Sau các ??t gi?m liên ti?p, giá x?ng s? t?ng m?nh tr? l?i vào ngày mai?

(Dan trí) - Trao ??i v?i phóng viên Dan trí, l?nh ??o m?t doanh nghi?p x?ng d?u ? Hà N?i d? báo, giá x?ng ngày mai (26/11) có kh? n?ng s? t?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo k? ho?ch, ngày mai (25/11), liên B? Tài chính - C?ng Th??ng s? ?i?u ch?nh giá x?ng theo chu k?.

D? li?u c?a B? C?ng Th??ng ??n g?n ?ay cho th?y, giá x?ng thành ph?m bình quan trên th? tr??ng Singapore có xu h??ng ti?p t?c gi?m so v?i chu k? tr??c.

C? th?, x?ng RON 92 dùng ?? pha ch? x?ng E5 RON 92 có giá bình quan 45,76 USD/thùng, t?ng 8% so v?i chu k? tr??c. Trong khi ?ó, giá bình quan x?ng RON 95 là 46,95 USD/thùng, c?ng t?ng kho?ng g?n 8%.

Sau các ??t gi?m liên ti?p, giá x?ng s? t?ng m?nh tr? l?i vào ngày mai? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGiá x?ng có th? s? ???c ?i?u ch?nh theo h??ng t?ng vào ngày mai (26/11).

Trao ??i v?i phóng viên Dan trí, l?nh ??o m?t doanh nghi?p x?ng d?u ? Hà N?i d? báo, giá x?ng ngày mai có kh? n?ng s? t?ng tr? l?i. C? th?, v? này d? báo x?ng RON 95 t?ng kho?ng 690-720 ??ng/lít, x?ng E5 RON 92 t?ng kho?ng 640-680 ??ng/lít.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong khi ?ó, giá d?u t?ng m?nh h?n, kho?ng 960-1.000 ??ng/lít. Tuy nhiên, n?u nhà ?i?u hành s? d?ng qu? bình ?n giá thì m?c t?ng có th? còn kho?ng m?t n?a.

Tr??c ?ó, giá x?ng d?u trong n??c ?? tr?i qua hai l?n ?i?u ch?nh gi?m liên ti?p. T?i k? ?i?u ch?nh g?n ?ay nh?t (h?m 11/11), giá x?ng RON 95 gi?m 238 ??ng/lít, trong khi ?ó x?ng E5 RON 92 gi?m 224 ??ng/lít; giá d?u diesel gi?m 380 ??ng/lít, d?u ho? gi?m 155 ??ng/lít, d?u mazut gi?m 170 ??ng/kg.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau ?i?u ch?nh, x?ng E5 RON 92 có giá bán t?i ?a 13.885 ??ng/lít; x?ng RON 95 là 14.701 ??ng/lít; d?u diesel 10.838 ??ng/lít; d?u h?a 9.562 ??ng/lít; d?u mazut 11.091 ??ng/kg.

T?i k? này, c? quan ?i?u hành th?c hi?n trích l?p Qu? BOG ??i v?i các lo?i x?ng d?u nh? sau: Kh?ng trích l?p v?i x?ng E5RON92 và d?u mazut; trích l?p qu? ??i v?i x?ng RON 95 ? m?c 100 ??ng/lít, gi?m m?c trích l?p Qu? BOG ??i v?i d?u diesel xu?ng m?c 200 ??ng/lít, gi?m m?c trích l?p Qu? BOG ??i v?i d?u h?a v? 0 ??ng/lít.

C? quan ?i?u hành c?ng ti?p t?c chi s? d?ng Qu? BOG ??i v?i m?t hàng x?ng E5 RON 92 ? m?c 900 ??ng/lít, x?ng RON 95 ? m?c 100 ??ng/lít, d?u mazut ? m?c 100 ??ng/kg; d?u diesel ti?p t?c kh?ng chi.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo B? C?ng Th??ng, tình hình d?ch b?nh trong n??c ?? ???c ki?m soát khá t?t, các ho?t ??ng s?n xu?t, kinh doanh ?ang tích c?c ???c ph?c h?i, chu?n b? hàng hóa cho d?p cu?i n?m và T?t Nguyên ?án.

Trong các k? ?i?u hành g?n ?ay, nh?m h? tr? cho quá trình ph?c h?i kinh t?, h?n ch? m?c t?ng, n? l?c gi? ?n ??nh ho?c gi?m giá x?ng d?u, Liên B? C?ng Th??ng - Tài chính ?? th?c hi?n chi s? d?ng liên t?c Qu? BOG ? m?c khá cao. Hi?n ? m?c 100 ??ng/lít/kg - 1.100 ??ng/lít/kg ??i v?i các lo?i x?ng d?u.

Nguy?n M?nh

Link n?i dung: http://omayaclub.com/kinh-doanh/sau-cac-dot-giam-lien-tiep-gia-xang-se-tang-manh-tro-lai-vao-ngay-mai-20201125130036566.htm