B?c ?nh ?ánh l?a th? giác "gay s?t" c?ng ??ng m?ng

(Dan trí) - M?t b?c ?nh ?ánh l?a th? giác ?? nhanh chóng "gay s?t" sau khi ???c ??ng t?i lên m?ng x? h?i và khi?n nhi?u c? dan m?ng tranh c?i vì kh?ng tin vào s? th?t ??ng sau b?c ?nh.

Theo ?ó, b?c ?nh ???c Akiyoshi Kitaoka, m?t nhà tam ly h?c chuyên nghiên c?u v? ?o ?nh th? giác, hi?n ?ang làm vi?c t?i tr??ng ??i h?c Ritsumeikan (Kyoto, Nh?t B?n), ??ng t?i lên trang Twitter c?a mình và nhanh chóng "gay s?t" trong c?ng ??ng m?ng.

B?c ?nh ?ánh l?a th? giác

N?u nhìn th?y chi?c xe ? sau l?n h?n chi?c xe ? tr??c, ngh?a là b?n ?? nhìn nh?m

B?c ?nh là m?t trong các tác ph?m ngh? thu?t v? ?o giác do chính Kitaoka t?o ra, cho th?y s? xu?t hi?n c?a hai chi?c ? trên m?t ?o?n ???ng, mà khi m?i nhìn vào, nhi?u ng??i ?? nh?n ra chi?c xe ? t? ? ??ng sau có kích th??c l?n h?n so v?i chi?c xe ? ??ng tr??c. Tuy nhiên, trên th?c t?, kích c? c?a 2 chi?c xe ? t? này hoàn toàn b?ng nhau.

B?c ?nh ?? thu hút ???c hàng ngàn l??t thích, bình lu?n và chia s? sau khi ???c ??ng t?i lên Twitter. Nhi?u c? dan m?ng ?? hoài nghi v? vi?c kích th??c c?a hai chi?c xe là gi?ng nhau nên ?? s? d?ng ph?n m?m ch?nh s?a ?nh ?? c?t và so sánh kích th??c c?a 2 chi?c xe. Th?m chí, nhi?u ng??i ?? in b?c ?nh ra gi?y ?? c?t chi?c xe ? ??ng sau ra, ??m lên chi?c xe ? phía tr??c ?? có th? kh?ng ??nh r?ng hai chi?c xe là b?ng nhau.

C? dan m?ng c?t b?c ?nh t?o ?o giác ra gi?y ?? ?i tìm s? th?t
Nh? ??n ?ng d?ng ch?nh s?a ?nh ?? so sánh kích th??c c?a hai chi?c xe

Theo l?i gi?i thích c?a nhi?u c? dan m?ng thì "bí m?t" c?a b?c ?nh này chính là hi?n t??ng "?o giác xa g?n", khi nh?ng ???ng k? v?ch trên ???ng ?? ?ánh l?a th? giác khi?n nhi?u ng??i nhìn l?m r?ng chi?c xe ? sau có kích th??c l?n h?n so v?i xe ? phía tr??c m?t. Khi xóa b? ?i nh?ng ???ng k? v?ch ???ng này, ng??i xem có th? nh?n ra 2 chi?c xe có kích th??c hoàn toàn b?ng nhau.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài b?c ?nh k? trên, Akiyoshi Kitaoka c?ng ?? chia s? m?t hình ?nh ?ánh l?a th? giác khác, trong ?ó con búp bê ? phía sau t??ng ch?ng nh? có kích th??c l?n h?n con búp bê ? tr??c, nh?ng trên th?c t?, kích th??c c?a 2 con búp bê này là nh? nhau.

B?c ?nh ?ánh l?a th? giác

M?t hình ?nh ?ánh l?a th? giác khác do Kitaoka t?o ra, trong ?ó 2 con búp bê có kích th??c b?ng nhau

C?ng nh? b?c ?nh v? 2 chi?c xe ? t? k? trên, góc nhìn và nh?ng b?c t??ng ?? khi?n m?t ng??i xem b? "?ánh l?a", khi?n cho nhi?u ng??i nhìn l?m v? s? chênh l?ch kích th??c gi?a 2 con búp bê. Khi che l?i khung c?nh xung quanh, s? khác bi?t ?? kh?ng còn t?n t?i.

T.Th?y

Link n?i dung: http://omayaclub.com/suc-manh-so/buc-anh-danh-lua-thi-giac-gay-sot-cong-dong-mang-20201125013456079.htm