H?t n?m 2020 k?t thúc ?i?u tra v? Nh?t C??ng, VN Pharma, x? v? CDC Hà N?i

(Dan trí) - ?ay là nh?ng ph?n vi?c quan tr?ng trong k? ho?ch ?i?u hành c?a Th??ng tr?c Ban Ch? ??o Trung ??ng v? phòng, ch?ng tham nh?ng t? nay ??n h?t n?m 2020. C? ch?c "??i án" s? ch?t l?i trong n?m 2020.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 25/11/2020, t?i Hà N?i, Th??ng tr?c Ban Ch? ??o Trung ??ng v? phòng, ch?ng tham nh?ng (Ban Ch? ??o) ?? t? ch?c Cu?c h?p d??i s? ch? trì c?a T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng. Ban ch? ??o ?? th?o lu?n, cho y ki?n ??i v?i m?t s? v? án, v? vi?c thu?c di?n Ban Ch? ??o theo d?i, ch? ??o t? sau Phiên h?p th? 17 ??n nay và m?t s? n?i dung quan tr?ng khác.

H?t n?m 2020 k?t thúc ?i?u tra v? Nh?t C??ng, VN Pharma, x? v? CDC Hà N?i - 1
T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng ch? trì cu?c h?p c?a Th??ng tr?c Ban ch? ??o Trung ??ng v? PCTN

K? lu?t 8 cán b? c?p cao liên quan các "??i án"

K?t thúc cu?c h?p, Th??ng tr?c Ban ch? ??o th?ng ?nh?t nh?n ??nh, th?i gian qua, dù tình hình d?ch b?nh Covid-19, thiên tai b?o l?t gay thi?t h?i l?n nh?ng c?ng tác phòng, ch?ng tham nh?ng nói chung, c?ng tác phát hi?n, x? ly các v? vi?c, v? án thu?c di?n Ban Ch? ??o theo d?i, ch? ??o nói riêng ti?p t?c ???c quan tam ??y m?nh, có nh?ng chuy?n bi?n tích c?c; nhi?u v? vi?c, v? án ??c bi?t nghiêm tr?ng, ph?c t?p ???c phát hi?n, x? ly nghiêm minh theo ?úng k? ho?ch.

Các c? quan N?i chính, ki?m tra, thanh tra, ?i?u tra, truy t?, xét x? ?? tích c?c, kh?n tr??ng ph?i h?p tháo g? khó kh?n, v??ng m?c, x? ly d?t ?i?m 18 v? án, 4 v? vi?c. Riêng t? sau Phiên h?p th? 18 c?a Ban Ch? ??o ??n nay ?? x? ly d?t ?i?m 12 v? án, 4 v? vi?c; k?t thúc ?i?u tra 13 v? án/53 b? can; ban hành cáo tr?ng truy t? 11 v? án/98 b? can; xét x? s? th?m 6 v? án/33 b? cáo; xét x? phúc th?m 4 v? án/6 b? cáo.

Trong ?ó, 5 v? án tr?ng ?i?m, d? lu?n x? h?i ??c bi?t quan tam ?? kh?n tr??ng k?t thúc ?i?u tra, ban hành cáo tr?ng. Nhi?u v? án ???c m? r?ng ?i?u tra, kh?i t? thêm nhi?u b? can, có c? cán b? c?p cao thu?c di?n Trung ??ng qu?n ly và cán b? liên quan ??n nhan s? ??i h?i ??ng các c?p.

4 v? án tr?ng ?i?m ?? hoàn thành xét x? s? th?m g?m: V? án x?y ra t?i Ngan hàng Ph??ng Nam; V? án "Vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí; L?a ??o chi?m ?o?t tài s?n" x?y ra t?i C?ng ty H?i Thành, Quan ch?ng H?i Quan; V? án "Vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí" liên quan ??n d? án 8-12, Lê Du?n, qu?n 1, TPHCM; V? án x?y ra t?i Ngan hàng BIDV và m?t s? c?ng ty có liên quan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK?t qu? khác, Ban Ch?p hành Trung ??ng, B? Chính tr?, Ban Bí th?, ?y ban Ki?m tra Trung ??ng ?? thi hành k? lu?t 8 cán b? thu?c di?n Trung ??ng qu?n ly có sai ph?m liên quan ??n các v? án, v? vi?c thu?c di?n Ban Ch? ??o theo d?i, ch? ??o. Thanh tra Chính ph? hoàn thành vi?c thanh tra, c?ng khai k?t lu?n thanh tra d? án Nhà máy ??m Hà B?c; k?t lu?n thanh tra Nhà máy nhi?t ?i?n Thái Bình II.

