C? h?i cho các doanh nghi?p ??i m?i sáng t?o b?t phá

(Dan trí) - Theo l?nh ??o C?c tr??ng C?c Phát tri?n th? tr??ng và doanh nghi?p, n?m 2020 là m?t n?m có nhi?u bi?n ??ng, thách th?c nh?ng ?ay c?ng là c? h?i cho các doanh nghi?p ??i m?i sáng t?o b?t phá.

Ngày 24/11, t?i Thành ph? H? Chí Minh, B? Khoa h?c và C?ng ngh? (KH&CN) ph?i h?p v?i S? KH&CN TPHCM, Tr??ng ??i h?c Kinh t? TPHCM t? ch?c Ngày h?i kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o ??ng Nam B? 2020 v?i ch? ?? “T?ng c??ng kh? n?ng ph?c h?i cho h? sinh thái kh?i nghi?p trong ?i?u ki?n bình th??ng m?i”.

C? h?i cho các doanh nghi?p ??i m?i sáng t?o b?t phá - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác gian hàng tham gia Tri?n l?m t?i Techfest ??ng Nam B? 2020.

H?n 60 doanh nghi?p kh?i nghi?p ?? tham gia tri?n l?m gi?i thi?u s?n ph?m, trình di?n c?ng ngh? v? ?? th? th?ng minh, n?ng ngh?p c?ng ngh? cao, y t?, giáo d?c,... ??ng th?i, k?t n?i kinh doanh v?i các nhà ??u t? nh?m m? ra nh?ng c? h?i trao ??i, h?p tác c?a c?ng ??ng doanh nghi?p. M?i doanh nghi?p tham gia tri?n l?m còn ???c tham gia kh?ng gian tri?n l?m tr?c tuy?n t?i n?n t?ng Techfest 247-WHSIE. N?n t?ng này k?t n?i c?ng ??ng kh?i nghi?p, KH&CN, h? sinh thái ??i m?i sáng t?o 63 t?nh thành và h?n 80 qu?c gia và vùng l?nh th? nh? Anh, M?, Pháp, Hàn Qu?c, Nh?t B?n,... Ngoài ra, Techfest ??ng Nam B? 2020 còn di?n ra các h?i th?o v?i các ch? ?? nh? chuy?n ??i s?, ?? th? th?ng minh, giáo d?c th?ng minh, n?ng nghi?p c?ng ngh? cao,...

Phát bi?u khai m?c, ?ng Tr?n Xuan ?ích, Phó C?c tr??ng C?c Phát tri?n th? tr??ng và doanh nghi?p KH&CN, B? KH&CN cho bi?t, n?m 2020 là m?t n?m có nhi?u bi?n ??ng và thách th?c trên c? th? gi?i. Vi?t Nam ?? và ?ang tr?i qua nh?ng th?i kh?c v?i nh?ng thách th?c ch?a t?ng có trong l?ch s?, ?ó là thiên tai, l? l?t, d?ch b?nh.

C? h?i cho các doanh nghi?p ??i m?i sáng t?o b?t phá - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Tr?n Xuan ?ích, Phó C?c tr??ng C?c Phát tri?n th? tr??ng và doanh nghi?p KH&CN, B? KH&CN.

?ng Tr?n Xuan ?ích nh?n m?nh: “?ay kh?ng ch? là t?o ra nh?ng thách th?c m?i, mà còn là nh?ng c? h?i m?i. C? h?i cho các doanh nghi?p ??i m?i sáng t?o b?t phá, c? h?i cho vi?c ?ng d?ng KH&CN và ??i m?i sáng t?o ngày càng r? nét h?n”.

Theo ?ng ?ích, ?? làm ???c ?i?u ?ó, c?t l?i ph? thu?c vào các doanh nghi?p, ??c bi?t là doanh nghi?p kh?i nghi?p có th? khai thác, t?n d?ng ngu?n l?c, phát tri?n l?i th? c?a mình ?? v??t qua thách th?c.

