V? b?a ?n gay s?c: “Bác s? ngh? sao, các con ?n giò ch? 65.000 ??ng/kg?”

(Dan trí) - Trong bu?i làm vi?c v?i Ban qu?n ly An toàn th?c ph?m TPHCM, ph? huynh Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i ngh?n ngào: Bác s? ngh? sao khi các con ?n lo?i giò ch? ???c nh?p vào v?i giá ch? 65.000 ??ng/kg?

Sáng 25/11, Ban qu?n ly An toàn th?c ph?m (BQL ATTP) TPHCM có bu?i làm vi?c ghi nh?n y ki?n c?a ph? huynh Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i (qu?n 9, TPHCM) sau khi nh?n ???c ??n khi?u n?iHình ảnh gây sốc khi chơi CD. H?n 10 ph? huynh ??i di?n cho trên 200 ph? huynh ??ng ??n có m?t t?i bu?i làm vi?c.?

V? b?a ?n gay s?c: “Bác s? ngh? sao, các con ?n giò ch? 65.000 ??ng/kg?” - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBan qu?n ly An toàn th?c ph?m TPHCM làm vi?c v?i ??i di?n ph? huynh Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i, Q.9, TPHCM liên quan ??n ??n th? khi?u n?i?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ?ay, c?m nh?ng b?c ?nh ch?p l?i su?t ?n t?i tr??ng c?a con, anh Tr?n ??c Hùng, Phó ban ??i di?n H?i Cha m? h?c sinh c?a tr??ng ngh?n ngào nói: "Bay gi?, nhìn nh?ng hình ?nh này t?i v?n còn b? xúc ??ng, ph?i nói là r?t ?au ??n".?

Theo ?ng b? này, anh kh?ng th? hình dung ???c con mình và c? ngàn h?c sinh ? tr??ng ?? ?n u?ng nh? v?y, và kh?ng bi?t ?? kéo dài bao lau tr??c ?ó.?

V? b?a ?n gay s?c: “Bác s? ngh? sao, các con ?n giò ch? 65.000 ??ng/kg?” - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAnh Tr?n ??c Hùng xúc ??ng khi nhìn l?i hình ?nh su?t ?n, th?c ph?m t?i tr??ng h?c c?a con?

Anh Hùng c?ng bày t?, ph? huynh khi?u n?i ?? mong các c? quan ch?c n?ng xem ai là ng??i ch?u trách nhi?m. H?n n?a là mong mu?n xay d?ng m?t m?i tr??ng h?c ???ng t?t cho tr?, kh?ng ch? riêng ? Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i mà ? t?t c? các tr??ng h?c.?

Ch? Nguy?n Th? V? nh?c ??n s? vi?c b?p ?n c?a tr??ng nh?p vào lo?i giò ch? có giá ch? 65.000 ??ng/kg, trong khi ? ngoài th? tr??ng ph?i c? tr?m ngàn ??ng. M?c giá nh? v?y bao g?m c? nguyên li?u, thành ph?m, c?ng, l?i, v?n chuy?n... V?y th?c t?, giá cay giò này còn bao nhiêu?

V? b?a ?n gay s?c: “Bác s? ngh? sao, các con ?n giò ch? 65.000 ??ng/kg?” - 3

Ch? Nguy?n Th? V? ??t cau h?i: "Bác s? ngh? sao khi con chúng ta ?n lo?i giò ch? có giá ch? 65.000 ??ng?"

"Cái này chúng ta h?i nhau th?i, bác s? ngh? sao khi các con chúng ta ?n lo?i giò ch? có m?c giá nh? v?y?", ch? ??t cau h?i cho bác s? Lê Minh H?i, Phó Tr??ng ban, BQL ATTP TPHCM.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBác s? Lê Minh H?i cho bi?t, h? s? tìm hi?u, ki?m tra ??n v? cung c?p s?n ph?m giò có m?c giá này.

Ngoài các hình ?nh v? su?t ?n, b?p ?n mà ph? huynh ch?p l?i ???c trong quá trình giám sát t?i tr??ng, m?t s? ph? huynh c?ng c?m theo s? khám b?nh c?a con và nhi?u h?c sinh khác t?i tr??ng g?p các v?n ?? v? tiêu hóa, ???ng ru?t ??n bu?i làm vi?c.?

??i di?n các ph? huynh c?ng bày t?, m?t s? v?n ?? liên quan ??n su?t ?n "gay s?c" x?y ra t?i tr??ng ch?a ???c làm r?, nh?t là liên quan ??n v?n ?? ATTP.?