C?ng tác thu h?i tài s?n b? chi?m ?o?t, th?t thoát trong các v? án tham nh?ng, kinh t? ti?p t?c có nh?ng chuy?n bi?n tích c?c. C? th?, các v? án, v? vi?c thu?c di?n Ban Ch? ??o theo d?i, ch? ??o, t? n?m 2013 ??n nay c? quan thi hành án dan s? các c?p ?? thu h?i ???c h?n 22.659 t? ??ng (chi?m t? l? 26,7% t?ng s? ti?n ph?i thi hành). Trong n?m 2020, các c? quan t? t?ng ?? t?m gi?, kê biên, phong t?a tài kho?n, ng?n ch?n giao d?ch các tài s?n có tr? giá g?n 3.900 t? ??ng, g?n 17 tri?u USD, g?n 17.250.000 c? phi?u, 51 b?t ??ng s?n, 5 ? t? và nhi?u tài s?n khác…

X? s? th?m 5 v? án tr?ng ?i?m

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? nhi?m v? th?i gian t?i, Th??ng tr?c Ban ch? ??o yêu c?u ti?p t?c l?nh ??o, ch? ??o ??y m?nh c?ng tác phòng, ch?ng tham nh?ng; hoàn thành ?úng ti?n ?? ?i?u tra, truy t?, xét x? các v? án, xác minh, x? ly các v? vi?c tham nh?ng, kinh t? theo k? ho?ch. Ph?n ??u ??n h?t n?m 2020 k?t thúc ?i?u tra 5 v? án; ban hành cáo tr?ng truy t? 1 v? án; xét x? s? th?m 6 v? án; xét x? phúc th?m 5 v? án và k?t thúc xác minh, x? ly 12 v? vi?c theo ?úng k? ho?ch.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBan Ch? ??o ??c bi?t nh?n m?nh v? án "Bu?n l?u; Vi ph?m quy ??nh v? k? toán gay h?u qu? nghiêm tr?ng; R?a ti?n; Vi ph?m quy ??nh v? ??u th?u gay h?u qu? nghiêm tr?ng" x?y ra t?i C?ng ty Nh?t C??ng và m?t s? ??n v? liên quan; V? án x?y ra t?i D? án ???ng cao t?c ?à N?ng- Qu?ng Ng?i; V? án th?t thoát, tham ? tài s?n x?y ra t?i T?ng C?ng ty n?ng nghi?p Sài Gòn (SAGRI); V? án th?t thoát, l?ng phí tài s?n x?y ra t?i D? án m? r?ng s?n xu?t giai ?o?n 2 - C?ng ty Gang thép Thái Nguyên; V? án x?y ra t?i C?c Qu?n ly d??c, B? Y t?, C?ng ty VN Pharma và các c? quan, ??n v? liên quan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBan Ch? ??o c?ng th?ng nh?t yêu c?u kh?n tr??ng hoàn thành xét x? s? th?m 5 v? án tr?ng ?i?m, g?m: (1) V? tiêu c?c t?i Trung tam Ki?m soát b?nh t?t (CDC) thu?c S? Y t? Hà N?i, C?ng ty c? ph?n ??nh giá và bán ??u giá tài s?n Nhan Thành, C?ng ty TNHH V?t t? khoa h?c và Th??ng m?i Vi?t Nam và các ??n v? có liên quan; (2) V? án "Vi ph?m các quy ??nh v? qu?n ly ??t ?ai" x?y ra t?i T?ng C?ng ty Sabeco; (3) V? án t?i C?ng ty C? ph?n hóa d?u và nhiên li?u sinh h?c d?u khí (PVB), T?ng C?ng ty xay l?p d?u khí Vi?t Nam; (4) V? án th?t thoát, l?ng phí; tr?c l?i x?y ra t?i C?ng ty c? ph?n T?p ?oàn Yên Khánh và các ??n v? có liên quan; (5) V? án x?y ra t?i Ngan hàng Th??ng m?i c? ph?n ??ng á.

C?ng t?i cu?c h?p h?m nay, Th??ng tr?c Ban Ch? ??o c?ng th?ng nh?t k?t thúc theo d?i 12 v? án, 4 v? vi?c thu?c di?n Ban Ch? ??o theo d?i, ch? ??o, do ?? k?t thúc vi?c x? ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t; Cho y ki?n v? vi?c t? ch?c H?i ngh? toàn qu?c t?ng k?t c?ng tác PCTN t? khi thành l?p Ban Ch? ??o, nh?t là t? ??u nhi?m k? ??i h?i XII c?a ??ng ??n nay.?

Ph??ng Th?o

Link n?i dung: http://omayaclub.com/xa-hoi/het-nam-2020-ket-thuc-dieu-tra-vu-nhat-cuong-vn-pharma-xu-vu-cdc-ha-noi-20201125140354441.htm