?ng Tr?n Xuan ?ích c?ng cho bi?t thêm, th?i gian qua, vùng ??ng Nam B? ?? có nh?ng b??c phát tri?n ??t phá. ?i?n hình nh? TPHCM hi?n ? v? trí 19 trong khu v?c Chau á – Thái Bình D??ng trong b?ng x?p h?ng 100 h? sinh thái kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o m?i n?i 2020 (theo ?ánh giá c?a Startup Genome 2020); Trung tam Sáng ki?n c?ng ??ng và h? tr? kh?i nghi?p t?i Bình D??ng ?? có nhi?u ho?t ??ng tích c?c. Vi?c phát tri?n m?ng l??i các ??n v? h? tr?, cung c?p c? s? v?t ch?t, nang cao n?ng l?c cho doanh nghi?p kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o ?? có tín hi?u tích c?c nh? hình thành và v?n hành các v??n ??m c?ng ngh?, v??n ??m doanh nghi?p kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o, cau l?c b? kh?i nghi?p,... Các ho?t ??ng t?i khu v?c ??ng Nam B? ?? có tính lan t?a, bên c?nh thành ph? t?p trung v? kh?i nghi?p nh? TPHCM, t?i các ??a ph??ng khác trong vùng c?ng ?? có nh?ng ho?t ??ng v? kh?i nghi?p s?i n?i nh? Bình D??ng, Bà R?a – V?ng Tàu,...

“Techfest ??ng Nam B? 2020 s? là n?n t?ng t?ng c??ng s? liên k?t và phát tri?n ho?t ??ng kh?i nghi?p sáng t?o gi?a các ??a ph??ng trong vùng và c? n??c. Qua ?ó, tìm ra ???c nh?ng doanh nghi?p kh?i nghi?p tiêu bi?u, có ti?m n?ng t?i ??ng Nam B? ?? ??m t?o và thúc ??y phát tri?n trong giai ?o?n m?i. ?? phát tri?n h? sinh thái m?t cách b?t phá, c?n có s? n? l?c và ph?i h?p t? các c? quan chính ph?, doanh nghi?p kh?i nghi?p ??n các ch? th? trong h? sinh thái. Vi?c t?ng c??ng liên k?t vi?n – tr??ng – doanh nghi?p, thúc ??y th??ng m?i hóa k?t qu? nghiên c?u và khai thác, v?n d?ng có hi?u qu? các tài s?n trí tu? s? là c?t l?i ?? hình thành nh?ng doanh nghi?p kh?i nghi?p, ??i m?i sáng t?o có ?? s?c m?nh v? trí tu?, n?i l?c và s?c b?t ?? b?t phá trong t??ng lai”, ?ng Tr?n Xuan ?ích nói.

?ng Nguy?n Vi?t D?ng, Giám ??c S? KH&CN TPHCM th?ng tin thêm, th?i gian qua, TPHCM ?? ban hành nhi?u chính sách ?? h? tr? tích c?c cho c?ng ??ng kh?i nghi?p, ??i m?i sáng t?o c?a Thành ph?. Trong ??i h?i ??ng b? c?a TPHCM v?a qua c?ng ?? chính th?c th?ng qua ?? án, ti?p t?c h? tr? phát tri?n h? sinh thái kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o TPHCM giai ?o?n 2021 – 2025. Th?ng qua s? ki?n Techfest ??ng Nam B?, TPHCM mong mu?n s? h?p tác gi?a các t?nh ??ng Nam B? nói riêng và các t?nh thành khác nói chung, ngày càng có nh?ng ho?t ??ng tích c?c ?? h? tr? cho c?ng ??ng kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o.

Trong khu?n kh? Techfest ??ng Nam B? 2020 có 01 T?a ?àm và 04 H?i th?o chuyên ??. Các phiên h?i th?o dành kh?ng gian cho các chuyên gia, doanh nghi?p, nhà kh?i nghi?p và l?nh ??o ??a ph??ng cùng th?o lu?n v? chi?n l??c phát tri?n c?a n?n kinh t? Vi?t Nam v?i các ch? ?? “nóng” hi?n nay nh?: Chuy?n ??i s?, ?? th? th?ng minh, Giáo d?c th?ng minh, N?ng nghi?p c?ng ngh? cao, C?ng ngh? tài chính, C?ng ngh? Y t?, và C?ng ngh? tiên phong (trí tu? nhan t?o, c?ng ngh? chu?i kh?i,…) Ch??ng trình có s? tham gia c? v?n, trao ??i c?a các chuyên gia ??u ngành trong l?nh v?c ?ang là gi?ng viên, nhà nghiên c?u t?i UEH và các ??i tác qu?c t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?Techfest ??ng Nam B? 2020 ???c t? ch?c d??i hình th?c tr?c ti?p k?t h?p tr?c tuy?n, h?i t? các l?nh ??o S?/Ban Ngành ??a ph??ng, c?ng ??ng doanh nghi?p, c?ng ??ng kh?i nghi?p, m?ng l??i h? tr? kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o trong n??c và qu?c t?.

S.H?

Link n?i dung: http://omayaclub.com/khoa-hoc-cong-nghe/co-hoi-cho-cac-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-but-pha-20201125071423140.htm