Theo biên b?n làm vi?c, ph? huynh Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i ki?n ngh? ti?n hành thanh tra, ki?m tra v? sinh ATTP các su?t ?n c?a C?ng ty CP Th?c ph?m Nidsan, ??n v? cung c?p su?t ?n cho Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i.?

Làm r? k?t qu? làm vi?c ngày 2/11 c?a BQL ATTP v? ki?m tra ATTP theo th?ng tin c?a ph? huynh h?c sinh v? ch?t l??ng kh?u ph?n ?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCó gi?i pháp ??m b?o ATTP ??i v?i b?p ?n t?i Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i. ??ng th?i, ?? ngh? có h??ng d?n, t?o ?i?u ki?n cho H?i Ph? huynh tham gia trong ho?t ??ng giám sát b?p ?n t?i tr??ng.?

Chia s? v?i lo l?ng và các y ki?n c?a ph? huynh, ?ng Lê Minh H?i cho bi?t, b?n than ?ng c?ng có con ?i h?c, chính ?ng c?ng lo l?ng ??n v?n ?? ATTP ? tr??ng h?c.?

BQL ATTP TPHCM ghi nh?n các y ki?n c?a ph? huynh và s? có th?ng tin sau khi x? ly các n?i dung ph? huynh ki?n ngh?.?

Ngoài ra, ?ng H?i th?ng tin, dù BQL ATTP TPHCM kh?ng qu?n ly tr??ng h?c nh?ng h? c?ng s? có y ki?n v?i Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i trong v?n ?? ??m b?o ATTP, t?o ?i?u ki?n ph? huynh th?c hi?n giám sát.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? phía qu?n ly, BQL ATTP TPHCM c?ng ?? cùng v?i S? GD&?T TPHCM ky liên t?ch v? ??m an toàn v? sinh th?c ph?m trong tr??ng h?c th?c hi?n t? n?m 2017.?

V? b?a ?n gay s?c: “Bác s? ngh? sao, các con ?n giò ch? 65.000 ??ng/kg?” - 4
V? b?a ?n gay s?c: “Bác s? ngh? sao, các con ?n giò ch? 65.000 ??ng/kg?” - 5
V? b?a ?n gay s?c: “Bác s? ngh? sao, các con ?n giò ch? 65.000 ??ng/kg?” - 6

Hình ?nh các b?a ?n chính c?a tr? và cà r?t b? d?p th?i ???c ph? huynh ch?p t?i tr??ng.?

Nh??Dan trí??? ??a tin, vào cu?i tháng 10, nhi?u ph? huynh Tr??ng ti?u h?c Tr?n Th? B??i ?? ch?p l?i ???c hình ?nh b?a ?n c?a h?c sinh?ch? c?m v?i ít lát tr?ng chiên, canh rau d?n l?ng b?ng và tráng mi?ng v?i chu?i, m?t b?a chính ngày h?m khác là nui (m?) v?i vài chút th?t v?n v?t lèo tèo, qu? tr?ng cút...?

Theo hóa ??n ph? huynh có ???c, giò ???c cung c?p vào b?p ?n c?a tr??ng ch? có giá 64.000 ??ng, 1 kg giò l?a giá 65.000 ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSáng 2/11, m?t s? ph? huynh ??n tr??ng ki?m tra th?c ph?m, ghi nh?n t?i b?p ?n ghi nh?n cà r?t b? th?i, d?p, rau c?i c?ng b? d?p. Ph? huynh b?c xúc, yêu c?u làm vi?c v?i nhà tr??ng.?Sau s? vi?c, ?? di?n ra nhi?u bu?i làm vi?c gi?a ph? huynh, nhà tr??ng, Phòng GD&?T Q.9, UBND Q.9.?

Ngày 11/11, h?n 200 ph? huynh ??ng ??n khi?u n?i v? s? vi?c 7 ??n v? ch?c n?ng g?m ??n UBND TPHCM, S? GD&?T TPHCM, Thanh tra S? GD&?T TPHCM, BQL ATTP TPHCM cùng m?t s? ??n v? ch?c n?ng t?i Q.9, TPHCM.?

Lê ??ng ??t?

Link n?i dung: http://omayaclub.com/giao-duc-huong-nghiep/vu-bua-an-gay-soc-bac-si-nghi-sao-cac-con-an-gio-chi-65000-dongkg-20201125144906729.htm