ?au c?ng ph?i kh?u trang. 8 tháng b? l? bao nhiêu vi?c nh?ng c?ng cho Trang nhi?u tr?i nghi?m ch?a bao gi? có, gi? ch? mong s?c kh?e và ???c v? nhà s?m".

Ng??i ??p mong ngày tr? v? quê h??ng ?? ???c g?p ba m?, ???c lên sóng b?n tin Toàn c?nh 24h và th?c hi?n ti?p nhi?u c?ng vi?c còn dang d? t?i Vi?t Nam.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDi?m Trang và con gái Julia sang Ba Lan th?m ?ng x? ?ang làm vi?c t?i ?ay t? tháng 2/2020. Theo d? ki?n, c? s? tr? v? Vi?t Nam vào tháng 3, nh?ng tr??c tình hình d?ch b?nh ph?c t?p, c? thay ??i k? ho?ch, ti?p t?c ? l?i Ba Lan. T? ?ó, ??n nay Di?m Trang ?? ph?i l?u l?i Ba Lan 9 tháng.

á h?u Di?m Trang cùng ch?ng con v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan - 5
á h?u Di?m Trang cùng ch?ng con v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan - 6
á h?u Di?m Trang cùng ch?ng con v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan - 7

Di?m Trang th??ng xuyên chia s? hình ?nh gia ?ình trong th?i gian k?t ? Ba Lan.

Th?i gian ??u khi nh?n ???c tin kh?ng th? v? l?i Vi?t Nam trong lúc có d?ch ?? khi?n ng??i ??p c?m th?y r?t lo l?ng và tr?i qua nh?ng ngày khó kh?n cùng v?i tam ly b?n ch?n, c?ng th?ng. Nh?ng d?n c? c?ng ?? làm quen ???c v?i cu?c s?ng mùa d?ch. Bu?i sáng, c? d?y s?m d?n d?p nhà c?a g?n gàng, t?p yoga r?i n?u n??ng, trò chuy?n v?i con…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNguy?n Lam Di?m Trang giành ng?i á h?u 2 Hoa h?u Vi?t Nam 2014. Sau khi giành danh hi?u, Di?m Trang k?t h?n v?i ch?ng doanh nhan. Ng??i ??p làm? MC trong nhi?u ch??ng trình, gameshow truy?n hình l?n nh?: "Miss World Vietnam 2019", "Tuy?t ??nh Bolero"…

á h?u Di?m Trang cùng ch?ng con v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan - 8
á h?u Di?m Trang cùng ch?ng con v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan - 9
á h?u Di?m Trang cùng ch?ng con v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan - 10
á h?u Di?m Trang cùng ch?ng con v? n??c sau 9 tháng k?t ? Ba Lan - 11

?Hình ?nh xinh ??p trong ??i th??ng c?a Di?m Trang.

Hà Thanh

Link n?i dung: http://omayaclub.com/giai-tri/a-hau-diem-trang-cung-chong-con-ve-nuoc-sau-9-thang-ket-o-ba-lan-20201125152056482.htm