Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu?

Sinh ra ? m?nh ??t c? ??, V??ng Th?c Linh - c? gái mang trong mình v? ??p d?u dàng và ng?t ngào c?a ng??i con gái x? Hu?.

Th?c Linh hi?n ?ang là sinh viên n?m nh?t ngành Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành c?a tr??ng ??i h?c Kinh t? ?à N?ng. S? h?u khu?n m?t tròn tr?a cùng chi?c m?i thanh tú, Th?c Linh tr? nên n?i b?t h?n nh? ngo?i hình c?a mình.

Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 1
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 2
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n t?i, Th?c Linh ?ang c? g?ng t?p trung cho vi?c h?c, dành nhi?u th?i gian ?? trau d?i b?n than, h?c h?i thêm nhi?u kinh nghi?m t? cu?c s?ng bên ngoài.?

Ngoài ra, Th?c Linh còn quan tam ??n s?c ??p c?a mình b?ng cách dành nhi?u th?i gian ?? ch?m sóc da ?úng cách. ?n u?ng lành m?nh và t?p th? d?c th??ng xuyên. Quan tr?ng là lu?n lu?n ?? tinh th?n tho?i mái, lu?n suy ngh? tích c?c và dành nhi?u th?i gian cho b?n than.

Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 4
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 5
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 6

??i v?i b?n than Th?c Linh, c? nàng v?n ?ang lu?n lu?n tìm ki?m c? h?i ?? b?n than có th? th? s?c ? nhi?u l?nh v?c, tr??ng thành lên sau nh?ng khó kh?n, th? thách.?

Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 7
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 8
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 9
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 10
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 11
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 12
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 13
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 14
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 15
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 16
Ng?m b? ?nh “ng?t ngào” v?n ng??i mê c?a c? gái g?c Hu? - 17

Theo Ng? Thanh Huy?n

Sinh viên Vi?t Nam

Link n?i dung: http://omayaclub.com/nhip-song-tre/ngam-bo-anh-ngot-ngao-van-nguoi-me-cua-co-gai-goc-hue-20201125122626318.htm