?? nh?t ái n? t??ng lai c?a Nhà Tr?ng

(Dan trí) - V?i vi?c ?ng Joe Biden ???c d? ?oán tr? thành t?ng th?ng m?i c?a M?, c? Ashley Biden - con gái duy nh?t c?a ?ng Biden - d? ki?n s? tr? thành ?? nh?t ái n? m?i trong Nhà Tr?ng.

?? nh?t ái n? t??ng lai c?a Nhà Tr?ng - 1

C? Ashley Biden và ng??i cha Joe Biden (?nh: Getty)

Sau khi các m? hình tính toán c?a truy?n th?ng d? ?oán ?ng Biden s? th?ng c? n?m nay, các thành viên trong gia ?ình c?a ?ng Biden b?t ??u ???c truy?n th?ng chú y.

V? ?ng Biden, bà Jill Biden, ???c xem là có nhi?u ?i?m khác bi?t v?i ?? nh?t phu nhan ???ng nhi?m Melania Trump khi bà Biden d? ki?n s? v?a hoàn thành nhi?m v? trong Nhà Tr?ng v?a ti?p t?c c?ng vi?c gi?ng viên ??i h?c. C? Ashley Biden ???c xem c?ng s? có l? trình t??ng lai khác v?i c? Ivanka Trump - ?? nh?t ái n? kiêm c? v?n c?p cao Nhà Tr?ng.

?? nh?t ái n? t??ng lai c?a Nhà Tr?ng - 2

Ashley Biden và m?, Jill Biden (?nh: Getty)

Ashley - m?t nhà ho?t ??ng vì quy?n ??ng v?t và c?i cách t? pháp hình s? - t?ng tuyên b? c? s? ti?p t?c theo ?u?i các d? án x? h?i mà c? quan tam dù cha c? tr? thành t?ng th?ng M? k? ti?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSinh n?m 1981, Ashley h?c ngành nhan v?n t?i ??i h?c Tulane, New Orleans. Khác v?i Ivanka - ng??i t?ng dành th?i gian ?? theo ?u?i s? nghi?p ng??i m?u và tr? nên n?i ti?ng, Ashley t?ng làm vi?c ? m?t quán pizza trong khi suy ngh? v? ??nh h??ng t??ng lai sau khi t?t nghi?p.

?? nh?t ái n? t??ng lai c?a Nhà Tr?ng - 3

Ashley Biden trong ?o?n video v?n ??ng tranh c? cho cha. (?nh: Youtube)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAshley có quan h? than thi?t v?i cha. C? là con chung duy nh?t gi?a ?ng Biden và ng??i v? th? 2, bà Jill. Trong các s? ki?n v?n ??ng tranh c?, Ashley t?ng th?a nh?n c? ???c cha truy?n c?m h?ng trong cu?c s?ng khi ?ng Biden khuy?n khích con gái nêu lên y ki?n khi nh?n th?y ?i?u sai trái. Ashley nói r?ng ?ay là nguyên t?c s?ng c?a c?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDù có cha là m?t chính tr? gia k? c?u, n?i ti?ng, Ashley t? lau ?? t? ra kh?ng m?n mà v?i s? chú y c?a c?ng chúng. Tài kho?n m?ng x? h?i c?a c? ?? ch? ?? riêng t?, c? hi?m khi tham gia các s? ki?n c?ng chúng và thay vào ?ó t?p trung ho?t ??ng am th?m trong các d? án mà c? cho là có th? t?o nên s? thay ??i l?n.

?? nh?t ái n? t??ng lai c?a Nhà Tr?ng - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAshley ?? sáng l?p ra m?t dòng th?i trang riêng. (?nh: USC)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDù Ashley khá khác bi?t v?i Ivanka v? con ???ng s? nghi?p và tính cách, nh?ng 2 ng??i c?ng s? h?u ?i?m t??ng ??ng trong l?nh v?c th?i trang. Trong khi c? Ivanka là c?u ng??i m?u và có s? nghi?p kinh doanh thành c?ng trong m?ng th?i trang, n?m 2017, Ashley ?? l?p ra m?t dòng qu?n áo s?n xu?t t?i M? mang tên Livelihood. T? ch?c này ho?t ??ng vì m?c ?ích x? h?i, và quyên góp cho các ho?t ??ng t? thi?n và các t? ch?c c?ng ??ng ? Delaware.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Biden cho hay ?ng r?t t? hào vì con gái và dòng th?i trang c?a c?. “Con t?i ?? c? g?ng thay ??i th? gi?i t? khi m?i 3 tu?i”, ?ng Biden nói 3 n?m tr??c.

?? nh?t ái n? t??ng lai c?a Nhà Tr?ng - 5

M?t b?c ch?p gia ?ình ?ng Biden cách ?ay nhi?u n?m. Ashley là con chung duy nh?t gi?a ?ng Biden và ng??i v? th? 2, bà Jill Biden. ?ng Biden có 2 con trai v?i ng??i v? ??u, ng??i qua ??i cùng con gái nh? trong m?t tai n?n giao th?ng th?m kh?c n?m 1972. (?nh: Instagram)

?? nh?t ái n? t??ng lai c?a Nhà Tr?ng - 6

Ashley có m?i quan h? than thi?t v?i 2 anh trai, trong ?ó anh c? Beau ?? m?t vì b?nh ung th? n?o n?m 2015. (?nh: Yahoo)

Ashley có quan h? r?t t?t v?i hai anh trai cùng cha khác m?, Hunter Biden và Beau Biden - ng??i ?? qua ??i n?m 2015 vì ung th? n?o. Chính vì tình c?m v?i anh trai nên sau khi Beau - c?u T?ng ch??ng ly bang Delaware - qua ??i, Ashley ?? quy?t ??nh s? ti?p t?c di s?n c?a anh trai trong l?nh v?c c?i cách t? pháp và ho?t ??ng vì tr? em.

Th?i tr?, Ashley ???c cho là t?ng v??ng vào m?t s? r?c r?i liên quan t?i c?n sa và ma túy. C? c?ng t?ng b? b?t và b? cáo bu?c c?n tr? m?t c?nh sát vào n?m 2002.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVào n?m 2012, Ashley k?t h?n v?i m?t bác s? tai m?i h?ng là ng??i g?c Do Thái qua s? mai m?i c?a anh trai.?

?? nh?t ái n? t??ng lai c?a Nhà Tr?ng - 7

Asley k?t h?n n?m 2012 v?i m?t bác s? tai m?i h?ng. (?nh: Nhà Tr?ng)

??c Hoàng

T?ng h?p

Link n?i dung: http://omayaclub.com/the-gioi/de-nhat-ai-nu-tuong-lai-cua-nha-trang-20201125113634226.htm